Öğretmen Diyarı

MEB’in destek sözüne güvenenen temel liseler sınıfları dolduramadı

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın destek sözüne güvenip temel liseye dönüşen çok sayıda kurum, bir sınıfı bile doldurmayacak öğrenci ile yeni eğitim öğretim yılına başlıyor.

Hasan ÖNAL- BUGÜN GAZETESİ

GÜVENDER Başkan Yardımcısı Eyüp Kılcı, 1163 dershanenin temel liseye dönüştüğünü söyledi. Dönüşmeyen 1600 civarında dershane bulunduğunu ifade etti. Bakanlığın dönüşen kurumlarda okuyacak 70 bin öğrenciye eğitim desteği vereceğini ifade eden Kılcı, kurum başına ortalama 60 öğrenci düşeceğini, bunun da kurumun ayakta kalması için yeterli olmayacağını kaydetti.

ÖĞRENCİ BULAMIYORLAR

Kılcı, marka olanlar hariç diğer temel liselerin öğrenci bulmakta zorlandığını hatırlattı. Kendilerine temel liseye dönüşen küçük dershanelerin öğrenci bulamadıkları yönünde haberler geldiğini ifade etti. Birçok küçük temel lisesahibinin kurumlarını devredecek birilerini aradıklarını belirten Kılcı, “Dönüşendershanelerden birinin sahibiyle görüştüm. 10 tane öğrenci kaydı olduğunu söyledi. Bu durum temel liseler açısından büyük problem” dedi.

İPTAL EDİLEBİLİR

Kılcı, marka temel liselerin bile kontenjanlarını dolduramayacaklarını dile getirdi. Bakanlığın bunu önlemek adına yanlış bir adım attığını kaydeden Kılcı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bakanlık, ‘temel liselerin gelir gider dengesi kurulamayıp batarlarsa öğrencileri yarı yolda sokağa bırakırlar. Biz bunları ayağa kaldıracak mezun gruplarını bu okullara verelim’ dedi. Davalık bir konu bu. İlk davada bu iptal edilebilir. Mezun grupları alabilirler bu kurumlardan. Mezun grupların temel liselerden alınması halinde de bu kurumların çok azı ayakta kalır.”

BAKANLIK İFLAS ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Ders­ha­ne­ci­lik sis­te­mi­ni or­ta­dan kal­dı­ra­cak bir dü­zen­le­me bu­lun­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yanEyüp Kıl­cı, “Ders­ha­ne­ci­lik­le il­gi­li sis­tem de­vam edi­yor. Ba­kan­lık ka­nu­ni dü­zen­le­me­ye gö­re çö­ze­me­di­ği olayı yö­net­me­lik ve ge­nel­ge­ler­le çöz­me­ye ça­lış­tı. Yö­net­me­lik­te ya­sak ge­ti­re­me­di­ler, ge­nel­ge­de ya­sak ge­tir­miş­ler­di. O ge­nel­ge­yi de Da­nış­tay ip­tal et­ti. Do­la­yı­sıy­la ya­sak yok. Biz üye­le­ri­mi­ze bu fa­ali­ye­ti de­vam et­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­lü­yo­ru­z” de­di. Kıl­cı, ba­kan­lı­ğın ba­sın üze­rin­den ders­ha­ne­ci­li­ğe izin ve­ril­me­ye­ce­ği­ne yö­ne­lik açık­la­ma­lar ya­pa­rak ve­li­le­rin ka­yıt yap­tır­ma­la­rı­nı en­gel­le­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Ba­kan­lı­ğın ku­rum­la­rın bu şe­kil­de ken­di ken­di­ne if­las edip ka­pan­ma­sı gi­bi yan­lış bir yol iz­le­di­ği­ni kay­det­ti.

KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Eyüp Kılcı, birçok ilde özel liselerin iki, üç katı temel liseler açıldığına dikkat çekti. Kılcı, “Zaten özel liseler kontenjan sıkıntısı yaşıyorlardı. Şimdi temel liselerle birlikte bu sıkıntı daha da büyüyecek. Özel liselerin çoğu artık büyük risk altında” dedi.

 

İller                  Özel Lise Sayısı       Temel Lise Sayısı

İstanbul ..................170 ........................254
Ankara....................80 ..........................123
Adana ....................20 ..........................24
Aydın.....................14 ...........................23
Ağrı .........................1 ............................4
Aksaray...................2 ............................7

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim