Öğretmen Diyarı

İlk kez bir kurum memurlarını düşündü

Bir çok kamu kurumusadece stratejik personeli için hizmet puanı esasına göre yer değiştirme işlemlerini düzenlemiştir. Örneğin MEB öğretmenler için, Sağlık Bakanlığı sağlık personeli için, Tarım Bakanlığı da teknik personeli için hizmet puanı esasına göre yer değişikliğiişlemlerini yönetmelikte düzenlemiştir. Stratejik personel dışında kalan diğer hizmet sınıflarındaki personelin yer değiştirme işlemleri ise tümüyle takdire, kayırmacılığa, adam bulmaya, araya torpil koymaya bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, memurlar.net tarafından yıllardır gündeme taşınan bu sorunuuygulamaya koyduğu yeni yönetmelikle çözmüştür.

Aşağıda, 12 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik esas alınarak yapılandeğerlendirme yer almaktadır.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MilliEğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapılmaktadır.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin Yer Değişikliği işlemleri;

A-İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler

Yönetmeliğin "İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 32. maddesinde eğitim ve öğretim hizmetlerisınıfı dışında kalan personelinin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri düzenlenmiştir.

Buna göre;

1- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda kimler bulunabilecektir?

Bulundukları kurumda kesintisiz en az 3 yıl görev yapan personel, il içi isteğe bağlı yer değiştirmek üzerebaşvuruda bulunabilecektir.

2- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusundaki 3 yıllık süre nasıl hesaplanacaktır?

Personelin bulunduğu kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az 3 yıl görev yapması hesaplanarakbaşvuru yapması gerekmektedir.

3- İl içi isteğe bağlı yer değiştirmede bir yıllık süre nasıl hesaplanmaktadır?

Yer değiştirme suretiyle atanmada, göreve başlama tarihine göre geçen 12 aylık süre, 1 yıl olarakhesaplanmaktadır.

4- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunu hangi kurum yapacaktır?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulacaktır.

5- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman alınacaktır?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayında alınacaktır.

6- İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde kaç tercih yapılacaktır?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personel; İl milli eğitim müdürlüğünce belirlenen vedurumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilecektir.

7-İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar başvurudabulanabilecek midir?

Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içiisteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

8- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman yapılacaktır?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılacaktır.

9- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme atamalarında hizmet süresi eşit olduğunda kime öncelikverilecektir?

Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelikverilecek eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulacaktır.

B-İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler

Yönetmeliğin "İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 33. maddesinde eğitim ve öğretimhizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri düzenlenmiştir.

Buna göre;

1- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda kimler bulunabilecektir?

Bakanlık teşkilatı kadrolarında en az 5 yıl görev yapan personel, iller arasında isteğe bağlı yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

2- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusundaki 3 yıllık süre nasıl hesaplanacaktır?

Personelin Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibarıyla en az 5 yıl görev yapmasıhesaplanarak başvuru yapması gerekmektedir.

3- İller arasıisteğe bağlı yer değiştirmede bir yıllık süre nasıl hesaplanmaktadır?

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmada, göreve başlama tarihine göre geçen 12 aylıksüre, 1 yıl olarak hesaplanmaktadır.

4- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunu hangi kurum yapacaktır?

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulacaktır.

5- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman alınacaktır?

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Haziran ayında alınacaktır.

6- İller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerde kaç tercih yapılacaktır?

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personel; Bakanlıkça belirlenen ve durumlarınauygun kurumlar arasından en fazla 20 kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilecektir.

7- İller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerde geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlarbaşvuruda bulanabilecek midir?

Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arasıisteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

8- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman yapılacaktır?

İller arası isteğe yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılacaktır.

9- İller arası isteğe bağlıyer değiştirme atamalarında hizmet süresi eşit olduğunda kime öncelikverilecektir?

Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelikverilecek eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulacaktır.

C-Mazerete bağlı yer değiştirmeler

Yönetmeliğin "İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 33. maddesinin 5.fıkrasında; "(5) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri 30 uncu madde kapsamında değerlendirilir." şeklinde yer alan hükmüne göre eğitim veöğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin mazerete bağlı yer değiştirmeleri yönetmeliğin 30. maddesine göre yapılacaktır.

Buna göre;

a-Sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme işlemleri;

1- Sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme başvurusunda kimler bulunabilecektir?

Görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığınısağlık kurulu raporu ile belgelendiren personel, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme başvurusundabulunabilecektir.

2- Hangi hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporları geçerli olacaktır.

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınacak sağlık kurulu raporu geçerli olmaktadır.

3- Annebaba veya bakmakla yükümlü olunan yakınlara alınan sağlık kurulu raporları ile Sağlıkmazeretine dayalı yer değiştirme başvurusunda bulunulabilecek midir?

Yönetmelik çok açık bir biçimde personelin kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisininmümkün olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlere sağlık mazeretine dayalı il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunma hakkı verdiğinden Annebaba veya bakmakla yükümlü olunan yakınlara alınan sağlık kurulu raporları ile Sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme başvurusundabulunulamayacaktır.

4- Sağlık Kurulu Raporu ile bulunulan ilin ilçelerine sağlık mazeretine dayalı yer değiştirmebaşvurusunda bulunulabilecek midir?

Yönetmelik çok açık bir biçimde personelin görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veyaçocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlere sağlıkmazeretine dayalı il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunma hakkı verdiğinden Sağlık mazeretine dayalı il içi yer değiştirme başvurusunda bulunulamayacaktır.

5- Sağlık mazeretine dayalı görev yeri değiştirilen personelin görev süresince mazeretinin devam etmesi gerekir mi?

Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen Personel, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler.

6- Sağlık mazeretine dayalı görev yeri değiştirilen personelden mazereti ortadan kalkanlara nasıl işlem gerçekleştirilir?

Mazeretini için gerekli belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazereti ortadan kalkanlar valilikçe uygungörülen bir yere atanırlar.

7- Sağlık mazereti sahte olanlara nasıl işlem gerçekleştirilir?

Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilenlerden belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin bu durumda olan personelin atamaları, valilikçe uygun görülen bir yere atanırlar. Ayrıca, bu kişiler hakkında idari soruşturma açılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

b-Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;

1- Her iki eşin de MEB personeli olması halinde nasıl işlem gerçekleştirilir?

Her iki eşin de MEB personeli olması halinde ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

2- Her iki eşin de MEB personeli ve eşlerin aynı statüde olmaları halinde nasıl işlemgerçekleştirilir?

Eşlerin aynı statüde olmaları halinde ise aile birliği alt hizmet bölgesinde sağlanır.

3- Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması halinde nasıl işlemgerçekleştirilir?

Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması halinde, ilgili kurumlakoordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

4- Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması ve eşlerin aynıstatüde olmaları halinde nasıl işlem gerçekleştirilir?

Eşlerin aynı statüde olmaları halinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde sağlanır.

5- Eş durumuna bağlı görev yeri değiştirilen personelin görev süresince mazeretinin devam etmesi gerekir mi?

Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen Personel, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler.

6- Eş durumuna bağlı görev yeri değiştirilen personelden mazereti ortadan kalkanlara nasılişlem gerçekleştirilir?

Mazeretini için gerekli belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazereti ortadan kalkanlar valilikçe uygungörülen bir yere atanırlar.

7- Eş durumu sahte olanlara nasıl işlem gerçekleştirilir?

Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilenlerden belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin bu durumda olan personelin atamaları, valilikçe uygun görülen bir yere atanırlar. Ayrıca, bu kişiler hakkında idari soruşturma açılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde nasıl işlem gerçekleştirilir?

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15.3.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve 19.4.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Not:Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelin mazerete dayalı yer değişikliği işlemleriYönetmeliğin "İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 33. maddesinin 5.fıkrasındaki; "(5) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri 30 uncu madde kapsamında değerlendirilir." hükümlerine göre Yönetmeliğin 30. maddesi kapsamında değerlendirildiğinden 30. madde metnindeki "yöneticiler" ibaresi "personel"olarak algılanmalıdır. Yukarıda yaptıgımız yorumlarda bu yönde yapılmıştır.

 

Ahmet KANDEMİR

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol