Öğretmen Diyarı

MEB\'DEN SONRA MÜDÜRLERE AYM DE DARBE VURDU!

1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un; 

 A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 günlü, 4706 

sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’a eklenen geçici 16. maddenin; 

 1- Birinci fıkrasının “…Bakanlık aleyhine 

varsa açılan davalardan tüm yargılama 

giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat 

edilmesi hâlinde…” bölümünün, 

 2- İkinci fıkrasının, 

 3- Yedinci fıkrasının, 

 B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 günlü, 5580 sayılı 

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2. 

maddesinin; 

 1- Birinci fıkrasının; 

 a- (b) bendinde yer alan 

“dershaneleri” ibaresinin yürürlükten 

kaldırılmasının, 

 b- Değiştirilen (c) bendinin “...ile 

Bakanlıkça dönüşüm programına alınan 

kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 

sonuna kadar faaliyetleri devam eden 

ortaöğretim...” bölümünün, 

 c- Değiştirilen (g) bendinin 

“Ortaöğretime veya yüksek öğretime giriş 

sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak 

kaydıyla...” bölümünün, 

 d- (f) bendinin yürürlükten 

kaldırılmasının, 

 e- Değiştirilen (j) bendinde yer alan 

“On iki yaş ve altındaki...” ibaresinin, 

 C- 12. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a 

eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrası ile 

yedinci fıkrasının birinci cümlesinin, 

 D- 13. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a 

eklenen geçici 5. maddenin, 

 E- 21. maddesiyle, 25.8.2011günlü, 652 

sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 31. maddesine eklenen (3) 

numaralı fıkranın “…ile Bakanlıkta daire 

başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş 

olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle 

atanmalarında hizmet süresi ve…” bölümünün, 

 F- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. 

maddesinin (8) numaralı fıkrasının, 

 G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 10. 

maddenin; 

 1- (3) numaralı fıkrasının, 

 2- (7) numaralı fıkrasının; 

 a- Birinci cümlesinde yer alan 

“…Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim 

Denetçisi ve …” ibaresi ile “…Millî Eğitim 

Denetçi Yardımcısı ve…” ibaresinin, 

 b- İkinci cümlesinde yer alan 

“…Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim 

Denetçisi,…” ibaresi ile “…Millî Eğitim Denetçi 

Yardımcısı ve…” ibaresinin, 

 c- Üçüncü cümlesinde yer alan “(Milli 

Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif 

Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)” 

ibaresinin, 

 3- (8) numaralı fıkrasının, 

Esas 6528 sayılı Kanun’un; 

A- 1- 22. maddesiyle 

değiştirilen 652 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 37. 

maddesinin (8) numaralı fıkrasına, 

 2- 25. maddesiyle 652 

sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’ye eklenen geçici 10. 

maddenin (8) numaralı fıkrasına, 

 ilişkin yürürlüğün 

durdurulması istemlerinin, koşulları 

oluşmadığından REDDİNE, 

B- Dava konusu diğer 

hükümlerine ilişkin yürürlüğün 

durdurulması istemlerinin esas 

inceleme aşamasında karara 

bağlanmasına.  3

 H- 26. maddesinin (d) bendinin, 

 I- 27. maddesinin; 

 1- (3) numaralı fıkrasının “Milli Eğitim 

Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları 

ile…” ibaresinin, 

 2- (5) numaralı fıkrasının; 

 a- (a) bendinin “aynı bentte yer alan 

‘ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları’ ve ‘Milli 

Eğitim Denetçiliğine” ibareleri madde 

metninden çıkarılmıştır.” bölümünün, 

 b- (b) bendinin “…(g) bendinde yer 

alan ‘Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi 

Yardımcıları,’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış 

ve…” bölümünün, 

 3- (7) numaralı fıkrasının, 

iptallerine ve yürürlüklerinin 

durdurulmasına karar verilmesi istemi. 

 

Verilen Kararın Sonucu

 

6528 sayılı Kanun’un; 

A- 1- 22. maddesiyle 

değiştirilen 652 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 37. 

maddesinin (8) numaralı fıkrasına, 

 2- 25. maddesiyle 652 

sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’ye eklenen geçici 10. 

maddenin (8) numaralı fıkrasına, 

 ilişkin yürürlüğün 

durdurulması istemlerinin, koşulları 

oluşmadığından REDDİNE, 

B- Dava konusu diğer 

hükümlerine ilişkin yürürlüğün 

durdurulması istemlerinin esas 

inceleme aşamasında karara 

bağlanmasına. 

 

 

www.personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim