Öğretmen Diyarı

LYS\'de sınıf öğretmenleri kontenjanları boş kaldı
Sınıf öğretmenleri derneği üniversite yerleştirme sonuçlarında sınıf öğretmenleri puanlarının hangi seviyede olduğunu tek tek belirtti.
 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ2010-2011-2012-2013 YILLARINA YÖNELİK DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE GÖRE LİSANSYERLEŞTİRME KONTENJANLARI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE EN DÜŞÜK GİRİŞ PUANITABLOSU
 
YIL 1.Öğretim Kontenjan 2.Öğretim Kontenjan Toplam Kontenjan
2010 5233 4204 9437
2011 5649 4317 9966
2012 6504 - 6504
2013 6698 - 6698
YIL Devlet Üniversiteleri İçinde Minimum LYS Giriş Puanı Minimum LYS Giriş Puanı İle Girilen Devlet Üniversitesi 2013 LYS Verilerine Göre En Düşük Giriş Puanı
2010 411,77 Artvin Çoruh Ü. 280,23
2011 393,42 Kafkas Üniversitesi 294,09
2012 354,08 Ağrı İbrahim Çeçen 294,88
2013 203,59 Bülent E. Ereğli Eğt 203,59

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yapılan Yanlışlıklar

· 4+4+4 eğitim sistemiyle 5. Sınıfların sınıföğretmenlerinden alınması, dolayısıyla onbinlercesınıf öğretmeninin norm fazlası duruma düşürülmesi.

· Binlerce sınıf öğretmenliği mezunu boşta ikenücretli öğretmenlik sistemine devam edilmesi
· Sınıf öğretmenlerinin ücret, atama, tayin ve yerdeğiştirmede yaşadıkları sorunlar
 
· Toplum nezdinde öğretmenlikmesleğinin her geçen gün daha çok itibar kaybettirilmesi. Buna dayalıolarak sınıf öğretmenliğinin tarihinde ilk kez EK KONTENJAN durumuna düşmesi.(Bülent E.Ü. Ereğli Eğt 98 kontenjandan 8 i boş). Sloganımız şudur ki; “MesleğimiziÖldürme, Gelecek Nesilleri Köreltme”
 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yapılan Yanlışlıklar
 
· Sınıf öğretmenliği lisans,yüksek lisans veya doktora mezunu öğretim üyesi hiç bulunmayan üniversitelerefazla kontenjan verilmesi.
 
· Üniversitelerin öğretim üyesiuzmanlık alanları ve sayılarına dikkate alınarak kontenjanların belirlenmemesi.
 
· 2. Öğretim programların kapatılmasına rağmen buyıl yine kontenjanların artırılması
 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yapılan Yanlışlıklar
 
· 2013 LYS sınıf öğretmenliği programına tombala oynar gibi yerleştirmeyapılmıştır. Örneğin; Kastamonu, Burdur ve Bülent Ecevit üniversiteleri2013 LYS geçen yılki puanlara göre 160 puanlık bir düşüşle taban yaptığınıaçıkça görebilmekteyiz. 2012 yılının en düşük puan yerleşen devlet üniversitesiAğrı sınıf öğretmenliği 2013 LYS girişinde 294 TM2 puan ile bu 3 üniversiteye90 puanlık bir fark atmıştır. Bu durum öğrencilere 30 tane tercih hakkınıntanınmasından dolayı hiç olmazsa en düşük üniversiteyi yazayım da kazanayımmantığına sürüklemesi olduğu apaçıktır. Yine Hacettepe en düşük 325 puan ileöğrenci alırken, Dicle, Sakarya, Ordu, Nevşehir, Düzce, Bozok gibiüniversiteler bu üniversiteden daha yüksek puanla öğrenci almıştır.
 
· Her geçen gün birçok üniversite ve programınaçıldığı günümüz Türkiye’sinde, öğrencilerin en fazla 30 tercih yapabilir gibiadil olmayan bir sınırlamanın getirilmesi. Öğrenciler niçin 50 veya 100 tercihyapamıyor? En fazla 30 tercih yapabilir sınırlaması ölçme-değerlendirme yaniyerleştirme açısından ne kadar adil ve objektif? 30 tercih yapabilmesınırlamasının ürünü olarak dijital ortamda yapılan tercihlerdeki yığılmalarınsistemde önceden görünüp-görünmemesi konusuna açıklık getirilmesigerekmektedir. Aksi takdirde şüphe uyandırıcı durumlar da söz konusu olabilir.
 
Yapılan bu hatalara dayalı olarak, ilgili kurumlara kamuoyuönünde sorularımızı soruyor ve cevap bekliyoruz.
 
SINIF ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİNİN SINIF ÖĞRETMENLİĞİMESLEĞİNE YÖNELİK BELİRLEMİŞ OLDUĞU PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Problemler:
 
· 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yapılan değişiklik ile uygulamaya konulan4+4+4 eğitim sistemi ile birçok sınıf öğretmeni fazlalığı ortaya çıkmış vebinlerce sınıf öğretmeni norm fazlası durumuna düşmüştür. Bu durum sınıföğretmenlerinde maddi ve manevi olarak sıkıntılara yol açmıştır. Norm fazlasıdurumuna düşen sınıf öğretmenlerinin okulları değişmiş ve bu durumun sonucuolarak sınıf öğretmenlerinin kurulu düzenleri bozulmuştur.
 
· 4+4+4 sisteminin başlangıç yılı olan 2012-2013 öğretim yılında 4 ve 5. Sınıf öğretmenlerinin direk norm fazlası olmamasıiçin MEB 6 yaş grubunu da 1. Sınıfa dahil ederek, herokulda 1. Sınıf şube sayısını yaklaşık 2 kat artırmıştır. Böylelikle sınıföğretmenliğinde geçici bir çözüm yolu üretilse de sınıf öğretmenliği yaklaşık29.000 norm fazlası verdi. Asıl sorun ve gelecekte bizi kaygılandıran durum şuki; 4+4+4 sisteminin ilk uygulama yılı olan 2012-2013 öğretim yılı 4. Sınıfmezunlarının 2015- 2016 eğitim-öğretim yılı sonunda 2 kat sınıf öğretmeni geridönüşe dayalı olarak 1. Sınıfta öğretim vermek durumunda kalacaktır. Bu yönüyleoluşacak norm fazlalığına yönelik çözüm önerileri var mıdır?
 
· Her 10 branş öğretmeninden 9 'u isteğe bağlı tayinlerdeyer değiştirebiliyorken, sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğuisteğe bağlı tayinlerde yer değiştirememektedir.
 
· 3-4 yıllık branş öğretmeni yer değiştirebiliyorken, 15 yıllık sınıf öğretmeni isteğebağlı tayinlerde yer değiştiremez hale gelmiştir. Örneğin geçen hafta yapılan sınıföğretmenleri iller arası yer değiştirirken Kayseri’ ye 260 ve Manisa’ya 232minimum hizmet puanları ile tayin olmuşlardır. Tayin oldukları bu hizmet puanlıyerler ise bu illerin en ücra köyleridir.
 
· Sınıf öğretmenleri il içiyer değiştirmelerinde düşük puanla okul değiştirebilirlerken, il dışında yüksekpuanlara sahip olan sınıf öğretmenleri iller arası yer değiştirmeyapamamaktadırlar. Örneğin Elâzığ Kovancılarda görev yapan bir sınıf öğretmeni,Elazığ merkeze 180 civarı puanlarla gelebilirken, Elazığ dışında görev yapanbir sınıf öğretmeni 180 puanıyla kendi memleketi olan Elazığ’ın herhangi birilçesi veya köyüne dahi gelememektedir.
 
· Ülkenin ücraköşelerinde çalışan ve lisansüstü eğitiminigerçekleştiren sınıf öğretmenlerinin ve diğer öğretmenlerin öğrenim özür durumutayinleri kaldırılmıştır.Bu durum öğretmenleri meslekikariyer yapma ve kendini geliştirmeaçısından olumsuz yönde etkilemiştir.
 
· Eş durumu tayinlerinde ilemrinin kaldırılması parçalanmış ailelerin oluşmasına sebep olmuştur. Ailelerin maddi durumları gözardı edilip, eşinin yanına gidemiyorsanücretsiz izin al denilmiştir. Bu durumun devlet ciddiyeti ile bağdaşır biryanı var mıdır? Yanıtı vicdanlarınızabırakıyorum.
 
· Eşlerinden, çocuklarından ayrı kalan sınıf öğretmenleribir taraftan ailesini ve çocuklarını, bir taraftan öğrencilerini düşünmekten mutsuz ve huzursuz bir şekildemesleğini icra etmektedir. Bu durum nedeniyle sınıf öğretmenlerinin büyük birçoğunluğunun mesleki motivasyonlarının düşük seviyedekalmasına sebep olmuştur.
 
· Sınıf mevcudu 30 ve üzeriolan kalabalık sınıflarda öğretim, etkili ve verimli bir öğretim açısındanproblem yaratmaktadır. Bu durum hem öğretmen hem de öğrenci açısından eğitimdeeşitlik, hak ve adalet yönüyle tartışılabilmesi gereken bir realitedir.Kalabalık sınıflarda öğretim probleminin asıl kaynağı derslik yetersizliğidir.Öğretmen ve öğrenci açısından eğitimde eşitlik ilkesi dikkate alınarak bazı gelişmiş ülkelerde uygulanan ikiöğretmenli sınıf öğretmeni eğitim modeline ihtiyaç duyulmaktadır.
 
· Belirtilen sıkıntılarnedeniyle öğretmenlik mesleğinin itibarı yok edilmiştir. Bu nedenle 2013 LYS deöğretmenlik puanlarında ciddi düşüşler görülmüş ve en büyük düşüş ise sınıföğretmenliği bölümünde yaşanmıştır. MEB tam anlamıyla sınıf öğretmenliğibölümünün üzerine balyoz indirmiştir. Fakat ne hazindir ki bunun da farkındadeğildir. Şu anda sınıf öğretmenliği bölümünü kazanmak için barajı geçmekyeterlidir. İleride sınıf öğretmeni olarak geleceğe yön verecek olan sınıföğretmenlerinin daha vasat düzeyde sınıf öğretmenlerinden oluşacağı birgerçektir. Ülke menfaatleri ve çağımızın gerçekleri nasıl bir sorunla karşıkarşıya kalacağımızı bize 20 yıl sonra acı bir realiteyle sunacağı muhakkaktır.Bundan dolayı sloganımız şudur ki; “MesleğimiziÖldürme, Gelecek Nesilleri Köreltme”.
 
· Sınıf öğretmenlerininyaşadığı bu sıkıntıların birinci sorumlusu 4+4+4 sisteminin mimarı Milli EğitimEski Bakanı Ömer Dinçer’ dir. Sınıf öğretmenleri herzaman bu sistemi sorgulayacak ve unutmayacaktır. Yeni bakanımız Sayın Nabi AVCI’dan bu yanlışların düzeltmesini ve sınıföğretmenlerine hak ettiği değeri vermesini istiyor ve bekliyoruz.
 
Çözüm Önerileri:
 
· 12yıllık zorunlu eğitim 4+4+4 sisteminden vazgeçilerek, 5+3+4 şekilde yenidendüzenlenmelidir.
 
· Normfazlasısınıf öğretmenlerine alanına uygun diğer branşlara geçişlerde kolaylıklarsağlanmalıdır.
 
· Normfazlasısınıf öğretmenlerinin ilkokul rehber öğretmeni, aile danışmanı, ilkokul eğitimkoçluğu gibi görevler verilerek istihdamı sağlanmalıdır.
 
· Sınıf öğretmenlerinin il içi ve il dışı yer değiştirmelerinde kolaylıklarsağlanmalıdır.
 
· Öğretmenlerin akademik kariyer yapmalarının önüaçılmalı eğitim özrü tayini tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlereverilmeli ve bu öğretmenlerin okula devamları takip edilerek kontrol altınaalınmalıdır.
 
· Eş durumu tayinlerinde ilemri verilmelidir. Aile bütünlüğü korunmalı ve gözetilmelidir.
 
· Ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde görev yapan öğretmenlere ek ücret verilmelidir.
 
· Formasyon şartı gözetmeksizin yapılan ücretliöğretmen görevlendirme sisteminden vazgeçilmesini talep ediyoruz.
 
· Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığının aile planlamacısı yönetmeliğine sınıf öğretmenlerininde eklenmesi ve böylelikle sınıf öğretmenlerinin de bu sertifika programın dayararlanarak aile danışmanlığı yapabilmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz
 
· Öğretmenliğinyan gelip yatma mesleği olmadığı, haftada sadece 15 saat çalışılan bir meslekolmadığı ve en önemlisi öğretmenlerin 3 ay tatil yaptığı yalanının doğruolmadığı belirtilerek tüm öğretmenlerden özür dilenmesi gerekmektedir.
 
· Öğretmenlerin çalışma koşullarıdüzeltilmeli, öğretmenlik mesleğinin kaybettiği itibar tekrarkazandırılmalıdır.
 
· Sınıf öğretmenliği mesleğinde tecrübeli vebaşarılı sınıf öğretmenlerinin belli kriterler vedüzenlemeler doğrultusunda ilkokul rehber öğretmeni olarak görevlendirilmesi
· Sınıf mevcutları 30 ve üzeri olan kalabalıksınıflarda 2 öğretmenli sınıf öğretmenliği modelinin getirilmesini talepediyoruz.
 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ ÜNİVERSİTELEREGÖRE 2010-2011-2012-2013 YILLARINA YÖNELİK LİSANS YERLEŞTİRME EN DÜŞÜK PUANGİRİŞİ TABLOSU


Üniversite 2010 2011 2012 2013
Kontenjan Minimum P Kontenjan Minimum P Kontenjan Minimum P Kontenjan Minimum P
Abant İzzet BaysalÜniversitesi 88 435,67 98 406,56 113 371,8 113 274,86
Adıyaman Üniversitesi 108 426,56 108 401,93 113 364,35 113 289,81
Afyon Kocatepe Üniversitesi 77 430,48 77 405,07 88 367,86 88 271,22
Adnan Menderes Üniversitesi 88 434,48 88 413,08 93 375,49 93 289,8
Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 103 414,29 113 395,65 129 354,08 129 294,88
Ahi Evran Üniversitesi 98 424,9 98 405,69 103 366,33 103 264,71
Akdeniz Üniversitesi 77 440,66 77 420,33 82 382,82 82 311,01
Aksaray Üniversitesi 47 426,78 52 399,19 57 365,09 57 303,17
Amasya Üniversitesi 98 427,04 98 404,06 103 365,81 103 247,79
Anadolu Üniversitesi 98 446,29 98 429,08 103 387,2 103 329,3
Ankara Üniversitesi 77 448,44 77 422,04 82 385,9 82 330,59
Artvin Çoruh Üniversitesi 67 411,77 67 395,74 72 356,86 72 280,23
Atatürk Üniversitesi 103 429,6 103 412,47 108 370,42 108 297,96
Balıkesir Üniversitesi 57 441,41 57 420,17 62 380,94 62 282,96
Bartın Üniversitesi - - - - 47 361,82 47 255,88
Başkent Üniversitesi (Ücretli) 32 299,03 32 297,06 30 249,19 26 216,66
Başkent Üniversitesi(Tam Burslu) 4 421,29 4 415,72 4 379,65 4 308,79
Başkent Üniversitesi( %50 Burslu) - - 4 358,01 3 352,08 10 233,61
Bayburt Üniversitesi 88 413,21 88 394,93 93 356,3 93 256,99
Bozok Üniversitesi - - - - - - 41 334,24
Bülent Ecevit Üniversitesi 93 423,16 93 399,29 98 363,07 98 203,59
Celal Bayar Üniversitesi 103 428,66 113 403,63 118 366,91 123 279,64
Cumhuriyet Üniversitesi 103 427,64 103 409,7 108 367,43 108 270,8
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 98 436,69 108 410,14 113 374,3 123 263,52
Çukurova Üniversitesi 103 442,44 103 425,88 113 383,52 113 328,8
Dicle Üniversitesi 82 437,97 82 421,71 88 375,98 88 336,51
9 Eylül Üniversitesi 103 450,2 103 430,23 108 390,05 108 339,24
Dumlupınar Üniversitesi 57 432,07 57 413,33 62 372,71 62 253,31
Düzce Üniversitesi - - - - - - 72 337,93
Ege Üniversitesi 57 459,17 57 439,46 62 399,72 62 364,2
Erciyes Üniversitesi 67 442,62 67 427,8 72 383,49 72 331,95
Erzincan Üniversitesi 154 418,05 154 396,25 159 358,91 159 262,23
Eskişehir OsmangaziÜniversitesi 57 442,23 57 425,23 62 384,56 62 316,52
Fırat Üniversitesi 57 433,21 57 411,86 62 369,8 62 305,32
Gazi Üniversitesi 113 447,5 113 426,76 118 391,74 118 349,31
Gaziantep Üniversitesi 57 439,11 57 418,97 62 379,29 62 321,11
Nizip Eğitim Fakültesi - - 52 412,66 57 367,31 57 276,24
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi 98 422,31 103 401,4 108 362,42 108 235,25
Giresun Üniversitesi 144 420,45 144 396,04 159 359,8 159 248,55
Hacettepe Üniversitesi 123 452,72 123 419,41 129 385,63 129 325,59
Hakkari Üniversitesi 26 412,32 26 393,71 31 353,78 31 303,41
Harran Üniversitesi 41 429,95 41 410,36 47 372,1 47 311,03
İnönü Üniversitesi 88 436,63 88 417,83 93 375,78 98 300,8
İstanbul Üniversitesi 52 464 52 441,26 57 404,22 57 375,55
Kafkas Üniversitesi 88 411,93 93 393,42 108 354,53 108 294,09
Sütçü İmam Üniversitesi - - - - 57 367,23 57 302,81
Karadeniz Teknik Üniversitesi 123 433 123 413,43 129 374,25 129 289,77
Kastamonu Üniversitesi 123 421,08 128 396,42 133 361,74 134 206,78
Kırıkkale Üniversitesi 93 428,87 93 405,6 98 368,07 98 273,35
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 52 424,12 57 399,05 62 362,83 62 282,2
Kocaeli Üniversitesi 47 445,03 42 422,85 52 383,94 52 338,31
Marmara Üniversitesi 103 455,14 113 432,72 129 392,92 129 354,59
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 123 426,06 123 403,38 129 364,66 129 204,7
Mersin Üniversitesi 57 440,33 57 419,68 62 380,78 62 312,92
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 77 433,12 88 406,9 98 372,52 98 251,85
Mustafa Kemal Üniversitesi 103 430,98 113 407,54 129 367,58 129 274,75
Necmettin Erbakan Üniversitesi 123 440,91 123 423,678 129 377,82 129 309,28
Nevşehir Üniversitesi - - - - - - 41 343,87
Niğde Üniversitesi 98 426,85 103 402,48 108 364,19 108 281,42
19 Mayıs Üniversitesi 103 439,23 103 418,45 108 378,39 108 301,98
Ordu Üniversitesi - - - - - - 41 336,26
Pamukkale Üniversitesi 123 436,84 123 414,89 139 377,09 149 263,04
Recep Tayyip ErdoğanÜniversitesi 123 417,4 123 394,04 129 358,66 129 294,8
Sakarya Üniversitesi 57 438,72 57 417,94 62 378,44 62 332,15
Siirt Üniversitesi 88 423,58 88 401,47 93 359,99 93 290,95
Sinop Üniversitesi 77 420,04 77 394,24 82 360,52 82 242,98
Trakya Üniversitesi 103 426,72 103 407,47 108 368,48 108 265,81
Uludağ Üniversitesi 113 445,1 113 423,31 118 384,16 118 326,59
Uşak Üniversitesi 57 428,32 57 402,23 62 365,78 62 298,45
Yıldız Teknik Üniversitesi - - - - 47 390,88 47 351,76
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 77 430,14 77 411,02 82 361,38 82 315,17
Muş Alpaslan Üniversitesi 88 412,93 88 395,94 93 356,14 93 278,49
Zirve Üniversitesi (tam burslu) 10 439,58 6 426,84 6 390,04 6 365
Zirve Üniversitesi (%50 burslu) 20 368,86 12 383,44 10 340,28 25 222
Zirve Üniversitesi (%25 burslu) - - 42 297,73 44 274,22 29 234
Doğu Akdeniz Üniversitesi (ücretli) 56 - 55 214,25 70 197,53 30 228
DAÜ (tam burslu) 2 399,87 2 398,11 2 359 2 256
DAÜ (%50 burslu) 5 323,37 5 360,94 5 255,38 10 216
Girne Amerikan Ü. (tam burslu) - - - - 5 305,29 10 279
Girne Amerikan Ü. (%50 burslu) - - - - 5 202,94 20 204
Lefke Avrupa Üniversitesi(Ücretli) - - - - 50 222,9 30 202
Uluslararası Kıbrıs Ü. (tam burslu) - - 15 379,69 15 300,88 15 267
Uluslararası Kıbrıs Ü. (%75 burslu) - - - - 5 290,12 5 254
Uluslararası Kıbrıs Ü. (%50 burslu) - - 20 249,54 20 222,73 20 207
Yakın Doğu Üniversitesi(%50 burslu) 6 387,746 30 229,64 30 225,62 30 217
İstanbul Aydın Üniversitesi(ücretli) 99 269,66 60 283,22 68 201,69 58 201
İstanbul Aydın Ü. TAM BURSLU 12 422,25 12 420,81 12 378,34 12 331
İstanbul Aydın Ü %50 BURSLU 4 400,74 28 339,69 27 322,27 28 272
İstanbul Aydın Ü %25 BURSLU 9 319,95 20 118 8 295,09 20 200
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMININ 2010-2011-2012-2013 YILLARINA YÖNELİK DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE GÖRE LİSANS YERLEŞTİRME KONTENJANLARI VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE EN DÜŞÜK GİRİŞ PUANI TABLOSU  
YIL 1.Öğretim Kontenjan 2.Öğretim Kontenjan Toplam Kontenjan  
2010 5233 4204 9437  
2011 5649 4317 9966  
2012 6504 - 6504  
2013 6698 - 6698  
YIL Devlet Üniversiteleri İçinde Minimum LYS Giriş Puanı Minimum LYS Giriş Puanı İle Girilen Devlet Üniversitesi 2013 LYS Verilerine Göre En Düşük Giriş Puanı  
2010 411,77 Artvin Çoruh Ü. 280,23  
2011 393,42 Kafkas Üniversitesi 294,09  
2012 354,08 Ağrı İbrahim Çeçen 294,88  
2013 203,59 Bulent E. Ereğli Eğt 203,59

 

 

memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim