Öğretmen Diyarı

MEB il/ilçe müdürleri yönetmeliğinde değişiklik

20 Eylül 2015 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı : 29481

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avukat: İl milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan hukuk hizmetleri biriminde çalışan kadrolu avukatı,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) Birim: İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde hizmetlerin yürütüldüğü maarif müfettişleri başkanlığı, şube müdürlükleri, hukuk hizmetleri birimini,

d) Doğrudan il/ilçe milli eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar: Maarif Müfettişleri Başkanlığı, il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hukuk hizmetleri birimi ile sivil savunma hizmetleri bürosu ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel büroyu,

e) Hukuk hizmetleri birimi: Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere oluşturulan birimi,

f) Hukuk hizmetleri yetkilisi: Birden fazla avukatı bulunan il milli eğitim müdürlüklerinde hukuk hizmetleri biriminin yönetimi, sevk ve idaresinden sorumlu olmak üzere hukuk hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilen avukatı,

g) Milli eğitim müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının il/ilçe milli eğitim müdürlüğünü,

ğ) Milli eğitim müdürü: İl/ilçe milli eğitim müdürünü,

h) Müfettiş: Maarif müfettişini,

ı) Müfettiş yardımcısı: Maarif müfettiş yardımcısını,

i) Özel büro: İl/ilçe milli eğitim müdürü, ilgili mevzuatı ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken gerekli görmesi halinde kendisine yardımcı olmak üzere oluşturduğu büroyu,

j) Personel: İl milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü ile doğrudan il/ilçe milli eğitim müdürlerine bağlı birimlerin/büroların yönetim, sevk ve idaresinden sorumlu olanların dışındaki personeli,

k) Sivil savunma hizmetleri bürosu: Sivil savunma hizmet ve faaliyetlerinin yürütüldüğü büroyu,

l) Sivil savunma hizmetleri yetkilisi: Birden fazla sivil savunma uzmanı bulunan il milli eğitim müdürlüklerinde sivil savunma hizmetleri bürosunun yönetimi, sevk ve idaresinden sorumlu olmak üzere sivil savunma hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilen uzmanı,

ifade eder."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - (1) İl milli eğitim müdürlüğü, illerde (merkez ilçeler dahil) doğrudan il milli eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri; ilçe milli eğitim müdürlüğü ise ilçelerde, doğrudan ilçe milli eğitim müdürüne bağlı özel büro ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle milli eğitim hizmetlerini yürütür.

(2) İl milli eğitim müdürlüğü bünyesinde hukuk hizmetleri birimi oluşturulur. Hukuk hizmetleri birimi avukatlar ve büro personelinden oluşur. Birden fazla avukat çalıştırılan il milli eğitim müdürlüklerinde il milli eğitim müdürünce bir avukat hukuk hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilir.

(3) İl milli eğitim müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulması halinde sivil savunma hizmetleri bürosu oluşturulur. Sivil savunma hizmetleri bürosu sivil savunma uzmanları ve büro personelinden oluşur. Birden fazla sivil savunma uzmanı çalıştırılan il milli eğitim müdürlüklerinde il milli eğitim müdürünce bir uzman sivil savunma hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilir.

(4) Milli eğitim müdürleri ihtiyaç duymaları halinde kendilerine yardımcı olmak üzere özel büro oluşturabilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

"(1) Milli eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. Milli eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütür."

"(3) İl/ilçe milli eğitim şube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek milli eğitim müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri milli eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe milli eğitim müdürlüğüne vekalet etmek ve milli eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar."

"(4) Milli eğitim müdürlüklerinde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili milli eğitim müdürünün vereceği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütürler."

"(5) Doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve idaresinden yetkilendirilenler ve sorumlu olarak görevlendirilenler; sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, birimleri/büroları ile ilgili konularda milli eğitim müdürü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve milli eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar."

"(6) Birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve idaresinden sorumlu olanlar, kendilerine bağlı personelin görev dağılımlarının dengeli bir şekilde yapılmasından sorumludur."

"(7) Personel, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Maarif Müfettişleri Başkanlığı

MADDE 7 - (1) Maarif müfettişleri başkanlığı görevlerini, 24/5/2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A ve 7/B maddeleri eklenmiştir.

"Hukuk hizmetleri biriminin görevleri ve iş bölümü

MADDE 7/A - (1) Hukuk hizmetleri biriminde görev yapan avukatlar, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği mevzuatı çalışma hükümlerine göre görevlerini yerine getirir.

(2) Hukuk hizmetleri yetkilisi;

a) Sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek, birimi ile ilgili konularda milli eğitim müdürü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve milli eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesinden,

b) Kendisi de dahil olmak üzere birimde görev yapan avukatların görevlerinin dengeli bir şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden,

c) Birimde görevlendirilen büro personelinin görevlerinin dengeli bir şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden,

yetkili ve sorumludur."

"Sivil savunma hizmetleri bürosunun görevleri ve iş bölümü

MADDE 7/B - (1) Sivil savunma hizmetleri biriminde görev yapan uzmanlar, 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirir.

(2) Sivil savunma hizmetleri yetkilisi;

a) Sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek, birimi ile ilgili konularda milli eğitim müdürü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve milli eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesinden,

b) Birimde görevlendirilen sivil savunma uzmanı ve büro personelinin görevlerini dengeli bir şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden

yetkili ve sorumludur."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Milli eğitim müdürlükleri;

a) Temel Eğitim,

b) Ortaöğretim,

c) Mesleki ve Teknik Eğitim,

ç) Din Öğretimi,

d) Özel Eğitim ve Rehberlik,

e) Hayat Boyu Öğrenme,

f) Özel Öğretim Kurumları,

g) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri,

ğ) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav,

h) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim,

ı) Strateji Geliştirme,

i) İnsan Kaynakları Yönetimi,

j) Destek,

k) İnşaat ve Emlak,

hizmetleri ile doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar eliyle milli eğitim hizmetlerini yürütür."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine (10) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (11) ve (12) numaralı alt bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"11) Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,"

"12) Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağlamak."

"(2) Birinci fıkradaki görevler gerektiğinde birimler arası koordine kurularak yürütülebilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) Ortaöğretime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin başarılarının artırılmasına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak.

b) Ortaöğretim öğrencilerinin maddi, sosyal ve kişisel gelişim yönünden desteklenmesini koordine etmek.

c) Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek.

ç) Devamsızlık ve okul terki riski altındaki öğrencilere ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

"l) Hakkında eğitim tedbiri kararı alınan çocukların eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

"k) Özel rehabilitasyon merkezlerinin iş ve işlemlerini yürütmek."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 - (1) Bilgi işlem ve eğitim teknolojilerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

b) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek.

c) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak.

d) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek.

g) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek.

ğ) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak.

h) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

i) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak.

j) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak.

k) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

l) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

m) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak.

n) İstatistiki verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek.

o) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ö) Fatih projesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri

MADDE 19 - (1) Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle iş birliği içerisinde yürütmek.

b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak.

c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A maddesi eklenmiştir.

"Yükseköğretim ve yurt dışı eğitim hizmetleri

MADDE 19/A - (1) Yükseköğretim ve yurt dışı eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek.

b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Yurt dışında öğrenim görüp yurda dönen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (o) bendinde yer alan "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu" ibaresi, "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ö), (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

"ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık sürecinde haklarında uygulanacak performans değerlendirmesi ve sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,"

"ö) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,"

"p) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,"

"r) Adli ve idari makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) İl milli eğitim disiplin kurulu, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulur."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "valinin başkanlığında, eğitimden sorumlu vali yardımcısı" ibaresi "valinin veya vali tarafından görevlendirilen eğitimden sorumlu vali yardımcısının başkanlığında", aynı fıkrada geçen "il eğitim denetmenleri başkanı" ibaresi, "maarif müfettişleri başkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müdür yardımcısı" ibaresi, "il milli eğitim müdür yardımcısı"; "il eğitim denetmenleri başkanı" ibaresi, "maarif müfettişleri başkanı", aynı maddenin beşinci fıkrasında geçen "en az üç ayda bir" ibaresi "biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere iki defa" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26 - (1) Milli eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek; yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek; vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, milli eğitim hizmetlerinden talep ve şikayetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işleri ile protokol iş ve işlemlerini yürütmek üzere milli eğitim müdürlüklerinde doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda personelden oluşan özel büro oluşturabilir."

MADDE 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol