Öğretmen Diyarı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilirler mi?
 SENDİKALARA ÜYE OLUP OLAMAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VERMEYE YETKİLİ KURUM DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞIDIR
12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Uygulamanın izlenmesi" başlıklı 42 maddesindeki; "Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının kuruluşu, yetkili organlarının oluşumu ve bu organların çalışma usulleri ile görevleri, sendika ve konfederasyonların tüzel kişi olarak hak ve yükümlülükleri ve faaliyetleri gibi konularda karşılaşılacak sorunları gidermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

b) Personel konularına ilişkin olarak karşılaşılacak sorunları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşlerini alarak gidermeye Devlet Personel Başkanlığı, Yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yukarıda belirtilen hususlar ile ihtiyaç duyulacak diğer hususlarda bu kurumlardan birinin talebi üzerine ortak çalışma yapabilirler. Bu çalışmalara Kamu Personeli Danışma Kuruluna temsilci gönderen kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunun temsilcileri de davet edilir." hükümlerince sendikalara kimlerin üye olup olamayacakları hususunda ihtilafa düşüldüğünde görüş vermeye yetkili kurum Devlet Personel Başkanlığıdır.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI SENDİKA ÜYESİ OLAMAZ DEMİŞTİR
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15. maddesinin (C) bendindeki; "Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları üye olamazlar ve sendika kuramazlar." hükümleri uyarınca İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığı 13.01.2010 tarih ve 562 sayılı yazısı ile görüş yayınlamış bu görüşü MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 17.02.2010 tarih ve 9917 saylı yazısı ile il milli eğitim müdürlüklerine bildirmiştir.

Görüş yazısında "Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında ilçe müdürüne eşit veya daha üst düzeyde olan il müdür yardımcılarının kamu görevlileri sendikası kurucusu ve üyesi olamayacaklardır." denilmiştir.

Bu görüş yazısı Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki "Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Olamamaya İlişkin Görüşler" bölümünde 17. sırada yayınlanmaktadır.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRADA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI SENDİKA ÜYESİ OLAMAZ DEMİŞTİR
04.04.2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15. maddesinin (c) bendinde yer alan "100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları," ibaresinin madde metninden çıkarılması üzerine Devlet Personel Başkanlığı kanun değişikliğinden yaklaşık iki ay sonra 31.05.2012 tarih ve 10224 sayılı yazısı ile görüş bildirmiş ve 4688 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler çerçevesinde; aday Devlet memurlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olmalarına engel bir hüküm bulunmadığı, il müdür yardımcılarının ise ilçe müdürlerine eşit ve daha üst konumda olmaları sebebiyle sendika üyesi olamaz demiştir.

Bu görüş yazısı Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki "Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Olamamaya İlişkin Görüşler" bölümünde 7. sırada yayınlanmaktadır.

MEB'DE KANUN DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRADA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI SENDİKA ÜYESİ OLAMAZ DEMİŞTİR
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü kanun değişikliğinden yaklaşık üç buçuk ay sonra 11.07.2012 tarih ve 31973 sayılı ve 2012/26 nolu genelgesinin 4. maddesi (c) fıkrasındaki; "Bakanlığımız personelinden; c) İl milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ile ilçe milli eğitim müdürleri sendika kurmayacak ve sendikalar üye olamayacaklarıdır." açıklamasını il milli eğitim müdürlüklerine bildirmiştir.

MEB 3 YIL 8 AY SONRA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI SENDİKA ÜYESİ OLUR DEMİŞTİR
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü kanun değişikliğinden yaklaşık 3 yıl 8 ay sonra 08.12.2015 tarih ve 12617785 sayılı yazıları ile il milli eğitim müdür yardımcılarının kanundaki değişikliğin yürürlüğe girdiği 11/04/2012 tarihinden itibaren eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalara üye olabilmeleri mümkün olduğu daha önce 11.07.2012 tarih ve 31973 sayılı ve 2012/26 nolu genelgesinin 4. maddesi (c) fıkrasında yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını bildirmiştir.

Akabinde 04.04.2016 tarih ve 3762892 sayılı yazılarının 1. maddesi (h) bendinde; "İl milli eğitim müdür yardımcılarının sendikalar üye olabilecekleri hususları göz önünde bulundurulacaktır." açıklamasında bulunarak yetkili sendika belirme çalışmalarında il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi sayılacakları belirtilmiştir.

MEB'İN SENDİKALARA ÜYE OLUP OLMAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VERMEYE YETKİSİ YOKTUR
Fakat MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Uygulamanın izlenmesi" başlıklı 42 maddesi b) bendindeki; "Bu Kanunun uygulanmasında; b) Personel konularına ilişkin olarak karşılaşılacak sorunları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşlerini alarak gidermeye Devlet Personel Başkanlığı, Yetkilidir." hükümlerince görüş bildirmeye yetkisi yoktur.

Ayrıca 11.07.2012 tarih ve 31973 sayılı ve 2012/26 nolu genelge hükmü bir yazı ile değiştirilemez genelge ile değişiklik yapılması gerekmektedir.

Yukarıdaki kanun hükmü uyarınca Devlet Personel Başkanlığından görüş alınması gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığının bu konudaki görüşü bellidir. Devlet Personel Başkanlığı 31.05.2012 tarih ve 10224 sayılı yazısı ile görüş bildirmiş ve 4688 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler çerçevesinde; aday Devlet memurlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olmalarına engel bir hüküm bulunmadığı, il müdür yardımcılarının ise ilçe müdürlerine eşit ve daha üst konumda olmaları sebebiyle sendika üyesi olamaz demiştir.

Bu görüş yazısı Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki "Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Olamamaya İlişkin Görüşler" bölümünde 7. sırada yayınlanmaktadır.

Aksi bir görüş internet sitesinde yoktur. Zaten görüş olsaydı, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 08.12.2015 tarih ve 12617785 sayılı yazılarında bu görüşe ilgi vererek durumu açıklardı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ SENDİKALARA ÜYE OLUP OLMAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VERMEYE YETKİSİ VAR MIDIR?
Hal böyle iken il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olabilmelerinin yolu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 27.10.2015 tarih ve 24325 sayılı görüş yazısı ile açılmıştır.

İşte o görüş yazısı;12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Uygulamanın izlenmesi" başlıklı 42 maddesi (b) ndeki; "Bu Kanunun uygulanmasında;

b) Personel konularına ilişkin olarak karşılaşılacak sorunları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşlerini alarak gidermeye Devlet Personel Başkanlığı, Yetkilidir. hükümlerine göre personel konularında görüş vermeye yetkili kurum Devlet Personel Başkanlığıdır.

Bu güne kadar tüm görüş yazılarını Devlet Personel Başkanlığı veriyor iken ve bu görüş yazılarını internet sitesindeki "Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Olamamaya İlişkin Görüşler" bölümünde yayınlıyor iken ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı neden görüş yayınlamıştır, ilgili sendika neden Devlet Personel Başkanlığına değil de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurmuştur?

04.04.2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15. maddesinin (c) bendinde yer alan "100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları," ibaresinin madde metninden çıkarılması üzerine Devlet Personel Başkanlığı kanun değişikliğinden yaklaşık iki ay sonra 31.05.2012 tarih ve 10224 sayılı yazısı ile görüş bildirmiş ve 4688 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler çerçevesinde; aday Devlet memurlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olmalarına engel bir hüküm bulunmadığı, il müdür yardımcılarının ise ilçe müdürlerine eşit ve daha üst konumda olmaları sebebiyle sendika üyesi olamaz demiştir.

Devlet Personel Başkanlığı il müdür yardımcılarının ilçe müdürlerine eşit ve daha üst konumda olmaları sebebiyle sendika üyesi olamaz derken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuyu neden göz ardı etmiştir?

Devlet Personel Başkanlığının il müdür yardımcılarının sendika üyesi olamayacaklarına dair görüş yazısı sitede mülga ilan edilmemiştir. Varsa üye olabilirler yönündeki görüş yazısı yayınlanmamıştır. Kafa karışıklığını Devlet Personel Başkanlığının gidermesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel


www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim