Öğretmen Diyarı

MEB YASASI TAM BİR SORUNLAR YUMAĞI

6528 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KHK’DE DEĞİŞİKLİK 

 

YAPILMASINA DAİR KANUN 

TAM BİR SORUNLAR YUMAĞI 

 

1. ÖĞRETMEN OLMAK SİYASİ REFERANS YOKSA ARTIK İMKANSIZ: 

 

YENİ KANUNA GÖRE ÖĞRETMEN OLMA SÜRECİ: 

- ÖNCE KPSS, 

- SONRA BİR YIL ADAYLIK, 

- ADAYLIK SONUNDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (YANİ TORPİL), 

- ONAY VERİLİRSE YAZILI SINAV, 

- BAŞARILIRSA SÖZLÜ SINAV, 

- BAŞARAMAZSA TEKRAR BİR YIL ADAY GİBİ GÖREV, 

- SONRASINDA TEKRAR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ, 

- TEKRAR YAZILI SINAV, 

- TEKRAR SÖZLÜ SINAV, 

- BAŞARAMAZSA MEMURİYETLE İLİŞİĞİ KESİLİR...” 

 

YAZILI SINAVA GİRMEK DAHİ İDARENİN ONAYINA BAĞLI 

 

AĞZINIZLA KUŞ TUTSANIZ ARTIK ÖĞRETMENLİK BAŞARIYLA OLUNMAZ 

 

YENİ KANUN MADDE 5: 

“14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesine dördüncü 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile 

mevcut yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim 

kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 

yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır. 

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı 

olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. 

Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler; 

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, 

b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, 

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönlerinden Bakanlıkça 

oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. 

 

Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il 

içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada 

belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.  

Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa 

sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir. 

 

Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci 

fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur 

kadrolarına atanırlar. 

 

Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel 

ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden 

fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacak mesleki ölçütler, 

sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin 

diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri saklıdır. " 

 

YORUM: 

 Yeni düzenleye göre, KPSS’de başarılı olan öğretmenler bir yıllık aday öğretmenliğe hak 

kaznır, ardından bir performans değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Bu değerlendirmenin objektif 

kriterlere uygun yapılmayacağı açık olup yazılı sınava girmek dahi ancak amirin onayı ile mümkün 

olabilecektir. Yani yönetici duruşunu-bakışını beğenmediyse memurluk hayal. Bu eşiği aşan 

memur aday öğretmenler yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanmakta olup hala 

öğretmen sıfatını kazanamaz. Tüm bu zorlu eşikleri aşan öğretmen adayı son olarak idarenin sözlü 

sınavında kendini beğendirmek zorunda. Aslında beğendirmek diye bir şeyin dahi söz konusu 

olmayacağı doğrudan seçilmişler arasında değilse liyakat kriteriyle atanmanın artık imkansız 

olduğu açıktır. 

 Yine bu süreçlerde başarılı olamayan adaya ikinci bir şans verilmektedir. Ancak bu şans ta 

öyle kolayca elde edilememekte yeniden bir yıllık çalışma süresi verilmekte ancak bu kez idare 

nerede isterse yeniden aday olarak ve aynı zorlu eşiklerden geçecek olarak atanmaktadır. 

 

2. YAKLAŞIK 80 BİN KİŞİNİN GÖREVİNE BİR ANDA KANUNLA SON VERİLDİ: 

 

KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİNE KANUNLA TOPLUCA SON VERİLMESİ, 

TEMEL İNSAN HAKLARINA, HUKUKA VE ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARLARINA 

AYKIRIDIR. 

YENİ KANUN MADDE 22: 

“652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa 

Mahkemesince iptal edilen üçüncü cümlesi "Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer 

değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." şeklinde yeniden düzenlenmiş, yedinci ve 

sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir.  

(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve 

Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali 

tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan 

sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 

diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük 

hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz." 

 

YENİ KANUN MADDE 25: 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir 

GEÇİCİ MADDE 10- (3) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, 

Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında 

bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme 

gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve 

Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri 

kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen 

Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı 

Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı 

kadrolarına, halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış 

sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde bu 

kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

YORUM: 

Söz konusu değişiklikle beraber şu anda sayıları 80 bini bulan, 73 bin okul müdürü, müdür 

yardımcısı olmak üzere üst düzey bürokratları, il, ilçe müdürlerini, müdür yardımcılarının 

görevlerine adeta sivil bir darbeyle son verilmiş oldu. Bugün itibarıyla bu 80 bin kişinin kanunen 

görevi bitti. 

 Söz konusu yasanın değişikliğe uğrattığı 37. Maddenin 8. fıkrasında görevde 4 yılını 

dolduran okul yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesi, ve henüz doldurmamış olanların da 4 

yıllık görev süresini doldurduktan sonra görevlerine son verilecek olması okul yöneticilerinin 

kaderinin Valilerin, İl Milli Eğitim Müdürlerinin iki dudağı arasına bırakılması, okul yöneticilerinin 

atanmasında siyasi partilerin yöneticilerinin etkili olması sonucunu beraberinde getirmektedir. 

 Bu kanundan sonra iktidarın tecrübeyi ve liyakati tamamen dışlayarak kendi kadrolarını 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile okul yöneticiliklerine yerleştireceği açıktır. Böylece iktidarın 

referansını alamayan hiçbir vatandaş devlette çalışamaz şeklinde son derece vahim bir sonuş 

oluşmuştur. Yakın süreçte eğitimin siyasallaşmasını, görevde bulunan yöneticilerin baskı altında iş 

yaşantılarını sürdürmelerini ve eğitim sistemindeki barışçıl ortamın zedelenmesi olumsuzluklarını 

doğuracaktır. Ayrıca görevleri sona eren okul yöneticilerinin yerine gelecek olanların herhangi bir 

sınav sürecinden geçmeden tamamen siyasal erkin hizmetinde bulunan valiler tarafından 

atanmaları da ayrı bir utanç kaynağıdır, bu şekil bir uygulamada hukuktan ve eşitlikten 

bahsedebilme olanağı bulunmamaktadır. 

 3. ÖZLÜK HAKLARI TEHLİKEDE:

 

YENİ KANUN MADDE 25: 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir 

GEÇİCİ MADDE 10- (3) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, 

Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında 

bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme 

gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve 

Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri 

kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen 

Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı 

Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı 

kadrolarına, halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. 

Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar 

hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

(4) Bu madde uyarınca ekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmış sayılan personelin yeni 

kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları 

aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü 

ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net 

tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan 

aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü 

ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net 

tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın 

fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında 

isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara 

fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

YORUM: 

 Bu değişiklikle beraber il milli eğitim müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri özlük hakları 

açısından mağdur edilecektir. Bu unvanlara sahip kişiler eğitim uzmanı olarak atandıklarında daha 

az bir ücretle iş hayatlarına devam edecekler, her ne kadar yasada aradaki farkın tazminat olarak 

ödeneceği belirtilmiş olsa da bu süreçte bu ücretlere uygulanacak olan yasal zamlar ana para 

üzerinden olacağı için yeni kadrolara geçiş yaptırılan il ve ilçe milli eğitim müdürleri süreç içerisinde 

maddi anlamda kayba uğrayacaklar ve özlük hakları zedelenecektir. 

 

4. “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET’’ İLKESİNE AYKIRILIK 

 

YENİ KANUN MADDE 25: 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 10- 

 (7) ) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Baş denetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl 

Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl 

Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, 

başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Milli 

Eğitim Baş denetçisi, Milli Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve 

İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre Maarif Müfettişi ve Maarif 

Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu şekilde Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı 

kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan 

mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen 

yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen 

mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan 

kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği 

kadrolarına atananlar dahil), atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam 

olunur. 

YORUM: 

 Bu değişiklikle birlikte “il eğitim denetmenleri ile bakanlık denetçilerinin maarif müfettişi 

unvanında birleştirilmiş ve tamamı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bağlanmıştır bu bağlamda 

aynı işi yapacak olan unvana sahip kişilerin farklı özlük haklarına sahip olması iktidarın ‘’eşit işe 

eşit ücret’’ uygulamasını terk ettiğinin bir göstergesi olmakla birlikte hakkaniyet ilkesine de aykırı 

bulunmaktadır. Bu durum Anayasamızın 10.maddesinde yer alan eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil 

etmektedir. 

 

5. DÖNÜŞÜM SÜSÜ VERİLEREK DERSHANELERİN KAPATILMASI: 

 

BİNLERCE ÖĞRETMEN ATANMA BEKLERKEN MEVCUT DERSHANE 

ÖĞRETMENLERİNİN SINAVSIZ BİR ŞEKİLDE BAKANLIĞIN BÜNYESİNE ALINMASI 

CİDDİ SORUNLARA GEBEDİR. 

YENİ KANUN MADDE 12: 

5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren 

dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan 

ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak 

kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 

tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları 

taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde, Kamu Personel Seçme 

Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak 

sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen 

hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir 

yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. Bu fıkraya göre 

Bakanlıkta istihdam edilenler, ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez. 

 

Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim 

gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin 

okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği 

verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim 

kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı 

süresince yararlandırılabilir. 

 

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen 

asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını 

geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye 

Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. 

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin 

ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği 

okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak 

verilebilir. 

 

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak 

suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı 

tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile 

birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde 

ödenmemesi halinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi 

daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal 

edilir. 

 

Dönüşüm programı kapsamındaki kurumları, aynı amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla 

devralanlar, bu madde hükümlerinden Bakanlığın izni ile yararlandırılabilir. 

Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması 

gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilir. Bu 

durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları eğitim ve öğretim desteği, 

istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandırılma 

tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile 

birlikte bir ay içinde ödenmesi yapılacak tebligatla ilgililerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi 

halinde bu tutarlar anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri 

tarafından takip ve tahsil edilir. 

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim 

desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri 

ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile 

bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça 

müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir." 

 

YENİ KANUN MADDE 13: 

5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yayımı tarihinde faal olan dershaneler ile bu Kanunla yapılan 

düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim 

öğretim faaliyetleri 1/9/2015 tarihine kadar devam edebilir. 

Bakanlık, bunlardan 1/9/2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göre uygun 

görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm programına alır. Dönüşüm programına alınan 

kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları 

karşılamaları kaydıyla dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri 

Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." 

YORUM: 

 Bu değişiklikle birlikte dershaneciliği bitirmek amacıyla bir dönüşüm görünümü altında 

dershaneleri ve iktidarın 28 Şubat mağdurları olarak adlandırdığı ve gerekli değişikliklerle 

bünyesine aldığı yapının tasfiyesinin amaçlandığı gözle görülür bir gerçektir. Henüz mevcut eğitim 

sistemindeki sorunları gidermeden idarenin apar topar bir torba yasayla yaptığı bu değişikliğin 

mantığını anlamak oldukça güçtür. 

 Yine bu değişiklik iktidarın eğitim mekanizmasında başrolleri oynayan bazı yapıların etkinliğini 

bitirmek ve eğitim alanında gerçekten tek başına söz sahibi olmasının bir çabası olarak görülebilir. 

 Ayrıca ülkemizde bu kadar fazla öğretmen fazlası varken mevcut dershane öğretmenlerinin 

sınavsız bir şekilde bakanlığın bünyesine alınması da sırada bekleyen öğretmen adayları için 

büyük bir hüsrana vesile olacaktır bu değişikliğin zaten umudunu yitirmiş adayları bir çıkmazın içine 

sokacağı apaçık ortadadır. 

 Bu düzenleme hür teşebbüsü engeller niteliktedir. Bu değişikliğin Anayasamızın 42. 

Maddesinde düzenlenen “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim 

hakkının kapsamı kanunla tesbit edilir ve düzenlenir… Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece 

eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle 

olursa olsun engellenemez.” hükmü ile yine Anayasamızın 48. Maddesinde düzenlenen “Herkes, 

dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.” 

Hükmüne aykırı olduğu da açıktır. 

 

 

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI 

 

mebpersonel.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim