Öğretmen Diyarı

MEB'DE NORMALLEŞME ADIMLARI!

PERSONELMEBHABER.NET/ÖZEL HABER

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


6528 SAYILI KANUNLA 14 EYLÜL 2011 TARİH VE 28054 SAYILI RESMİ  GAZETEDE  YAYIMLANAN  652  SAYILI  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAMEDE  DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA  DAİR   Kanun  Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

 


Gereğini arz ederim.

……………………….

………. Milletvekili


—–o—–


GEREKÇE: 6528 Sayılı Kanunla 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamede çeşitli değişiklikler yapılarak Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde çalışan yöneticiler hukuka aykırı  olarak  ve  kamu  yararı  gözetilmeksizin  görevlerinden  alınarak  ağır mağduriyete  uğratılmışlardır. Görevleri  sonlandırılan  yöneticilerin   kazanılmış   mali  ve  sosyal  hakları  ile  statüleri  Anayasa, kanunlar ,yerleşik  uygulamalar ve  devlet  geleneğimize  aykırı  olarak  ellerinden  alınmıştır. söz konusu  anılan  yöneticilerin  yerlerine  hak  sahibi  olmamalarına  rağmen  türlü  yargı  kararları  da  yok  sayılarak  yerlerine  yandaş  sendika  üyeleri  veya  partili  sempatizan  kişiler  vekaleten  veya  geçici  görevle  kısmen de  hukuksuz  olarak  asaleten  atamalar  yapılmıştır. Türkiye cumhuriyetinin bir  hukuk  Devleti  olması  ve  tüm  bireylerin  hukuk  güvenliğinin  anayasa  ile  güvence  altına  alınmış  olması  nedeni  ile  Milli  eğitim  Bakanlığında  yapılan  hukuksuz  görevden  almalar  ve  ağır  mağduriyetlerin  giderilmesi  amacıyla bu  kanun  teklifi  hazırlanmıştır.


—–o—–


MADDE GEREKÇELERİ 


MADDE 1- Madde  ile;  6528  sayılı  Kanunla  Milli  Eğitim  Bakanlığında  görevleri  sonlandırılarak  Şahsa Bağlı Eğitim  Uzmanlığı Kadrolarına  atanan   Bakanlık  Şube Müdürleri(Şahsa Bağlı), İl  Milli  Eğitim Müdür  Yardımcıları   ve  ilçe Milli Eğitim Müdürleri    14/03/2014  tarihinden  önceki   kazanılmış Unvanları  ile  kadrolarının  tüm  Mali ve  sosyal  haklarının  ve  statülerinin  iade  edilmesi  amaçlanmaktadır. 


MADDE 2- 6528 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14/03/2014 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığında görevleri sonlandırılarak Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanlığı Kadrolarına atanan Bakanlık Şube Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarına atananların atamalarının iptal edilerek kamu yönetiminde Hukukun, etik değerlerin ve şeffaflığın egemen kılınması amaçlanmaktadır.


 


(KANUN METNİ)


Madde-1-652 Sayılı Milli eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 10 –(Ek: 1/3/2014-6528/25 md.)3.fıkrasında Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü ibaresinden sonra gelen  ,” İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların” ibaresi ile “şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır”  ibareleri madde metninden çıkarılarak anılan kadrolarda bulunan yöneticiler bu kanunu yayımlandığı tarihten itibaren başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın 14/03/2014 tarihinden önceki kadrolarına atanmış sayılır.


Madde-2-6528 Sayılı Kanunla 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin geçici 10.maddesi ile Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanlığı kadrosuna atanan Bakanlık Şube Müdürleri(Şahsa Bağlı) ,İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ile İlçe Millî Eğitim Müdürlerinden boşalan kadrolara 14/03/2015 tarihinden sonra yapılan tüm atamalar (önceden kazanılmış hak sahibi olanlar hariç)  iptal edilerek önceki kadrolarına atanmış sayılırlar.


 Yürürlük


 MADDE -3 –  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE -4–  Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Anahtar Kelimeler:
meb normalleşme adımları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol