Öğretmen Diyarı

Emniyet adına üniversitelerde okutulacak öğrencilere dair yönetmelikte değişiklik

9 Ağustos 2014 CUMARTESİResmi GazeteSayı : 29083

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

OKUTULACAK ÖĞRENCİLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/5/2013 tarihli ve 28654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel MüdürlüğüAdına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (m), (p) ve (y) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (s) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"e) Daimi evci izni: Öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü fakültenin il sınırları dahilinde anne veya babasının ikamet ettiği belirlenenlere, eğitim-öğretim yılı boyunca anne veya babasıyla sürekli kalması için verilen izni,"

"m) Gece yatısı izni: Evci olmayan öğrencilere anne veya babası yahut 18 yaşından büyük ikinci derecede kan hısımları ile velilerden birinin müracaatıyla eğitim ve öğretim gördüğü il sınırları içerisinde hafta içi veya hafta sonunda, cuma günü mesai bitiminden itibaren pazar günü akşam yoklamasına kadar, gece dışarıda yatması için verilen izni,"

"p) Hafta sonu evci izni: Öğrencilerden eğitim ve öğretim gördüğü fakültenin il sınırları dahilinde anne veya babasının ikamet ettiği belirlenenlere ders yılı boyunca, Cuma günü mesai bitiminden Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar verilebilen izni,"

"y) Üniversite: Polis Akademisi birimlerinin bulunduğu il sınırları içerisinde bulunan devlet üniversitelerini,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - (1) Bu Yönetmeliğe göre okutulacak öğrencilerin kaynağını, devlet üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;

a) Dört yıllık fakülteler için üçüncü ve dördüncü sınıf,

b) Beş yıllık fakülteler için dördüncü ve beşinci sınıf,

c) Altı yıllık fakülteler için beşinci ve altıncı sınıf,

öğrencileri oluşturur."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyor olmak."

"ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla, eğitime başlayacağı yılın l Ekim tarihi itibariyle; üçüncü sınıfa devam edecekler için 26 yaşından, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27 yaşından, beşinci sınıfa devam edecekler için 28 yaşından, altıncı sınıfa devam edecekler için 29 yaşından gün almamış olmak."

"i) İlgili devlet üniversitelerinin, ekstern veya ikinci öğretim programlarında olmamak."

"j) Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor olmak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"ç) Emniyet Genel Müdürlüğü adına Yükseköğretim Kurumlarında okutulacak öğrenci olarak kabul edileceği sınıfa kadar, öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerdeki başarısını gösteren onaylı not döküm belgesi,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak Başkanlığın uygun görmesi halinde bölümleri aynı kalmak şartı ile Polis Akademisi birimlerinin bulunduğu il sınırları içerisinde bulunan devlet üniversiteleri arasında yatay geçiş yapabilirler."

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Y ö netmeli ğ in Yay ı mland ığı Resm i Gazete'nin
Tarihi Say ı s ı
22/5/2013 28654
\"Memurlar.Net\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol