Öğretmen Diyarı

Eğitimde yeni yol haritası belirlendi! Büyük Değişikler Geliyor
2017 yılı için eğitimin rotası yeniden çizildi. Bakanlar Kurulu’nun, 30 Ekim’de Resmi Gazete’de ‘2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki’nde yayımlanan ‘2017 yılı programının hedefleri ve politikaları’ ‘Nitelikli insan, güçlü toplum’ başlığında Eğitim bölümünde yer alan düzenlemeye göre, LYS sınavı yılda birkaç kez yapılabilecek. Ayrıca ilkokuldan sonraki ilk yıl hazırlık sınıfı olacak. 2017 Aralık sonundan yapılması için hazırlanan eğitimde politika ve tedbirler şöyle:
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLU HALE GETİRİLECEK

Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak. 36-60 aylık çocuklar ile ilkokula kayıt olmamış 60­72 aylık çocukların okul öncesi eğitime kazandınlması amacıyla çocuk başına doğrudan destek ve çeşitli bağış kampanyaları ile bölgeler arasındaki farklar da dikkate alınarak gerekli fiziki altyapı sağlanacak.Toplum Temelli Erken Çocukluk Eğitimi Merkezleri kademeli olarak yaygınlaştırılacak.
ZORUNLU EĞİTİME DEVAM ETMEYEN ÇOCUKLAR EĞİTİME KAZANDIRILACAK

Öğrenci izleme modülüyle temel eğitim öğrencilerinin eğitime devam durumları takip edilecek. Erken önleme yaklaşımı içerisinde geliştirilecek müdahalelerle öğrencilerin risk durumlarına çözüm üretilecek. Devam ve erişim konusunda il durum raporları hazırlanarak analiz edilecek. Özellikle kız çocukları için pansiyon yapımına ağırlık verilecek. Sınıf tekrarının azaltılması için yetiştirici sınıf vb. uygulamalar yaygınlaştıracak. Ülkemizde yerleşik bulunan Suriyeli öğrenciler için telafi edici eğitim uygulamaları artırılacak.
ogretmen_ogrenci3_shutter
YATIRIM PLANI HAZIRLANACAK

Derslik başına düşen öğrenci sayısı ve okullaşma oranları açısından Türkiye ortalamasının gerisinde olan illerin, Türkiye ortalamasına yaklaştırılması amacıyla kaynak kullanımına yön verecek beş yıllık orta vadeli yatırım planı hazırlanacak. Bu plan kapsamında yatırım ödeneklerinin dağılımında iller arasında önceliklendirme yapılacak.
PANSİYON UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ ANALİZ EDİLECEK

Pansiyon uygulaması taşımalı eğitim uygulamasıyla birlikte değerlendirilecek, pansiyon kapasiteleri incelenecek, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin öncelikli ve etkin olarak faydalanacağı bir pansiyon hizmeti uygulamasına yönelik değerlendirme yapılacak.
TEKLİ EĞİTİME GEÇİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Fiziki altyapı olanakları artırılarak bütün eğitim kademelerinde ikili eğitim uygulamasına son verilmesine yönelik bir yol haritası çıkarılacak ve uygulamaya başlanacak.
İLKOKULDAN SONRA HAZIRLIK SINIFI

Eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin orta okula uyum düzeyini yükseltmek amacıyla beşinci sınıflarda hazırlık sınıfı uygulamasına geçilecek.
ÖZEL EĞİTİM VEREN OKUL SAYISI ARTIRILACAK

Özel eğitim veren okul/kurum sayısı artırılacak. Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımı artırılacak. Aynca mesleklerin tanıtımı amacıyla iş yeri gezileri, kendi alanında uzman kişilerin okullarda öğrencileri bilgilendirmesi ve kariyer günleri etkinlikleri geliştirilecek. Okul binaları kolay erişilebilir, yeterli oyun, spor ve kültürel faaliyet alanlarına sahip fonksiyonel mekânlar olarak inşa edilecek.
MÜFREDAT GELİŞTİRİLECEK

Temel becerileri, yenilikçiliği ve araştırmacılığı esas alan müfredat programlan geliştirilecek ve ülke geneline yaygınlaştıracaktır, öğretim programları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin 2,3 ve 4’üncü seviyelerinde tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinlikleri esas alınarak geliştirilecek. Mevcut rehberlik programlarının içerikleri yenilenecek. İlk ve ortaöğretimdeki derslerin öğretim programlarını değerlendirme çalışmalar yürütülecek.
YABANCI DİL DERSLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK
ingilizce_ogrenci

Bireylerin dil yeterliliklerini artırmak için ilkokuldan itibaren eğitimin genelinde yabancı dil derslerine ağırlık verilecek şekilde müfredat güncellenecek, yabancı dille entegre edilmiş öğrenme yöntemlerine ağırlık verilecek. 5. sınıf, hazırlık sınıfı olacak ve öğrencilere sadece Türkçe ve yabancı dil dersleri okutulacaktır.
EĞİTİM FAKÜLTELERİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Eğitim fakülteleri; bölüm, anabilim dalı ile öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri arasında ilişki kuracak şekilde yeniden yapılandırılacak ve bu kapsamda müfredattan da yenilenecek. Aynca, eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkânı sağlanacak şekilde düzenlemeler yapılacak.
TEKNOLOJİ

Ulusal düzeyde izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecek. Bu kapsamda beklenen sonuçlar ve verimlilik artışı için düzenli değerlendirmeler yapılacak, potansiyel eksiklikler erken tespit edilecek. Her okul için altyapıdan öğretmen eğitimlerine kadar girdi ve çıktıları içeren okul karnelerinin oluşturulmasıyla izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulması ve toplumun kullanımına geniş ölçüde bilgi sunulması sağlanacak.
ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN DESTEKLER

Özel okullarda öğrenim gören öğrencilere devlet tarafından sağlanan öğrenci başına eğitim-öğretim desteğinin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idarelerin, gönullu kuruluşların ve özel sektörün katkısı artırılacak.
EĞİTİM DESTEĞİ ENVANTERİ ÇIKARILACAK

Devlet tarafından sağlanan eğitim öğretim desteğine ilişkin envanter çıkarılarak verilen desteğin her bir eğitim kademesi için etki değerlendirmesi yapılacak.
YETKİ VE SORUMLULUK ARTIRILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki il, ilçe ve okul yönetimlerinin mali ve idari konularda yetki ve sorumlulukları artırılarak verimlilik ilkeleri çerçevesinde, önceden belirlenmiş performans göstergelerime ölçülebilir bir yapı oluşturulacak. Gerekli denetim ve kontrol mekanizmaları tasarlanarak rekabetçi bir ortam sağlanacak. Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumlulukları artırılacak.
EĞİTİMİN FİNANSMANI

Eğitim harcamaları, öğrenci maliyetleri, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yapılan yardımlar gibi ihtiyaç duyulan istatistiki bilgiler ile hanehalkı eğitim harcamaları yayımlanacak. Okullar arasındaki imkân farklılıklarının azaltılması için okulların toplam bütçelerinin öğrenci sayısı ve merkezi yönetim bütçesi dışındaki gelirleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi sağlanacak.
KALİTE ENDEKSİ HAZIRLANACAK

Milli Eğitim Kalite Çerçevesinin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli idari düzenlemeler yapılacak ve okul, ilçe ve il düzeyinde kalite raporlarının üretilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanacak. Bu çalışmalar kapsamında okulların akademik, sosyal ve kültürel performanslarını ölçmek üzere Eğitim Kalite Endeksi geliştirilecek ve okul düzeyinde üretilecek sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak. e-Mezun portalı revize edilerek daha işlevsel hale getirilecek.
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Rehberlik ve denetim faaliyetleri çoklu veri kaynaklarının algılanmalarına dayalı ve bilgi işlem sistemi destekli yürütülecek. Okullara ve eğitim kurumlarına yönelik rehberlik ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, okul ve kurumların performansları izlenecek.
HAYAT BOYU ÖĞRENME


Bireylere eğitimde yatay ve dikey hareketlilik fırsatları sağlanacak ve zorunlu eğitim sonrasındaki öğrenme fırsatlan çeşitlendirilecek. Bu kapsamda, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin bir parçası olan staj sürecinin etkinliğini artıncı tedbirler alınacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak uzaktan eğitim uygulamaları yaygınlaştırılacak.
MESLEKİ EĞİTİM

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlan ile meslek yüksekokullarının tamamını kapsayan bir etkinlik analizi yapılacak, bu analiz kapsamında okulların makine- teçhizat altyapı durumları dâhil olmak üzere mevcut durumu tespit edilecek ve Türkiye için yeni bir mesleki ve teknik eğitim yönetim modeli tasarlanacak.
Mesleki ve teknik eğitim bölüm ve programları işgücü piyasası ihtiyaç analizi sonuçlanna uygun olarak açılacak ve il istihdam ve mesleki eğitim kurullanna raporlanacak. İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarının ve işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin etkinliğinin artırılması yönünde alan araştırması yapılacak.
ÇIRAKLIK GÜÇLENDİRİLECEK

Çıraklık eğitiminin altyapısını güçlendirmek amacına yönelik başlatılan önceki öğrenmelerin tanınması ve uzaktan eğitim uygulamaları yaygınlaştırılacak.
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

Avrupa Yükseköğretim Alanına uyum sağlama hedefi doğrultusunda yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarını yürütmek üzere, yükseköğretim sisteminin planlanmasından sorumlu kurumdan bağımsız ve özerk bir kalite güvence kurulunun kurulmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak.
ÖĞRETİM ELEMANI AÇIĞI

Yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi açığının yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla uzaktan eğitim imkânları da kullanılarak gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yararlanılacak. Öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısını artırmak suretiyle yeni üniversitelerdeki öğretim elemanı açığı azaltılacak.
ÜNİVERSİTE YATIRIM KARAR DESTEK SİSTEMİ KURULACAK

Üniversitelerin sahip oldukları kapalı mekânların fonksiyon bazında envanteri çıkarılacak. Derslik mekânları başta olmak üzere kapalı mekânların verimlilik analizi yapılacak. Bu çalışmaların çıktılarının girdi olarak kullanıldığı Üniversite Yatırım Karar Destek Sistemi kurulacak.
YILDA BİRDEN FAZLA LYS SINAVI

Öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanacak.
ULUSLARARASI STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK

Plan dönemi sonunda Türkiye’nin uluslararası öğrenci havuzundan aldığı payın yüzde 1,5’e yükseltilmesi hedefinin hayata geçirilmesine yönelik yol haritası niteliği taşıyan, Yükseköğretim Sistemi üluslararasılaşma Strateji Belgesi hazırlanacak.
ULUSLARARASI PROGRAMLAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Yabancı öğrenci ve bilim insanlarının ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılımını artırmaya yönelik olarak mevcut değişim programlarının kapsamı genişletilecek ve yeni değişim programları tasarlanacak.
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ARTIRILACAK

Üniversitelerin sahip oldukları araştırma altyapısı, öğretim üyesi profili ve bulundukları bölgedeki sanayi kuruluşlarının potansiyeli dikkate alınarak uzmanlaşma alanları tespit edilecek. Bu bağlamda, akademik personel ve yatırım politikaları teşvik edici biçimde kullanılacak.Kaynak: Sözcü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim