Öğretmen Diyarı

Hükümetten İşini Kurana 36 bin TL Geri ödemesiz Hibe

Başbakan Amet Davutoğlu Partisinin grup toplantısında konuştu


Davutoğlu konuşmalarının arasında engelli vatandaşlarımıza müjdeyi verdi buna göre kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 36 bin TL ye varan geri ödemesiz hibe yardıında bulunacağını söyle.


İşte o hibe programının detayları


Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ve hazırlanacak projelere ilişkin usul ve esaslar, “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik [1]” ile belirlenmiştir.


Ayrıca Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlere ve hazırlanacak projelere ilişkin olarak açıklamalar yapmak amacı ile “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili KomisyonunÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge” [2] yayımlanmıştır.


Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında hazırlanan bu rehber ile, Komisyona sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.


1- Proje Başvurusu Yapabilecekler


Yönetmeliğin 9. maddesine göre, gerçek ve tüzel kişiler proje teklifi sunabileceklerdir.


Anılan maddeye göre, gerçek kişiler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilirler. Kendi işini kurma yönünde projeleri sadece engelli olan gerçek kişiler sunabileceklerdir. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir.


Tüzel kişiler (merkez ve yerel kuruluşlar dahil kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.), kendi işini kurma dışındaki projeleri hazırlayabileceklerdir. Tüzel kişilerin bir ilde proje sunabilmesi için o ilde kurulu olmaları veya şubelerinin olması gereklidir.


2- Desteklenebilecek Projeler ve Uygun Bulunacak Maliyetler


Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan engellilere yönelik hazırlanacak projelerin temel özelliklerine aşağıda yer verilmiştir.


a) Engellilerinkendi işini kurmalarına yönelik projeler


Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projede, Komisyon değerlendirmesi sonrasında aşağıdaki maliyetler uygun bulunabilecektir:


a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.


b)İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.


c)Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.


Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir.


Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması gereklidir. Proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğu miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.


Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.


b) Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler


Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecektir.


Destek teknolojilerine örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir:


· İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği,


· Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler,


· Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak diğer alet ve teçhizatlar.


Hazırlanacak projede, engellinin iş bulmasını ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojisinin amacı, işlevi, miktarı, bedeli, istihdam taahhüt oranı ve süresi ile projenin uygulanmasına ilişkin bilgilere ve sürece yer verilmelidir.


Fatura karşılığı verilecek destek miktarı faturanın tamamı olabileceği gibi belirli bir yüzdesi de olabilir.


c) Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler


Engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerde, esas olarak bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı bir iş planı ve görev tanımları ile proje sürecine yer verilmelidir.


Bu kapsamdaki projelerdeki temel hususlar aşağıdadır:


Projenin hedef kitlesi olan engelli gruplarının ve engelli sayısının belirtilmesi gereklidir. Projede hedef kitleyi oluşturan engellilerin kimlik bilgilerinin yer aldığı listenin projeye eklenmesi halinde proje öncelikli olarak değerlendirilecektir.


Projede görevli olan kişilerin isimleri ile bu alandaki tecrübelerini de ortaya koyan bilgi ve belgelere proje ekleri arasında yer verilmelidir.


Proje kapsamında engellilerin; en az 10 gün süre ile, işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu, kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti alması zorunludur.


Hazırlanacak projelerde mutlaka istihdam taahhüt oranı ve asgari istihdam süresi ile kursiyerlerin istihdam edilecekleri yerlerin de bilgileri yer almalıdır. İstihdamda iken ayrılan engellinin yerine kalan süre, danışmanlık hizmeti almış bir başka engelli tarafından tamamlanabilecektir.


Proje kapsamında Komisyon tarafından proje sahibi kuruma, yaptığı giderleri karşılaması için engelli başına uygun görülecek miktarda idari gider ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunanlar için de ayrıca brüt ödeme yapılacaktır. Projede idari gider olarak yapılan ödemelerin belirtilmesi gereklidir. Görevlilere yapılan ödemeler nedeni ortaya çıkabilecek her türlü mali ve yasal yükümlülük proje sahibine aittir.


Proje kapsamında yapılacak ödemelerde, proje sahibine başka mevzuatlar kapsamında Devletçe yapılan/yapılacak her türlü teşvik uygulaması da dikkate alınacaktır.


d) Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri


Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelerin öncelikle o ilin işgücü piyasası araştırmaları ve yıllık işgücü eğitim planı ile uyumlu olması gerekir. Her bir projede sadece bir mesleğin yer alması ve bu meslekte başvuru sahibinin devam eden bir mesleki eğitim kursunun olmaması gerekir.


Hazırlanacak projelerde mesleki eğitim kursuna katılacak engellilerin bilgilerine ve varsa istihdam taahhüt oranına ve istihdamın süresi ile istihdam edilecek işyerlerinin bilgilerine yer verilmesi halinde bu kapsamdaki projelere diğer projelere göre öncelik verilecektir. İstihdam edilmesinde çeşitli zorluklar bulunan engel grupları (zihinsel engelliler gibi) için hazırlanacak projelerin mesleki eğitimle birlikte rehabilitasyon amacının ayrıca ortaya konulması beklenmektedir.


Hazırlanacak projelerde Komisyonca uygun görülen maliyetler (idari gider, temrin, görevli ücretleri vb.) proje dikkate alınarak belirlenecektir.


3- Başvuru Tarihi ve Yeri


Başvuruların son teslim edilme tarihi ile Komisyonda değerlendirme tarihi aşağıda yer almaktadır.


Başvuru Son TarihiKomisyon Toplantı Zamanı


12.09.2014Kasım 2014


Proje teklifleri, Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.


Bu tarihten sonra teslim edilen ve postaya verilmesine rağmen belirtilen tarihten sonra başvuru yerine ulaşan başvurular ile rehberde belirtilen teslim yerinden başka yere teslim edilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz ve iade edilir.


Başvurular, kapalı (mühürlü) zarfla iadeli taahhütlü posta ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Başvurular, A4 boyutunda bir (1) asıl ve bir (1) kopya matbu (il müdürlüğünce muhafaza edilecektir) olarak ve ayrıca elektronik formatta (1 adet CD) sunulmalıdır. Elektronik format içeriğindeki belgelerin PDF formatında ve matbu olan format ile bire bir aynı içeriğe sahip olmalıdır.


4- Başvuru İçin Gerekli belgeler:


Başvuru yapacak istekliler aşağıdaki belgelerden kendileri ile ilgili olanları başvuru dosyasına eklemek zorundadır:


1-Kendi İşini Kurmaya Yönelik Projelerde


1- Talep dilekçesi


2- Başvuru Formu ve ekleri


3- Başvuru Sahibinin Beyanı


4- İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,


5- Proje ekibi hakkında bilgi (özgeçmiş ve deneyimi gösterir),


6- Daha önce tamamlanan proje bilgileri (varsa),


7- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),


8- Ayrıntılı proje faaliyet takvimi,


9- Ayrıntılı bütçe tablosu,


10- Kendi işini kurmaya yönelik projelerde proje sahibi tarafından imzalı ikametgah adres beyanı.


2-Diğer projelerde


1- Talep dilekçesi,


2- Başvuru Formu ve ekleri


3- Başvuru Sahibinin Beyanı


4- Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya onaylı örneği (Ticari işletmeler için),


5- Sivil toplum kuruluşlarına ait iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya onaylı örneği,


6- İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,


7- Vergi, SGK prim ve idari para cezası olmadığına ya da yapılandırıldığına dair belgeler,


8- İstihdam taahhüdü içeren projelerde bu taahhüde ilişkin belgeler,


9- Proje ekibi hakkında bilgi (özgeçmiş ve deneyimi gösterir),


10- Daha önce tamamlanan proje bilgileri (varsa),


11- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),


12- Ayrıntılı proje faaliyet takvimi,


13- Ayrıntılı bütçe tablosu,


14- Engellilere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarından, bir üst kuruluşa bağlı olanlardan üst kuruluş değerlendirme raporu,


Önemli Notlar:


· Mesleki eğitime yönelik projelerde onaylı eğitim programı kabul edilen projelerde sözleşme imza aşamasında istenilecektir.


· İl müdürlüğünce asıl belgelerin görülmesi halinde örneklerin onaylanması mümkündür. Belgelerde eksiklik bulunması veya proje teklifi kapsamında sunulan belgelerde ve belgeleri oluşturan sayfalarda isteklinin imzaya yetkili kişisinin ıslak imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür ve kaşenin bulunmaması halinde proje değerlendirilmeye alınmayacaktır.


5- Diğer Hususlar


Projenin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ile ilgili usul ve esasların belirlendiği ekli Yönetmelik ve Genelgenin, başvuru sahibi tarafından proje hazırlanmadan önce okunduğu ve anlaşıldığı varsayılacaktır.


Komisyon, bu başvuru rehberinde belirtilen hususları, Yönetmelik ve Genelgeye aykırı olmamak şartı ile işgücü piyasasının ihtiyaçları, bütçe imkânları gibi kriterler çerçevesinde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.


Ayrıntılı Bilgi için: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, www.iskur.gov.tr, 444 75 87


EK: TİP PROJE BAŞVURU FORMU


KOMİSYONA SUNULACAK PROJEYE AİT BİLGİLER


1. Projenin Adı


Bu bölüme gerçekleştirilecek olan projenin adı yazılacaktır. Proje adının kısa ve anlaşılır olması gerekir.


2. İstekli kurumun unvanı


İstekli veya isteklilerin unvanları


3. İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar (varsa)


Projenin uygulanması için varsa işbirliği yapılan veya izin alınan kurum ve kuruluşlar ile bunların projedeki yeri ve önemi ile hak ve yükümlülükleri


4. Projenin Gerekliliği


Bu bölümde projenin neden yapıldığı hangi ihtiyacı giderdiği, ilin bu kapsamdaki mevcut durumu, projenin katkıları gibi hususlara yer verilecektir.


5. Projenin Engelli Hedef Kitlesi ve Kursiyer Sayısı


Bu bölüme uygulanan proje ile ulaşılmaya çalışılan engelli hedef kitle belirtilecektir. Hedef kitle kapsamındaki kişilerin (kursiyer veya engellilerin) isim, TC kimlik ve iletişim bilgilerinin projede yer alması halinde öncelikli olarak değerlendirilecektir.


6. Projenin Amacı ve Hedefleri


Bu kısımda teklif edilen proje ile amaçlanan sosyal faydanın neler olduğu ve temel hedefler ifade edilecektir.


7. Projenin konusu, uygulaması ve faaliyetler


Projenin konusu ve uygulaması, faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.


8. Projeden Beklenen Sonuçlar


Bu bölümde projenin uygulanmasından dolayı beklenen çıktıların neler olduğu, ne gibi sonuçlara ulaşılacağı anlatılacaktır.


9. Projenin Uygulanacağı Yer


Bu kısımda projenin gerçekleştirileceği yer (il/ilçe) hakkında bilgi verilecektir.


10. İstihdama etkisi


Projenin uygulanması ile engellilerin istihdamına yönelik katkılar hakkında bilgiler verilecektir. Bu alanda projenin somut olarak istihdam ile ilişkisinin kurulması gereklidir. İstihdamı kanıtlayıcı belgeler ile işveren taahhütlerine ilişkin yazılar proje eklenmelidir.


11. Daha önce tamamlanan projeler


Daha önce tamamlanan proje var ise ayrıntılı olarak bilgi veriniz.


12. Diğer açıklamalar


Bu kısımda ise projenin nasıl uygulanacağına dair açıklamalar ile varsa diğer belirtilmek istenen hususlara yer verilecektir.

 

sgkrehberi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol