Öğretmen Diyarı

MEB,Ceza Veremezsin Diyor.Kızıltepe MEM Bildiğini Okuyor

Öğretmen,Mardin’in ilçesi olan Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğünde ek derslerin geç yatması üzerine Bimer’e (başbakanlık iletişim merkezi) başvurarak istek ve şikayette bulunuyor.Kızıltepe MEM yetkililer hakkında soruşturma açıp öğretmenlerin mağduriyetini gidereceğine hakkını arayan öğretmeni cezalandırıyor öğretmen hakkında 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 125/A-d fıkrasındaki “usulsüz müracaat ve şikayeti”hükmüne dayanarak ceza veriliyor.Kızıltepe MEM,Milli Eğitim Bakanlığı Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 01/04/2005 tarihinde tüm illere gönderdiği yazıda bilgi edinme hakkını kullanan ve BİMER’e başvuran öğretmene herhangi bir ceza verilememesi gerektiğini emretmesine rağmen sırf öğretmenleri yıldırmak adına neden kanunlara aykırı bir şekilde ceza vermeye çalıştıklarını  açıkçası mebpersonel.com olarak merak ediyoruz. Her şeye rağmen ek ders ödemeleri zamanında yatırılma yönüne gitmesi gereken Kızıltepe milli eğitim bu konunun araştırılmasından rahatsız mı oldu ki bile bile MEB’in emrine ve başbakanlık genelgesi ile yürürlüğe giren BİMER’e ceza vermeye çalışıyor?

BİMER’ yapılan Başvuran öğretmene neden ceza verilmemesini gelin bir göz atalım !

 

Bilgi edinme hakkı ile ilgili olarak Uluslararası anlaşmalarda mevcuttur. Bunlardan biri de, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’dir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 16 Aralık 1966’da kabul edilen sözleşme, 23 Mart 1976’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye 14 Ağustos 2000’de sözleşmeye taraf olmuştur. Bu sözleşmenin 19 uncu maddesi ifade özgürlüğü başlığını taşımaktadır.19. Madde -ifade özgürlüğü-1. Herkesin, bir müdahale ile karşılaşmaksızın fikirlere sahip olma hakkı vardır.2. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak bir kimsenin ülke hudutlarıyla sınırlanmaksızın sözlü, yazılı veya basılı veya sanatsal ürün şeklinde veya kendi tercih ettiği başka bir iletişim vasıtasıyla her türlü bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğünü de içerir denilmektedir.Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler, kanun hükmündedir. Uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olması nedeniyle Türk Hukuk düzeninde doğrudan hüküm doğurucudur, uluslararası sözleşmeler ile Anayasa arasında bir uyuşmazlık olması durumunda uluslararası sözleşmelerin üstünlüğü kabul görmüştür

 

 Kişinin dilekçe hakkı anayasa ile güvence altına alınmıştır bu yüzden hiç kimsenin dilekçe hakkını kullandığı için cezalandırılamayacağı yasal olarak bir zorunluluktur.Bu Yasal ve insan hakları güvencesine dayanarak Devlet tarafından tüm vatandaşlara dilekçe şikayet hakları tanındı.BİMER de bu hakkın sonucu olarak Başbakanlık tarafından oluşturuldu.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  Hak arama hürriyeti 36. maddes (Değişik: 3/10/2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz denilerek kimsenin hakkını aramaktan alıkonulamayacağını söylemektedir.

 

 Bu Haklar ile beraber  06 Nisan 2005 tarihinde toplanan T.C. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 4. Kararında Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hiyerarşik silsile yolu ile yapmaları gerekip gerekmediği hususunda uygulamada tereddüde düşülmesi üzerine 4982 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca şu şekilde karar alındı:

 

T.C.

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

 

İlke Kararı Tarihi : 06/04/2005

İlke Kararı Sayısı : 2005/4

 

 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun bireysel bir hak olan bilgi edinme hakkının kullanılmasını düzenlemesi ve Kanunun 6 ncı maddesinde bilgi edinme başvuruları için devlet memuru olup olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulünün belirtilmiş olması nedeniyle devlet memurları için Kanunda düzenlenen dışında başka bir başvuru usulünün kabul edilmesinin mümkün olmadığına, devlet memurlarının yaptığı bilgi edinme başvurularında da 4982 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde belirlenen başvuru usulünün uygulanması gerektiğine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

 Bilgi edinme kurulu kararında memurların başvuruları hakkında uyulması gereken  devlet memurlarının bilgi edinme başvurularının 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 6. Maddesinde  bilgi edinme başvuruları için devlet memuru olup olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulü olduğunu söylemektedir.

 

 Bu Kararla beraber MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 1 Nisan 2005 tarihinde Bilgi Edinme Konulu yazı hazırlayarak Tüm valiliklere uymaları üzere gönderilmiştir.Yazıda Bilgi edinme Değerlendirme kuruluna yaptıkları başvuru sonucunda “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bireysel bir hak olan bilgi edinme hakkının kullanılmasını düzenlemektedir. Kanunun 6 ncı maddesinde bilgi edinme başvuruları için devlet memuru olup olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulü düzenlenmiştir. 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise "Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz ." hükmü yer almaktadır. Buna göre 4982 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin amir hükmüne göre bilgi edinme başvuruları için Kanunda düzenlenen dışında başka bir usulü kabul etmek mümkün değildir. Devlet memurlarının yaptığı bilgi edinme başvurularında da 4982 sayılı kanun maddesinde belirlenen başvuru usulü uygulanması gerektiğine oy birliğiyle karar verilmiştir." Şeklinde cevap aldıklarını bu yüzden ilgili karara göre yetkililerin hareket etmeleri isteniyordu.

 

 Ayrıca Adana 1. İdare Mahkemesi 2010/1614 Esas ve 2011/1335 nolu Kararında bimere yapılan başvuruda ciddiye alınabilecek iddiaların bulunduğu idare tarafından bu şikayetlerin kapsamlı şekilde araştırılması gerekirken davacının gereksiz yere amirlerini şikayet ediyor diye cezalandırıldığı,böylece anayasa ile güvence altına alınan dilekçe hakkının ve BİMER’e şikayet etme hakkının engellemeye çalışıldığı,sonuç ve kanaatine varıldığından davacıya verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır  denilmektedir.

 

Tüm bu yasal düzenlemeler davalar ve uluslar arası sözleşmelerin içinde bilgi edinme talebi nedeni ile verilen ceza kabul edilemez. Bu halde verilen ceza gerek ulusal gerekse uluslararası anlaşmalara da aykırıdır.

 

   Görüldüğü gibi Milli Eğitim Bakanlığının da Bimere başvuru yapan öğretmene ceza verilemeyeceğini tüm Milli Eğitim müdürlüklere gönderdiği yazı da söylüyor ve istiyor.Her ne hikmet ise Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkını arayan öğretmenlere baskı kurmak adına kural tanımayarak kendince ceza yazıyor.Şu anda ilçede BİMER’e yapılan başvuru sonucu verilen uyarı cezası konuşuluyor ve öğretmenler arasında korku oluşturulmaya çalışılıyor.

 

  Milli Eğitim Bakanlığının Kızıltepe Müdürlüğünün bu kuralsız davranışlarını dur deyip soruşturma açması gerekiyor.İlçede oluşturulmak istenen öğretmenlere baskının araştırılıp sebepleri bir an evvel sonuçlandırılması gerekir.Aksi takdirde ilçedeki kuralsız işlemlerin artması ile beraber öğretmenlerde ve dolayısıyla eğitim camiasında huzursuzluğun ortaya çıkacağını ve bununla beraber de eğitimin kalitesinin düşeceğini unutulmamalıdır.

 

Her Türlü usulsüzlüğü ve haksızlığı destek@mebpersonel.com mail adresimize gönderebilirsiniz.

 

 

 

Mebpersonel.Com özel haber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol