Öğretmen Diyarı

Görevden alınan müdürlerin özlük hakları verilecek

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul müdürü olarak görev yapmakta iken, görev süresi uzatılmayarak öğretmen olarak ataması yapılan ve bu atama işleminin iptali istemiyle açılan idari dava sonucunda mahkemelerce   “Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle mahrumkalınan  özlük haklarının davacıya Ödenmesine..." hükmedilen  okul müdürleri hakkında nasıl bir işlem yapılacağına dair görüş istemiştir.

              MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 04,11.2015 tarih ve 28892082-840-E. 11212269 sayılı cevabi yazısında;

               Anayasanın 2’nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış; 138’inci maddesinin son fıkrasında ise; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarım hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. ” denilmek suretiyle açık ve kesin buyurucu bir kurala yer verildiğini, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28;inci maddesinin birinci fıkrasında; "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuzgünü geçemez... " hükmünün yer aldığını belirtmiştir.

Bu çerçevede, yöneticiler bakımından ek ders ücretinin kadrolarına bağlı olarak Ödendiği dikkate alınarak ilgilinin, yöneticilik görevinin üzerinden alınarak öğretmenlik görevine başlatıldığı tarih ile yargı kararının kendisine tebliğ edildiği tarih arasındaki sürelere ilişkin yöneticilik görevi için öngörülen ek ders ücretinden, bu sürelerde öğretmenlik görevine bağlı olarak varsa yararlandırılmış olduğu ek ders ücretlerinin mahsup edilmesi kaydıyla yararlandırılması gerektiği; yine aynı sürelerle sınırlı olarak öğretmenler ile yöneticiler arasında bulunan yan ödeme farkından da yararlandırılması gerektiğini ifade etmiştir.

Dolayısıyla, görev süresi uzatılmayarak öğretmen olarak ataması yapılan okul müdürlerinin açmış oldukları iptal davaları hakkında mahkemelerin “dava konusu işlemlerin iptaline, bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı  özlük haklarının davalı idarece  iadesine” karar verilmiş ise yoksun kalınan ek ders ve yan ödeme farkının, mahkeme kararının davalı idareye tebliğ edildiği tarihten itibaren 30(OTUZ) gün içinde ödenmesi gerekmektedir.15.01.2016

Mehmet AĞIRSOY

Eğitimci

Kaynak: www.ajanskamu.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim