Öğretmen Diyarı

İLKÖĞRETİMLERDEKİ ÖĞRETMENLER SEMİNERDE YARINDAN İTİBAREN NE YAPACAK?

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDAGÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2013-2014 DERS YILI BAŞLANGICI MESLEKİ ÇALIŞMALARI

İÇİN DÜZENLENEN UZAKTAN EĞİTİMSEMİNERLERİ

İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

 

A. Mesleki Çalışmalar (Yüz Yüze Eğitim Yaklaşımıyla Yapılacak)

1.Mesleki çalışmalar 2-6 Eylül 2013tarihleri arasında beş gün süreyle uygulanacaktır.

2.Mesleki çalışmalarda öncelikli olarak, zümre öğretmenleri okul yöneticilikleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de görüşlerini alarak belirledikleri örnekuygulamalarınpaylaşımınıyapacaklardır. Bu çalışmalardan arta kalan zamanlardaise çalışma konuları ve araştırmakonularının sunumları ile eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları yapılabilecektir.

       Örnek uygulamaların paylaşımıOkulTemelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG) temel alınarak her okulda her eğitim zümresinin eğitim öğretim yılı boyunca yaptığı dersiçi ve ders dışı, örnek olabilecek ve yaygınlaştırılabilecek farklı yöntem-uygulamalardiğer öğretmenlerle paylaşılacaktır. Böylece Okul Temelli Mesleki Gelişim anlayışı da yaygınlaştırılacaktır. Bu süreçte;

-    Zümrelerce belirlenen ve okul yönetimi, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince uygungörülen bir yada bir kaç örnek uygulama her gün diğer öğretmenlerle paylaşılacak ve sunumların bitiminde karşılıklı değerlendirmeler yapılacaktır.

-   Sunumlarda görsel ve işitsel materyaller kullanılmasına özen gösterilecektir.

-    Sunum ve değerlendirmelerin birer ders saatini geçmeyecek şekilde planlanmasına dikkat edilecektir.

Çalışma konuları: Zümre öğretmenleriokul yönetimi ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaç görülen konuların yanısıra;

-       Sınıf rehberlik faaliyetleri örnek uygulamalarının paylaşılması,

-       Yenilenen okul öncesi eğitim ile ilköğretim programlarının incelenmesi,

-       Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/duyurular/index.asp?ID=2 adresinde yer alanders kitaplarının içeriklerinin incelenmesi,

-       İlköğretim Kurumları (İlkokul ve OrtaokulHaftalık Ders Çizelgesinin OrtaokulKısmında Değişiklik Yapılmasına ilişkin 28/05/2013 tarihli ve 22 sayılı Talim ve TerbiyeKurulu Kararı eki Çizelge’nin incelenmesi,

-       Etkinlik havuzlarının (okul öncesi öğretmenler için) oluşturulması,

-       Değerler eğitimi,

-       Öğrenci proje ve performans görevlerinin hazırlamasında karşılaşılan sorunlar veçözüm önerilerinin paylaşılması vb. konulardan oluşturulabilecektir.

Ayrıca Hz. Muhammed’in Hayatı, Kuran-ı Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler derslerinianlatan ilköğretim kurumlarında görevli öğretmenler müdürlerine bilgi vererek en yakınlarında bulunan İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulları veya bağımsız İmam Hatip Ortaokullarına giderek söz konusunu derslerle ilgili mesleki çalışmalara katılacaklardır.

Araştırma konuları: Okul yönetimi ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaç görülen konuların yanısıra;

-       Dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik yapılması gerekenler, yerel çözüm önerileri,

-       Özgün materyal geliştirme (branşlara göre ihtiyaç duyulacak materyallerin öğretmenlerce geliştirilmesi yöntemleri),

-       Proje hazırlama teknikleri vb. konulardan da seçilebilir.

 

B.Mesleki Gelişim Eğitimleri (Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla Yapılacak)

1.İlköğretim kurumları öğretmenlerine yönelik, ders yılı başı mesleki çalışmaların 9-12 Eylül 2013 tarihlerini içeren ikinci haftasında uzaktan eğitim yaklaşımı ile mesleki gelişim eğitimi eşzamanlı (canlı) olarak yapılacaktır.

2.Eğitime ilişkin yayın, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü stüdyolarından yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılacak yayına http://uzem.eba.gov.tr. adresinden ulaşılacaktır.

3.İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince öncelikle her öğretmenin kendi okulunda seminerleri takip edebilmesi için planlama yapılacaktır. Bu kapsamda kaliteli internet bağlantısı alabilen okullar eğitim merkezi olarak belirlenecektir. Söz konusu okullar en geç 4 Eylül 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne uzem@meb.gov.tr">uzem@meb.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla bildirilecektir.

4.Okullarda yayın ve sunumlarının net ve kaliteli izlenmesi ve süreç içerisinde karşılaşılan sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi amacı ile il mili eğitim müdürlükleri Türk Telekom Müdürlükleri ile işbirliği içinde olacaklardır.

5.Her okulda eğitim için sadece bir internet bağlantısı yapılacaktır. Eğitim süresince aynı okulda birden fazla internet bağlantısı yapılması önlenecektir. Ayrıca internetin paylaşımlı olarak kullanıldığı okullarda internet paylaşımı, eğitim yayınının yapıldığı saatlerde kapatılacaktır.

6.Eğitim yapılacak okulların sınıf veya salonlarında projeksiyon, ses sistemi gibi teknik imkânlar hazır olacak ve mümkünse yayın esnasında salonda gerektiğinde müdahale etmek ve yayının kaliteli olarak alınmasını sağlamak amacıyla bilgisayar alanında uzman bir personel bulundurulacaktır.

7.Eğitimin izlendiği okul yöneticileri eğitimin amacına uygun olarak yürütülmesiden, devam ve devamsızlığın takibinden sorumlu olacaklardır.

8.Eş zamanlı (canlı) eğitime hukuki mazaretleri nedeni ile katılamayan öğretmenler bu eğitimlerihttp://uzem.eba.gov.tr. internet adresinden sonraki zamanlarda da izleyebileceklerdir.

9.Eğitime katılan öğretmenlerimiz uzaktan eğitim programının bitimini takip eden haftanın ilk işgününde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanacak olan Değerlendirme Anketleri’ni dolduracaklardır.

10.Okul müdürleri eğitim faaliyetinin bitimini takiben yapılan eğitim ile ilgili ekli “Uzaktan Eğitim Yönetici Değerlendirme Formu”nu doldurup ilçe/il milli eğitim müdürlüklerine, il milli eğitim müdürleri de il genelini kapsayan değerlendirmelerini yaptıktan sonra Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Program Hazırlama ve İzleme Grubuna gönderecektir.

11.10 Eylül 2012 Salı, 11 Eylül 2013 Çarşamba ve 12 Eylül 2013 Perşembe günleri son saatlerde yapılacak yenilenen öğretim programlarının tanıtımları ile ilgili eğitimlere sadece ilgili branş öğretmenlerinin katılımı sağlanacaktır. Örneğin değişen okul öncesi programının tanıtımı eğitimine sadece okul öncesi öğretmenleri katılacaktır.

12.Seminer programlarının amacına uygun olarak yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden kendi görev alanları itibariyle okul, ilçe ve il milli eğitim müdürleri sorumlu olacaktır.

 

UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU

İl/İlçe

 

Salon

 

Grup

 

1.Fiziki mekân ile ilgili görüşler

 

2.Teknik donanım ile ilgili görüşler

 

3.Katılımcıları ilgi ve motivasyonu ile ilgili görüşler

 

4.Katılımcıları seminere devamları ile ilgili görüşler

 

5.Eğitime ilişkin genel görüşler

 

 

:………………………….

İsim/Unvan :…………………………..

İmza           :…………………………..

 

                                                                                                 MEB                                                                                          EK - 2

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 EYLÜL MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

TARİH

SAATLER

SÜRE

 

EĞİTİM KONULARI

 

ÖĞRENME- ÖĞRETME YAKLAŞIMI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Konu Adı

 

1. GÜN

09/09/2013

Pazartesi

 

 

 

 

 

10.00-10:30

30 dk.

Açılış Konuşması

Uzaktan

Nabi AVCI

Millî Eğitim Bakanı

10:40-11.30

50 dk.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli

Uzaktan

Semih AKTEKİN

11:40-12:30

50 dk.

Benim Öğretmenlerim

Uzaktan

Rasim ÖZDENÖREN

2. GÜN

10/09/2013

Salı

09:30-10:20

50 dk.

 

Yansıtıcı Düşünme ve Mesleki Gelişim

Uzaktan

Doç. Dr. İ.Hakkı ÖZTÜRK

10:40-11:30

50 dk.

Ödev, Proje ve Performans Değerlendirme

Uzaktan

Doç. Çavuş ŞAHİN

11:40-12:30

50 dk

Okul Öncesi Eğitimi Programı

Uzaktan

Prof.Dr.Neriman ARAL

 

 

3. GÜN

11/09/2013

Çarşamba

09:30-10:20

50 dk.

 

Eğitimde Yeni Ufuklar

Uzaktan

Prof. Ertuğrul YAMAN

10:40-11:30

50 dk.

 

Değerler Eğitimi

Uzaktan

Prof. Ertuğrul YAMAN

11:40-12.05

25 dk.

 

İngilizce (2 – 8. Sınflar) Öğretim Programı Tanıtımı

Uzaktan

Doç.Dr. Arda ARIKAN

12:15-12:40

25 dk.

 

Matematik Dersi ( 5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı

Uzaktan

Doç Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU

 

 

4. GÜN

12/09/2013

Perşembe

 

 

09:30-10:00

30 Dak

Kapanış Konuşması

Uzaktan

Doç.Dr. Yusuf TEKİN

10:10-11:00

50 dk.

Ölçme ve değerlendirmede en sık yapılan yanlışlar

Uzaktan

Prof.Dr.Şener BÜYÜKÖZTÜRK

11:20-12:10

50 dk.

Aile Eğitim Programı Tanıtım Semineri

Uzaktan

Rahime Beder ŞEN

12:20-12:45

25 dk.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi ( 5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı

Uzaktan

Doç.Dr.M.Levent İNCE

12:50-13:15

25 dk.

Fen Bilimleri Dersi ( 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı

Uzaktan

Doç.Dr.Osman Nafiz KAYA

 

PERSONELMEB.NET

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim