Öğretmen Diyarı

MEB, il ilçe müdürleri yer değiştirme kılavuzunu yayımladı
A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.4. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Esaslar

2.1. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının ç, g, ğ bentleri ile 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde;

a) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler,

b) Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değiştirmeler, gerçekleştirilecektir.

2.2. Yer değiştirme işlemleri, Ek-1 2017 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecektir.

2.3. Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

2.4. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

2.5. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları halen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere; diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacaktır.

2.6. Yer değiştirmeye esas puan; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından oluşacaktır.

2.7. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31/05/2017 tarihi esas alınacaktır.

2.8. Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 30/06/2017 tarihi esas alınacaktır.

2.9. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

2.10. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

2.11. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde, Yönetmeliğin 26, 27, 28, 29 ve 30. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde sırasıyla;

- Mazerete bağlı tercihte bulunanlar,

- Bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar,

- Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların ataması yapılacaktır. 

Yer değiştirme takvimi için TIKLAYINIZ

B- TERCİHLERİN ALINMASI
1- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. İşlemlerde 2014 yılında uygulamaya konulan MEBBİS 'Norm Taşra Yönetici' modülü esas alındığından, modüldeki 'Zorunlu Hizmet Listesi'nin kayıtlara uygunluğu kontrol edilecektir.

1.2. Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğü sorumlu olacaktır.

1.3. Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

1.4. Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini 2017 yılı atama döneminde tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan şube müdürlerinden, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde 2017 yılı atama döneminde 4 yıl hizmet sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu işlem uygulanmayacaktır.

1.5. Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrasında "Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler." denilmektedir.

Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrasının uygulanması bakımından, 2016 yılı atama döneminde 4. veya 5. hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayarak, Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince yerinde kalması uygun görülenlerden,

a) Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince 1 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

b) 2017 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı olarak yer değiştirmek isteyenlerin, bu isteklerine ilişkin dilekçeleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.6. 2017 yılında bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden Yönetmeliğin 30. maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.7. 2016 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine dahil yere atananların mazeretlerinin varsa devam ettiğine dair belgeleri Ek-1 Takvimde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.8. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercih işleminden sonra
tercihte bulunmayanlara ilişkin, bu Kılavuza ekli Ek-2 Tercihte Bulunmayanlar Çizelgesi
excel ortamında hazırlanıp İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
1.9. 2017 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olmayanların aile
birliği mazereti başvuruları bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre
içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
1.10. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2017 tarihi esas
alınacağından, kapsamdaki şube müdürlerinin görev kayıtları 31/05/2017 tarihinden öncesine
ilişkin olarak güncellenebilecek; ancak, bu tarih ile başvurunun son günü olan 16/06/2017 
3 |5
tarihleri arasında herhangi bir yeni "görev kaydı" ve "görevlendirme kaydı" eklemesi
yapılmayacaktır.
1.11. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme kapsamı dışındaki şube müdürlerinin yer
değiştirmeye esas puanın hesabında 30/06/2017 tarihi esas alınacağından, 01/07/2017-
21/07/2017 tarihleri arasında herhangi bir yeni "görev kaydı" ve "görevlendirme kaydı"
eklemesi yapılmayacaktır.
2- Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler
2.1. Başvuruda bulunanlara ilişkin tereddütler incelenerek karara bağlanacaktır.
3- Diğer Hususlar
3.1. Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;
a) Yer değiştirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas
alınacaktır.
b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22'nci maddesi (değişik: 30.06.2014) uygulanacaktır.
c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, mahkeme kararı ile göreve
iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihten
önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.
3.2. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen
asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o
bölgenin hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.
3.3. Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri, öngörülen bölge hizmet süresinden
fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır.
3.4. Yaş haddi nedeniyle 31/05/2018 tarihinden önce emekliye sevk edilecekler hakkında
istemeleri halinde bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemi yapılmayacaktır.
3.5. İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il'e dönüştürülen veya bağlı
bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3
Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- Başvurular
1.1. Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı
ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri
ile il milli eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne
başvuracaklardır. İlgili bölümce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması
sağlanacaktır.
1.2. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek;
yeniden başvuru yapmaları ve başvurularının onaylanması sağlanacaktır.
1.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri;
a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak
üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabileceklerdir.
Örneğin;
1- İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü,
birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.
2- Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü,
birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. 
4 |5
b) Bölge hizmeti süresini tamamlayan şube müdürlerinden daha önce bölge hizmetini
tamamladıkları iki alt veya üst hizmet bölgeleri dışındaki yerler için 20 tercihte
bulunabileceklerdir.
Örneğin;
1- Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge
hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20
tercihte bulunabilecektir.
2- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge
hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20
tercihte bulunabilecektir.
3- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini de
tamamlayan bir şube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte
bulunabilecektir.
c) Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde
görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dahil hizmet
bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecektir.
1.4. Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013
tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik
kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2017
tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin
hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır.
1.5. Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını
30/06/2017 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça
belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet
bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte
bulunabileceklerdir.
1.6. İl milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürü; ilçe milli eğitim şube
müdürleri ise il milli eğitim şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde
bulunabileceklerdir.
1.7. Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde
http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru
olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar,
başvuruyu yapan ilçe milli eğitim şube müdürlerince ilçe, il milli eğitim şube müdürlerince il
milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne
teslim edilecektir.
1.8. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları
http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
1.9. Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen
bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri
sorumlu olacaklardır.
2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar
a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan,
b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan
başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması halinde yer değiştirme işlemleri iptal
edilecektir.
D- ATAMA İŞLEMLERİ
1- Atamalar
1.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir. 
5 |5
1.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
EKLER:
1- Ek-1 2017 Yılı Yer Değiştirme Takvimi
2- Ek-2 Başvuruda Bulunmayanlar Çizelgesi
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34
Belgegeçer: (312) 418 23 43
www.meb.gov.tr
http://ikgm.meb.gov.tr/
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA

Memurlar.Net
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol