Öğretmen Diyarı

MEB yurt dışı yönetmeliğinde, bir maddeye iptal kararı


 

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Danıştay Onaltıncı Dairesi Sayın Başkanlığı E:2015/10972 sayılı dosya üzerinden 12/03/2015 tarihinde verdiği kararında

"... Dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 1-d bendinde 'Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak' hükmüne yönelik yürütmenin durdurulması istemine gelince;

189 sayılı KHK'nin 11. maddesinde, yurtdışı teşkilatında bir göreve atanacak memurların temsil yeteneğine sahip olmaları gerektiğinin açıkça hükme bağlanmış olması nedeniyle, kapsamdaki personelin seçim ve atanmalarında temsil yeteneğinin aranması zorunlu ise de; dava konusu yönetmeliğin 5/1-d maddesindesözü edilen temsil yeteneğinin ne şekilde saptanacağının, bir başka anlatımla, temsil yeteneğinin belirlenmesinde hangi ölçüt ve kriterlerin esas alınacağının düzenlenmediği görülmekte olup; madde, bu içeriğiyle, temsil yeteneğinin saptanmasında nesnel olmayan değerlendirmelerin yapılmasına yol açabilecek bir nitelik taşımaktadır.

Her ne kadar davalı idarenin savunmasında; temsil yeteneğinin tespiti ile ilgili hususların, 189 sayılı KHK'nin 11. maddesinin 2. fıkrasında sözü edilen yönetmelikte belirtilmesi gerektiği ifade edilmekte ise de; yukarıda da vurgulandığı üzere, dava konusu yönetmeliğin 5. maddesinin 1-d bendinde bu hususlara ilişken bir düzenlemeye yer verilmediği gibi; davalı idarece, nesnel ölçütlerin benimsendiği önceki yönetmelik hükmünde yer alan düzenlemeden vazgeçilmesinin gerekçelerinin, kamu yararı ve hizmetin gerekleri açısından somut ve hukuken geçerli bir biçimde ortaya konulamadığı da dikkate alındığında, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 1-d bendinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Dava konusu yönetmeliğin 5.maddesinin 1-d bendi hükmünün uygulanması halinde nesnel ölçütler olmaksızın temsil yeteneği konusunda değerlendirme yapılan ilgililerin yurtdışı teşkilatına atanması durumunda telafisi imkansız zararlar doğacağı açıktır. (...)"

Yönetmelik metni için tıklayınız.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim