Öğretmen Diyarı

MEB\'de, denetimin yeni yapısı

MEB tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Meclise sevk edilen Kanun tasarısında,

teftiş sistemi de baştan sona değişmektedir.

 

Hali hazırdaki sisteme göre, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında

Milli Eğitim Denetçileri ve Yardımcıları ile taşrada il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde il eğitim denetmenleri ve yardımcıları görev yapmaktadır.

Eğitim Denetçileri ve yardımcıları Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bağlı olarak görev yaparken,

il eğitim denetmenleri ve yardımcıları ise ildeki eğitim denetmenleri başkanlığına bağlı olarak görevlerini yürütmektedir.

Her iki denetim biriminin özlük hakları farklıdır.

 

5 MADDEDE, DENETİM SİSTEMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

Yeni getirilen düzenlemede ise,

tasarı öncesinde kamuoyuna sızan beklentinin karşılanmadığı görülmektedir. Yeni tasarıya göre,

 

1- Merkez ve taşra teşkilatı denetim birimleri,

Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bağlı olacak şekilde birleştirilmektedir.

İllerdeki, Eğitim Denetmenleri Başkanlıkları, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bağlanmaktadır.

 

2- İl Eğitim Denetmenleri ve yardımcılarının unvanları Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak değiştirilmektedir.

Ancak özlük haklarında bir değişiklik yapılmamaktadır.

 

3- Merkez teşkilatındaki Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları unvanlarında bulunanlar

eğitim denetmeni ve eğitim denetmen yardımcısı kadrolarına geçirilmektedir.

Eğitim Denetçilerinin eski ve yeni maaşları arasındaki fark kendilerine verilecektir.

Merkez teşkilatına artık Eğitim Denetçisi ve yardımcısı unvanı adı altında meslek mensubu alınmayacaktır.

Kanunlarda yer alan Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları unvanları iptal edilmektedir.

 

4- Artık MEB'de teki bir denetim unvanı yer alacaktır. O da Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı unvanı olacaktır.

Eğitim Denetmen yardımcılığı kadrosuna iki kaynaktan alım yapılacaktır.

a- En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler,

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve

yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

b- Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar..

 

5- İhtiyaç halinde Eğitim Denetmenleri, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görevlendirilebilir.

Bu kapsamda görevlendirilebilecek Eğitim Denetmeni sayısı elliyi geçemez

İŞTE DENETİMLE İLGİLİ MADDELER

 

MADDE 23- 652 sayılı Kamın Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Eğitim Denetmenleri

 

MADDE 41- (1) İl milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında

Eğitim Denetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir.

 

(2) Eğitim Denetmen Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler,

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen

yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen

yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

 

b) Yapılacak yarışma smavmda başarılı olmak.

 

(3) Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına,

öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da atama yapılabilir.

 

(4) Eğitim Denetmen Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik smavına girmeye hak kazanırlar.

Smavda başarılı olamayanlara veya smava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın smav hakkım kullanmayanlara,

bir yıl içinde ikinci kez smav hakkı verilir, ikinci smavda da başarı gösteremeyen veya smav hakkını kullanmayanlar

Eğitim Denetmen Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

 

(5) İhtiyaç halinde Eğitim Denetmenleri, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görevlendirilebilir.

Bu kapsamda görevlendirilebilecek Eğitim Denetmeni sayısı elliyi geçemez.

 

(6) Eğitim Denetmenlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.

Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri;

Eğitim Denetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcılarının nitelikleri, mesleğe alınmaları,

yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

 

MADDE 25-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri

 

GEÇİCİ MADDE 10- (1)

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan boş ve dolu il Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Eğitim Denetmeni; Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulunduklan kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu şekilde Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolanna bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutanımı, atanmış sayıldıklan kadro unvanlan için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Eğitim Denetmenliği kadrolara atananlar dahil), atanmış sayıldıklan kadroda bulunduklan sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

MADDE 26- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

 

...

 

ç) 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,

 

ç) 40 mcı maddesinin başlığında yer alan "ve Denetçi" ibaresi,, birinci fıkrasında yer alan "ile Milli Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcılan" ibaresi ile aym maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralan,

 

yürürlükten kaldınlmıştır.

 

MADDE 27- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcılan ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılan" ibaresi "Eğitim Denetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcılan" şeklinde değiştirilmiştir.

 

..

 

(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

 

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmen Yardımcıları" ibaresi "Eğitim Denetmen Yardımcıları" şeklinde ve "İl Eğitim Denetmenliğine" ibaresi "Eğitim Denetmenliğine" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan "ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları" ve "ve Milli Eğitim Denetçiliğine" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

b) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (g) bendinde yer alan "Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmenleri" ibaresi "Eğitim Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendinde yer alan

"İl Eğitim Denetmenleri" ibaresi "Eğitim Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

..

 

(5) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin

Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Baş Denetçi"

, "Denetçi" ve "Denetçi Yardımcısı" unvanlı boş ve dolu kadrolar iptal edilmiş ve anılan bölümden çıkarılmıştır.

 

(6) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)

sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2)

sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

 

Memurlar.Net - Özel "www.memurlar.net"

Anahtar Kelimeler:
meb denetimin yeni yapısı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim