Öğretmen Diyarı

MEB OKUL MÜDÜRLERİNİ İSTEDİĞİ ZAMAN GÖREVDEN ALACAK

İşte 12.08.2015 tarihli personelle ilgili değişiklikler ile ilgili 201/23 sayılı genelge

B- Personel İle İlgili Açıklamalar

5580 sayılı Kanunun Özlük Hakları ve Sorumluluklar başlıklı 9/b maddesinde; "Kuramlarda görev yapan yönetici, Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, bu Kanun hükihn i er i saklı kalmak üzere; b) Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu...ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, hükümlerine tabidir" şeklinde hükümler yer almaktadır.

Bu kapsamda, resmi ve özel okul, kurum yöneticilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6-11 maddelerinde belirlenmiş olan; devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları; sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmede gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

657 sayılı DMK'mn88. maddesinde "Asıl görevlerinin yanında; d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcıhğı ve yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir. " lıiikmü ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37 nci maddesinin sekizinci fıkrasında; "Okul ve Kurum Müdürleri, il Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdiır Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okut veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz. " hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler dikkate alınarak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'ıııın 8/c maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilelerine İlişkin Yönetmelik kapsamında görevlendirilme yetkileri valiliklere verilen okul/kurıun yöneticilerinden, görevlerini yaparken yukarıda bahsedilen mevzuat ile kendilerine yüklenen ödev ve sorumlulukları yerine getirme noktasında yetersizlikleri belirlenen ve sıralı amirlerince 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiş Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına aykırı eylem içerisinde oldukları değerlendirilen yöneticilerin, 5442 sayılı Kanunun 8 iııci maddesinin (c) bendi gereği valiliklerde olan görevlendirme yetkisi kapsamında görevlendirme işlemleri geri alınır ve asli görevi olan öğretmenlik görevlerine döndürülür.

Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce Bakanlığımızca yayımlanmış ilgide kayıtlı Genelgeler ve yazılar ile Bakanlığımızın diğer Genelgeler ve yazılarında yer alan hükümlerin bu Genelge hükümleri ile çelişmesi halinde bu Genelge hükümleri esas alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCİ Bakan

Yönetici Görevlendirme yönetmeliğinin 29.maddesi

Yöneticilik görevinden alınma
MADDE 29 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınanlar, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.
 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler, Personele İlişkin Düzenlemeler GENELGE 2015/23 ulaşmak için 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol