Öğretmen Diyarı

İşte 2017 Okul Sütü Program Takvimi
MEB'den gönderilen yazıya göre, okul sütü dağıtımı 2. dönemin başında yeniden başlıyor. Konuyla ilgili illere yazı gönderildi. İşte Okul Sütü 2017 Program Takvimi: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sayı: 66621367-813.99-E.14659908

Konu: Okul Sütü Programı 28.12.2016 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2015/7837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. Bilindiği üzere Okul Sütü Programı 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7837 sayılı ilgi Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde tekrar uygulanacaktır. Okul Sütü Programı kapsamında sütlerin okullara teslim edilmesine 9 Ocak 2017 tarihi itibariyle başlanacak olup teslim alınan sütlerin öğrencilere dağıtımı 6 Şubat 2017 tarihi itibariyle gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda program kapsamında dağıtımı yapılacak sütlerin ulaştırıldığı okullarda, yüklenici firma yetkilisi ile mutabakat sağlanarak teslim alınacak ve hemen sonrasında Okul Sütü Modülüne girişler yapılacaktır. Teslim alınan sütlerin öğrencilere dağıtımı 06 Şubat 2017 tarihi itibariyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacaktır. Programda herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli iş ve işlemlerin titizlikle yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Cem GENÇOĞLU Bakan a. Genel Müdür   10 Temmuz 2015 CUMA Resmi Gazete Sayı : 29412 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7837 Ekli "Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 14/5/2015 tarihli ve 6091 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar?Kurulu'nca 3/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek Okul Sütü Programı (Program) kapsamında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 2015-2016 eğitim öğretim yılından başlamak üzere 3 eğitim öğretim yılı süresince UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esasların belirlenmesidir. (2) Özel öğretim kurumlan (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul) Programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur. Miktar, takvim ve üretim MADDE 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullardaki öğrencilere bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve veli izni doğrultusunda 200 mİ ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılır. (2) Program doğrultusunda dağıtılacak sütün dağıtım takvimi, her eğitim öğretim yılı için çıkarılacak tebliğle belirlenir. (3) UHT içme sütü; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin edilir. Görev, sorumluluk ve organizasyon MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında; (a) İllerde; milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancı!ık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ve Programın yürütülmesinden sorumlu il okul sütü komisyonu kurulur.

İl okul sütü komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapar ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülür. (b) Programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, (c) II okul sütü komisyonu tarafından kabul edilen sütün muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi, uygun şartlarda tüketiminin sağlanması ve Okul Sütü Modülüne veri girişlerinin takibinden Milli Eğitim Bakanlığı, (ç) Program uygulama döneminde öğrencilerin süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklere ve uzun dönemde gelişmelerine ilişkin çalışmaların yapılması, incelenmesi ve sonuçların paylaşılmasından Sağlık Bakanlığı sorumludur.

(2) Teknik şartnameye uygun olduğu halde çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler il okul sütü komisyonlarınca mahallinde değerlendirilir. Eğitim ve tanıtım MADDE 4- (1) Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Ulusal Süt Konseyinin katkısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. Finansman ve ödemeler MADDE 5- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanır. (2) İl okul sütü komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilen sütlerin ödemeleri, muayene ve kabul komisyon raporlarına istinaden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılır.
Denetim ve cezai hükümler MADDE 6- (1) Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır. (2) Haksız ödemelerin yapılmasına sebep olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur ve haklarında adli ve/veya idari işlem başlatılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar MADDE 7- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirlenir. Yürürlük MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Kaynak: http://www.kamuajans.com/egitim-personeli/okul-sutu-dagitimi-yeniden-basliyor-2017-okul-sutu-program-takvimi-h506387.html 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim