Öğretmen Diyarı

Hazırlık sınıfı okuyana bir kademe verilmez
 Danıştay lisede fazladan okunan hazırlık sınıfları için 1 kademe verilmeyeceğini hükme bağladı
657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A-6-b bendi şu şekildedir:

"Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden

fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi

uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili

görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir."

Lisede okunan Hazırlık sınıfının bu kapsama girdiği 94 Seri nolu Maliye Bakanlığı

tebliğinde düzenlenmişti. Yine Devlet Personel Başkanlığı görüşlerinde lisede

okunan hazırlık sınıfları için 1 kademe verilmesi gerektiği belirtilmekteydi.

Ancak, Danıştay 16. Dairesi 2016 tarihli çok yeni bir kararında, bu görüşleirn

tam tersi bir karar vermiştir. Danıştay'ın kararına göre, hazırlık sınıfları

normal eğitime hazırladığı için madde kapsamına girmemektedir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY

ONALTINCI DAİRE

E. 2015/17550

K. 2015/6365

T. 20.10.2015

İstemin Özeti : .. 2. İdare Mahkemesi'nin 28.11.2014 tarih ve E:2014/160,

K:2014/1066 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesi'nce gereği görüşüldü:

Dava; .. Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, mezun olduğu

Anadolu Lisesi'nin orta kısmında hazırlık + 3 yıl olmak üzere toplam

4 yıl başarılı bir şekilde öğrenim gördüğü ve bu sürenin orta öğrenim için

öngörülen normal öğrenim süresinden fazla olduğu belirtilerek 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-6-b maddesi uyarınca bir kademe verilmesi talebiyle

yaptığı başvurunun reddine ilişkin 4.2.2014 tarih ve 2014/54 sayılı

işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin 28.11.2014 tarih ve E:2014/160, K:2014/1066

sayılı kararıyla; davacının ilave bir kademe ilerlemesi uygulanabilmesi için

yasada öngörülen "ortaokulda öğrenim süresinin normal öğrenim süresinden

fazla olması" ve "fazladan öğrenim görülen öğrenim yılının başarılı

şekilde tamamlanması" koşullarını taşıdığı anlaşıldığından; 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin A/6-b fıkrası uyarınca davacıya bir

kademe ilerlemesi uygulanması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka

uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare

Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler"

başlıklı bölümünün (A) fıkrasının 6. bendinin (b) alt bendinde; "Ortaokul

ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde,

başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik

öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde

ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; .. Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev

yapan davacının, orta öğrenimini tamamladığı Bilecik Anadolu Lisesi'nde 1997-1998

eğitim öğretim yılında 6. sınıf öncesi hazırlık sınıfı okumuş olması, diğer

bir ifadeyle davacının orta okulda 3 yıl yerine hazırlık + 3 yıl olmak üzere

4 yıl öğrenim görmüş olması nedeniyle 657 sayılı Yasa'nın 36/A-6-b maddesi

uyarınca bir kademe verilmesi istemiyle 30.1.2014 tarihinde yaptığı başvurunun

reddi üzerine temyize konu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun yukarıda anılan 36/A-6-b maddesi hükmü,

ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların 3 yıllık normal öğrenim süresinden

fazla olmaları haline özgü bir düzenleme getirmiş olup, ortaokul veya

liselerde normal eğitime hazırlamak amacıyla okutulan bir yıllık hazırlık sınıfının

bu madde kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda; normal öğrenim süresi 4 yıl olmayan .. Anadolu Lisesi'nin orta

kısmında normal eğitime hazırlamak amacıyla bir yıllık hazırlık sınıfı okumuş

olan davacının, normal öğrenim süresinden fazla olduğunu ileri sürdüğü 1

yıllık öğrenim süresinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-6-b

maddesi kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmadığından bir kademe verilmesi

istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık

bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle .. 2. İdare

Mahkemesi'nin 28.11.2014 tarih ve E:2014/160, K:2014/1066 sayılı kararının 2577

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi

uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince

ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere

dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen

15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 20.10.2015

tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:
www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim