Öğretmen Diyarı

İlave eğitim tazminatında sık yapılan 7 hata

Sayıştay Başkanlığı, MEB'de yaptığı incelemede, ilave eğitim öğretim tazminatı ödemelerinde yapılan hataları raporlaştırdı. MEB, Sayıştay'ın yaptığı bu tespitlere yönelik savunmasında, mevzuatın açık olduğunu, sorumluluğun ödemeyi yapan gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkililerinde olduğunu belirtmiştir.

Sayıştay raporsun sonuç bölümünde ilave eğitim öğretim tazminatı ödemelerindeki oranların manuel girişler ile yapılması yerine sistem tabanlı gerçekleştirecek bir bilişim sistemine geçilerek yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.

İŞTE SAYIŞTAY RAPORUNUN İLGİLİ KISMI

İlave Eğitim Öğretim Hizmetleri Tazminatı ödemelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esas, ölçü ve nispetlere aykırı ödemeler yapılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinde ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Diğer Tazminatlar"ı düzenleyen III sayılı cetvelin (A) bölümünde Eğitim Öğretim tazminatına ilişkin esaslar ve uygulanacak tazminat oranları belirlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen personel bilgileri ile Say2000i Web Tabanlı Maliye Bakanlığı Saymanlık Otomasyon Sistemi üzerinden alınan maaş verileri üzerinde yapılan çapraz incelemeler sonucunda; öğretmenlere yapılan eğitim öğretim tazminatı ödemelerinde, ayrıntıları ekli tabloda görüleceği üzere;

SIK YAPILAN 7 HATA

. Bazı öğretmenlere, atandıkları branşlar için Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen tazminat oranından daha yüksek oranda ödemede bulunulduğu,
. Bakanlar Kurulu Kararında sayılmayan bazı branşlardaki öğretmenlere ilave tazminat ödendiği,
. Uzman öğretmen unvanı kazanmamış bazı öğretmenlere uzman öğretmen tazminat oranı uygulanarak ödeme yapıldığı,
. 3 ve aşağı derecelerden aylık almakta olan bazı uzman öğretmen unvanlı öğretmenlere %15 yerine %20 ilave tazminat ödendiği,
. Öğretmenlerden bazılarına bulundukları derecelerden daha yüksek derecelere tekabül eden oranlarda tazminat oranı hesaplandığı ve ödendiği,
. En az 2 yıl yükseköğrenim görmüş bazı öğretmenler, en az 4 yıl yükseköğrenim görmüş öğretmenlere ödenmesi gereken tutarda ilave tazminat ödendiği,
. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan branşlardaki bazı öğretmenlere V sayılı cetvelde yer alan okullarda görev yapmamalarına rağmen ilave tazminat ödendiği,
görülmüştür.

Bakanlar Kurulu Kararına aykırı ödeme yapılan öğretmenlere ilişkin hesaplama tablosu, rapor eki (CD) de yer almaktadır.

MEB, SORUMLULUĞU GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNE ATTI

Kamu idaresi cevabında: Gerek Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'da, gerekse 160 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde ilave eğitim-öğretim tazminatının ödenmesine ilişkin çerçeve net olarak belirtilmiştir. Bu nedenle konu hakkında Bakanlığımızca ayrıca bir açıklama yapılmasına gerek görülmemekle birlikte, tereddütlerini bildiren valiliklere yönelik münferit açıklamalar yapılmaktadır. Buna rağmen yapılan hatalı ödemelerden Bakanlığımızın sorumlu tutulamayacağı açık olup hatalı ödemelerin, ödemeyi yapmaktan sorumlu gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkililerinin kişisel kusurlarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak: Kamu idaresi, bulgumuzda belirtilen hatalı ödemelerin gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkililerinin kusurlarından kaynaklandığını ifade etmiştir. Hatalı ödemelerin mevzuata aykırılığı hususunda ise herhangi bir değerlendirme
yapılmamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Üst Yöneticiler" başlıklı 11 nci maddesinde Üst Yöneticilerin, idarelerinin bütçelerinin uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu, Üst Yöneticilerin bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği belirtilmiştir. Buna göre hatalı ödemelerin, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkililerinin kusurlarından kaynaklanıyor olması Üst Yöneticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bulgumuzda belirtilen sorumluluk kamu zararına ilişkin olmayıp 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 2 nci maddesinde belirtilen, kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi içeren ve Meclise yönelik hazırlanan Mali Denetim Raporuna ilişkindir.

Bulgumuzda da belirtildiği üzere eğitim öğretim tazminatı ödemelerinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

SAYIŞTAY, ORANLARIN MANUEL GİRİLMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Öneri:
Bulgu ekindeki listede yer alan hatalı ödemeler için ilgili muhasebe birimleri ile irtibata geçilmek suretiyle sorumlu kişilerin görüşlerinin alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması ve Kurum personeline yapılacak ödemelere ilişkin olarak Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda belirtilen oranların manuel girişler ile yapılması yerine sistem tabanlı gerçekleştirecek bir bilişim sistemine geçilerek yapılmasının ve personel bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin MEB ve Maliye Bakanlığı tarafından kullanılan sistemler üzerinden eş zamanlı gerçekleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol