Öğretmen Diyarı

EĞİTİM UZMANLARI HAKLARINI ARIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri 6258 sayılı kanunla şahsa bağlı eğitim uzmanı yapıldılar.

Hem özlük haklar hem de mali haklar bakımlarından mağduriyete uğradıklarını düşünen şahsa bağlı eğitim uzmanları; içine düşürüldükleri mağduriyetleri dile getirmek, farkındalık oluşturmak ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla harekete geçiyorlar.

Çeşitli görüşmeler yapmak ve yetkilileri bilgilendirmek amacıyla 20.11.2014 tarihinde Ankara’da buluşacak olan bir grup şahsa bağlı eğitim uzmanı, çeşitli temaslarda bulunacaklar. Öncelikle Bakanlık yetkilileriyle görüşme zemini arayacak olan şahsa bağlı eğitim uzmanları, daha sonra TBMM Eğitim Komisyonu üyesi Sayın Milletvekilleriyle görüşüp sorunlarını aktaracaklar. Şahsa bağlı eğitim uzmanlarının randevu taleplerine şu ana kadar İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Nur SERTER ve Ankara Milletvekili Sayın Özcan YENİÇERİ olumlu cevap verdiler. Tüm şahsa bağlı eğitim uzmanları adına kendilerine peşinen teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Kamu Sen Başkanı Sayın İsmail KONCUK da şahsa bağlı eğitim uzmanlarının görüşme taleplerini kabul etti. Sayın KONCUK’a da duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz.

AK Parti mensubu TBMM Eğitim Komisyonu üyesi Sayın Milletvekilleri yoğunluklarından dolayı randevu veremediler.

Ayrıca Eğitim Bir Sen’den istenilen randevu da şu ana kadar karşılık bulamadı.

Peki, yapılan bu görüşmelerde ne gibi taleplerde bulunacağız?

Apaçık bir mağduriyet içerisine düşen şahsa bağlı eğitim uzmanlarının istekleri son derece nettir.

İşte sayın yetkililere çözüm bulunması amacıyla sunulacak bilgilendirme notu:

 

ŞAHSA BAĞLI EĞİTİM UZMANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BİLGİ NOTUDUR

6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile merkez şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri şahsa bağlı eğitim uzmanı yapıldılar.

A-     MAĞDURİYET DURUMU

MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLERİ: 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 3. Maddesiyle görevleri mülga duruma düşürülen ve şahsa bağlı kadroyla havuza alınan şube müdürleri bu darbe yetmez gibi bir de 6528 sayılı kanunla hem hiyerarşik hem de mali olarak daha alt bir kadro olan eğitim uzmanlığına alındılar. Düşünün ki taşrada çalışan şube müdürlerinin de bir yönüyle üstü olan şube müdürleri sırf merkezde çalıştılar diye adeta cezalandırıldılar.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI: Aynı kanunla şahsa bağlı eğitim uzmanı yapılan il milli eğitim müdür yardımcıları da büyük mağduriyet yaşadılar. Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 42/b maddesindeki ‘Şube Müdürleri ve müdürlükteki bölümler arasında ahenkli iş birliği ve çalışma düze­nini sağlamak,’ hükmü gereğince şube müdürlerinin üstü olduğu açıkça belli olan müdür yardımcıları birden bire şube müdürünün altı oluverdiler. Bu da her bakımdan büyük bir haksızlık olmuştur.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ: Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre şube müdürünün disiplin amiri olan ve Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 41/a maddesine göre il müdürünün ildeki görev ve sorumluluğunun aynısına ilçede sahip olan ilçe milli eğitim müdürleri şefle şube müdürü arasında bir göreve indirilmiştir.

Nereden bakılırsa bakılsın yapılan ciddi bir haksızlıktır. Yukarıda adı geçen ‘eski’ yöneticiler hem itibar bakımından hem de mali bakımdan ciddi bir kayba sürüklenmişlerdir.

6528 sayılı kanunla görevden alınan yöneticilerin yeniden sisteme kazandırılması gereklidir. Bunun için yapılması gereken şey bellidir. Mali ve özlük haklarının teslim edilmesi.

B-     NELER YAPILABİLİR/YAPILMALIDIR?

1.Atandıkları dönemin yürürlükteki mevzuatına uygun olarak atanan yöneticilerin mali haklarının dondurulması ve daha alt bir göreve indirilmesi açık bir haksızlıktır. Öncelikle şahsa bağlı eğitim uzmanlarının mali hakları yeniden teslim edilmelidir. Bu bir kanun maddesiyle mümkündür:

"Madde-…………652  Sayılı Kanun hükmünde   kararnameye  aşağıdaki  geçici madde  eklenmiştir.

Geçici Madde-11-Bu  Kanun Hükmündeki   Kararnameye göre Eğitim Uzmanlığı Kadrolarına  atanmış  sayılanlara  bu Maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  bu kadrolara  atanmadan önceki  kadrolarına  ait  mali  hakları   bu kadrolarda   kaldıkları  sürece  ödenir."

2.Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ve GİH yöneticiliği yapmış olan şahsa bağlı eğitim uzmanlarının hiyerarşik bakımdan ortaya çıkan kayıpları giderilmelidir. Hayatlarını Türkiye Cumhuriyetinin eğitimine adamış olan bu yöneticilerin birikimleri heba edilmemelidir. Anılan yöneticiler milli eğitim müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde aktif olarak kullanılmalı ve sisteme yeniden kazandırılmalıdırlar.

(...)

 

SONUÇ:

Dikey bir hiyerarşiyle daha üst görevlere gelmesi ve birikimlerini Eğitim Sistemine sunmalarına imkan sağlanması beklenirken; anılan yöneticilerin hiçbir inceleme-soruşturmaya tabi tutulmaksızın görevlerinden alınması ve maaşlarının dondurulması büyük mağduriyetlere yol açmıştır. Kazanılmış haklarımızın elimizden alınması ve mali olarak maaşımızın eğitim uzmanlarının maaşlarıyla eşitlenene kadar dondurulması; görev olarak da şube müdürü ve şef arasında bir hiyerarşik göreve tenzil edilmemizin bizlere yapılmış çok büyük bir haksızlık olduğunu değerlendiriyoruz. Mağduriyetlerimizin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi arz ederiz.19.11.2014

Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanları
Çalışma Grubu

 

 

EK: 1-MEB Merkez şube müdürleri, İl milli Eğitim

Müdür Yardımcıları ve İlme Milli Eğitim Müdürlerinin                         

Mağduriyetlerine yol açan 6528 Sayılı Kanunun

İlgili maddeleri

 

 


EK-1

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 6528                                                                                                       Kabul Tarihi: 1/3/2014

(…)

MADDE 25 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir. Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.

(2) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.

(3) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

 

(4) Bu madde uyarınca ekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Bekir KARABULUT
Şahsa Bağlı
Eğitim Uzmanıpersonelmebhaber.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim