Öğretmen Diyarı

GÖREVDE YÜKSELMEDE SINAV ŞARTI NASIL BY-PASS EDİLİR?

Devlet memurlarının kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamasına uygun olarak görevde yükselmesinin usul ve esasları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

Kamu personelinin görevde yükselmesinde kayırmacılığı kısmen de olsa önleyen bir düzenleme olan görevde yükselmede sınav uygulaması, bazı kurumlar tarafından farklı yöntemlerle by-pass edilmek suretiyle görevde yükselmede kayırmacılık yolu yine de bulunabilmektedir.

Görevde yükselme Genel Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre;

-Müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme niteliğinde atama yapılabilmesi için ilgili personelin görevde yükselme sınavına girmesi ve atama yapılacağı duyurulan kadro sayısı kapsamında başarılı olması gerekmektedir.

-Bir kadro unvanındaki personelin, daha alt unvanlara (görevde yükselme uygulamaları kapsamındaki) atanmasında görevde yüksele sınavı şartı aranmamaktadır.

Sınava girmeden görevde yükselme yolu

Görevde yükselme uygulamaları kapsamındaki bir göreve daha alt unvanlarda bulunanların atanabilmesi için, yapılacak görevde yükselme sınavına girilmesi zorunlu olmakla birlikte, alt unvanlara atanmada sınav şartı uygulanmamaktadır.

Bu durum ise, bazı kurumlarda personelin önce görevde yükselme kapsamında olmayan üst bir göreve atanması ve ardından da görevde yükselme kapsamındaki alt göreve atama yapılması uygulamalarını doğurmaktadır.

Konunun bir örnekle anlatımı

Bir kurumda “Müdür” kadrosuna atanacak personelin, bu kadroya atanmada aranacak diğer şartların yanı sıra görevde yükselme sınavına girmesi ve sınav duyurusunda belirtilen boş Müdür kadro sayısı ölçüsünde başarılı olması da gerekmektedir.

Öte yandan, aynı kurumda “Daire Başkanı” kadrosuna atanacak memurun görevde yükselme sınavına girmesine gerek bulunmamakta ve (kurumların özel düzenlemeleriyle aranacak şartlar hariç) yükseköğrenim mezunu olup en az 10 yıl (önlisans mezunları için en az 12 yıl) hizmetinin bulunması yeterli sayılabilmektedir.

Bu çerçevede, Daire Başkanlığına atanmak için gerekli şartlara sahip olmakla birlikte, Şube Müdürü olabilmek için gerekli görevde yükselme sınavı şartını yerine getirmeyen bir memurun kurumunun takdiriyle Daire Başkanı olması mümkün olabilmektedir. 

Buna göre, 10 yıl hizmeti bulunan lisans mezunu bir “Bilgisayar İşletmeni”nin, görevde yükselme sınavına girmeden Müdür kadrosuna atanmasının istenmesi durumunda, bu personel önce Daire Başkanı kadrosuna atanmakta ve sonra da bu görevden alınarak (Daire Başkanı kadrosunda belli bir süre çalışmak şart olmadığından, Şube Müdürü kadrosuna atama işlemi aynı gün de yapılabilir)  Şube Müdür kadrosuna atanabilmektedir.

Örnek verdiğimiz bu uygulama, görevde yükselme kapsamında olmayan müdür ve daha üst görevlerden, görevde yükselme sınavına tabi müdür ve daha alt unvanlı diğer görevlere atama için de kullanılabilmektedir.

Görevde yükselme sınavını by-pass ederek atama yapmanın hukuki yönü

Kamu kurumlarındaki belli bazı görevlere atamayı kurallara bağlayan Yönetmelik düzenlemesinin, eşitliğe ve uygulama birliğine aykırı olacak şekilde bozulmasına neden olacak yollara başvurulmasının hakkaniyete uygun olmayacağını düşünmekteyiz.

Öte yandan, benzer bir uygulamayla ilgili olarak açılan davaya temyiz aşamasında bakan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, görevde yükselme uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümlerini etkisiz kılmaya yönelik işlemlerin, bu işlemleri yapanlar bakımından “görevi kötüye kullanma” suçunu oluşturacağına hükmedilmiştir.  

yargıtay kararı

DANIŞIKLI (MUVAZAALI) GÖREVDE YÜKSELME
 

ÖZET : Görevde Yükselme Yönetmeliğinin hükümlerini etkisiz kılmaya yönelik olarak, bu koşullara tabi olmayan üst görev niteliğindeki görevde hizmetlerinden yararlanılmadan, kısa süre sonra sınav koşulu olan ast görev niteliğindeki görevlere atama biçimindeki danışıklı ( muvazaalı ) işlemler sonucu ataması yapılanlara haksız kazanç sağlayan ve atama bekleyen kişilerin mağduriyetine yol açan eylemlerinde suçun oluştuğu hakkında.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 18.03.2009 tarih ve E:2007/5472, K:2009/5171 sayılı Kararı

DAVA :

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR :

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde görevli olan sanıkların, Y. Ş., A. in ve H. İ.'in ilçe müdürlüğü ve şube müdürlüğüne atanabilmek için gerekli görevde yükselme eğitim ve sınavında başarılı olma koşulunu öngören D. Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 ve 11.maddeleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 9 ve 10.maddeleri hükümlerini etkisiz kılmaya yönelik olarak, bu koşullara tabi olmayan üst görev niteliğindeki il müdür yardımcılığına atamalarını yaptıktan sonra bu görevde hizmetlerinden yararlanılmadan, kısa süre sonra sınav koşulu olan ast görev niteliğindeki ilçe müdürlüğü ve şube müdürlüğüne atanmaları biçimindeki danışıklı ( muvazaalı ) işlemleri sonucu ataması yapılan bu görevlilere haksız kazanç sağlayan ve eğitim ve sınava katılarak başarılı oldukları için atama bekleyen kişilerin mağduriyetine yol açan eylemlerinde atılı suçun oluştuğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

SONUÇ :

Yasaya aykırı ve katılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18.03.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim