Öğretmen Diyarı

MEB: ŞU YARGI KARARINI UYGULASAK MI UYGULAMASAK MI?

Yine şube müdürlüğü konusu, yine iptal kararı, yine uygulamama ısrarı, yine hukuksuzluk…
-Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığında Şube Müdürlüğü konusunda çıkan çok sayıda iptal kararı ne yazık ki çeşitli bahanelerle uygulanmadı. Son olarak bu iptaller zincirine bir yenisi daha eklendi. Hem de oy birliği ile “KESİN OLARAK” …
 
Kararı hatırlatmak gerekirse; Şube Müdürlüğü mağdurlarından birinin açtığı davada Ankara 7. İdare Mahkemesi, 26/02/2015 tarihli ve E:2014/955, K:2015/341 sayılı kararıyla, “sadece sözlü sınav sonuçlarına göre yapılan 1709 adet şube müdürlüğü atamalarında hukuka uyarlık bulunmadığı, sözlü sınav işlemleri ve bu sınavlarda alınan neticelere göre atama yapılmasının bütünlük arz eden bir sistem içinde yapıldığı dikkate alındığında…dava konusu atamalara esas teşkil eden sözlü sınav işlemlerini de sakatladığı sonucuna varıldığı, davacının sadece sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçeleriyle dava konusu işlemlerin iptaline” karar vermiştir.
 
Bu kararı beğenmeyen davacı idare yani Milli Eğitim Bakanlığı ise bu kararın hukuka aykırı olduğunu iddia ederek temyize götürüp bozulmasını istemiştir.
 
Bu bozma isteği üzerine kararı görüşen Temyiz Mahkemesi Danıştay İkinci Dairesi ise 15/10/2015 tarihli ve E:2015/3097 ve K:2015/8038 sayılı kararı ile oy birliği ile ve kesin olarak şu kararları vermiştir:

1.Sözlü sınavda ölçme değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığı anlaşıldığından davacının sınavının iptali konusunda Anakara 7. İdare Mahkemesinin kararı doğru bir karardır. Bu nedenle kabulüne, onanmasına karar verilmiştir.

2. Her ne kadar Anakara 7. İdare Mahkemesi 10.02.2014-28.02.2014 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde yapılan mülakatların tamamını iptal etmiş ise de Danıştay İkinci dairesi olarak biz bunu isabetli bulmuyoruz. Dolayısıyla bunun reddine…

3. İfadeyi aynen yazıyorum “sözlü sınav neticesine dayalı olarak yapılan tüm atama işlemlerinin iptaline ilişkin kısmının ise aynen onanmasına” 15/10/2015 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.

Şimdi tekrar özetin de özetini yazmak gerekirse Danıştay İkinci Dairesi tarafından “davacının sözlü sınavı ve mülakat sonuçlarına göre yapılmış olan 1709 şube müdürü atamasının tamamı KESİN OLARAK iptal edilmiştir vesselam. Hem de şeksiz, şüphesiz, tartışmasız, nizasız, açıkça ve bir daha geri dönüşü, iptali, temyizi vs. olmaksızın kesin olarak…

Hal böyleyken, yani 1709 şube müdürü atamasının hem de temyiz mahkemesi Danıştay tarafından nihai karar olarak iptal edilmişken, MEB: “Acaba bu kararı uygulasak mı uygulamasak mı? Modunda her zamanki gibi tepkileri ölçmeye çalışıyor ki aksi halde çıkıp bir açıklama mutlaka yapardı.
 
Eğitim camiası ise kulislerden yansıdığını iddia ettiği bilgilerle tam bir öğrenilmiş çaresizlik içinde, “Bakanlık şimdi bu kararı uygularsa tükürdüğünü yalamış olurmuş, A, B, C, D planları varmış, bu karar tüm mülakat sınavlarını sakatlamış olacağından okul müdürlüğü atamaları da sadece mülakat puanıyla yapıldığı için onların da iptaline yol açılmış olurmuş vs.vs. gibi çıkarımlarla hukuk devletinden umudunu kesmiş vaziyette konuyu tartışıyor. Tıpkı ortaçağdaki meleklerin cinsiyetinin tartışıldığı platformlar gibi…
 
Sahi kim neyi tartışıyor, ne hakla, hangi yetkiyle, hangi bilgiyle, hangi izanla hangi vicdanla…Zira bir tarafta Anayasa’nın 2. Maddesinde bu ülkenin bir  “hukuk devleti” olduğu, 138. Maddesinde ise “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Yazıyorken; diğer taraftan İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesinde “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” yazıyorken kararı uygulayıp uygulamama konusunda tereddüt etmek, gerekçe, kılıf yahut bahane aramak bir komedi değilse nedir?
 
Hiç lafı uzatmadan, dolandırmadan açıkça söyleyelim ki artık bu iş bitmiştir. Bu yargı kararı tartışmaksızın 30 gün içinde uygulanmak zorunda olduğuna göre bunun aksini düşünmek bile hukuki açıdan akıl tutulmasıdır, mantık açısından tutarsızlıktır, insani açıdan hezeyandır, yasal açıdan suçtur; vatan millet açısından hukuk devletini tahribattır, dini açıdan kul hakkıdır ve nihayet her türlü izahtan varestedir.
 
Nitekim yargı kararlarının uygulanmaması hukuk devletinde bir akıl tutulması olduğu kadar adaletin sosyal boyutunda huzursuzluğa zemin hazırlarken, bireysel boyutunda kul hakkı demektir. Bu durum adaleti, hakkı, hukuku genç dimağlara öğreterek toplumun geleceğini şekillendirmekle görevli bir bakanlıkta oluyorsa, milli bir felaket demektir.
 
 
Zira adaletin timsali Hz. Ömer’in ifadesiyle “Adalet Mülkün –yani devletin- temelidir”  eğer bu temel sarsılırsa devlet sarsılır. Keza Hz. Muhammed (SAV)’in ifadesiyle "Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helâlleşsin!” Hadisi hükmünce kul hakkı konusunda İslam’ın hassasiyeti dikkate alındığında bu konudaki kul hakkı ihlali nedeniyle bunu savunanların ise samimiyeti sorgulanır.  
 
Dahası Yeni Şafak ve Akit Gazetelerinde ülke gündemine getirildiği üzere mülakatların paralel devlet yapılanması kontrolünde yapıldığı iddiaları orta yerde dururken, bu kararı uygulamayıp, bunlarla mücadele ettiğini savunanların da samimiyeti sorgulanır.
 
Ve nihayet –elifi görse mertek zanneden tiplerin konjoktöre uygun allame kesildiği ve ortalıkta cirit attığı bir dönemde- samimi olarak inançlı olanlar pek ala kabul ederler ki konjoktürel adalete karşılık mutlak adaletin tartıldığı hassas bir terazi ve de kulların A, B, C planlarına karşılık Allah’ın da bir planı vardır.
 
MEMURSESİ/ÖZEL

Kaynak: www.memursesi.com (memursesi@gmail.com)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim