Öğretmen Diyarı

En çok erkeklerde görülüyor

Saçınızdan yağmur gibi kepek dökülüyorsa, kirpiğiniz ve kaşlarınız kepekten beyazlıyor, burnunuz ve göbeğiniz kızarıyorsa, ‘Aman canım kepektir, alerjidir’ deyip geçmeyin! Çünkü nedeni seboreik dermatit denilen egzama olabilir!

Özellikle erkeklerde daha çok görülen seboreik dermatit; metropol yaşamının, tükenmeyen hırsın, yoğun çalışmanın ve stresin bize bir armağanı! Düzenli tedavi edilmediğinde hayatı çekilmez hale getiriyor ve depresyona sokabiliyor. Medical Park Göztepe Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Koral; hastaların yaşam kalitesine ciddi darbe vuran seboreik dermatit ile ilgili bilgiler verdi: “Tedavi edilebilir bir deri hastalığı olan seboreik dermatit, aşı­rı yağ­lan­may­la bir­lik­te ke­pek­len­me ve ka­şın­tıy­la sey­re­den ve yağ be­zi sa­yı­sı­nın en çok bu­lun­du­ğu alan­lar­da mey­da­na ge­len il­ti­hap­lan­ma­dır.”

Bu­laş­maz kork­ma­yın

Se­bo­re­ik der­ma­tit da­ha çok yağ­lı cilt­li ve yağ­lı saç­lı in­san­lar­da gö­rü­lü­r” di­yen Dr.Ko­ral şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “Ak­ne ve se­def has­ta­lı­ğı olan­lar­da da rast­la­nır. Ki­şi­ye öz­gü­dür, bu­laş­maz, ai­le­sel ge­çiş öy­kü­sü var­dır. So­run her yaş­ta gö­rü­le­bi­lir; en çok 3 fark­lı yaş gru­bun­da rast­la­nı­yor. Be­bek­lik­te, or­ta yaş­lar­da ve yaş­lı­lar­da.”

Be­yaz kaş ve kir­pik­ler

“Se­bo­re­ik der­ma­tit­te; ke­pek­le be­ra­ber, saç­lı de­ri, yüz ve göv­de­de il­ti­hap­lı, kı­za­rık alan­lar ve ka­buk­lan­ma olu­şur. Kı­za­rık­lık, yağ­lan­ma, ke­pek­len­me ve ka­şın­tı var­dır. Özel­lik­le yüz­de, kaş­lar­da, kir­pik­ler­de, bu­run ke­na­rı ve ku­lak ar­ka­sın­da gö­rü­lür. Vü­cut­ta ise gö­ğüs ön yü­zün­de, sırt­ta ve hat­ta gö­bek de­li­ğin­de or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Has­ta­lı­ğın böl­ge­sel şid­de­ti ve yo­ğun­lu­ğu her has­ta­da fark­lı­dır.”

İlaç ve şam­pu­anı dü­zen­li kul­la­nın

“Se­bo­re­ik der­ma­tit has­ta­lı­ğı­nı ön­le­mek ya da ta­ma­men yok et­mek müm­kün ol­ma­ya­bi­lir. Za­man za­man nüks­ler ve alev­len­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Te­da­vi­de­ki ba­şa­rı­nın anah­ta­rı; dü­zen­li kon­trol­ler ve ve­ri­len ilaç­la­rın ak­sa­tıl­ma­dan kul­la­nıl­ma­sı­dır. Ke­to­ko­na­zo­le, se­le­ni­um sul­fi­de, kat­ran, zinc pyrit­hi­one, sa­li­si­lik asit içe­ren tıb­bi (me­di­kal) şam­pu­an­lar fay­da­lı­dır.”

Yo­ğun ça­lış­ma ve uy­ku­suz­luk te­tik­li­yor

“Ne­de­ni tam bi­lin­me­se de duy­gu­sal du­rum de­ği­şik­lik­le­ri, sı­kın­tı, stres, yor­gun­luk, uy­ku­suz­luk, yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su ve ma­ya­lı içe­cek­le­rin has­ta­lı­ğı te­tik­le­yip, şi­ka­yet­le­ri ar­tır­dı­ğı bi­li­ni­yor. So­ğuk ha­va­lar­da alev­len­me­ler ola­bi­lir. Ya­zın azal­ıyor, hat­ta kay­bo­lu­yor.”

Terlemeyin, sıkı giyinmeyin

“Has­ta­lı­ğı te­tik­le­yen yor­gun­luk, uy­ku­suz­luk, stres, ter­le­mek gi­bi et­ken­ler­den ka­çın­ma­lı. Hij­ye­ne önem ve­ril­me­li. Şi­ka­yet­le­ri ar­tı­ra­bi­le­ce­ğin­den sı­kı ve sı­cak tu­tan giy­si­ler­den uzak du­rul­ma­lı. Has­ta­lı­ğın et­ki­le­di­ği böl­ge­le­ri sık­ça yı­ka­mak da şi­ka­yet­le­ri azal­tır.”

BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim