Öğretmen Diyarı

Eğitim sistemi çöktü

Sınav ücretini yatıran on binden fazla aday LYS’ye giremezken, 393 bin 839 öğrenci zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul kayıtlarında yer almadı. AKP ik­ti­da­rı­nın eği­tim sis­te­min­de yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­ler çök­me nok­ta­sı­na gel­di. LYS’ye 10 bin öğ­ren­ci gi­re­me­di, TE­OG so­nuç­la­rı­nın ha­ta­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nen ve­li­ler iti­raz yağ­dır­ma­ya baş­la­dı. Du­ru­mun va­him ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Mil­li Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu Üye­si Fat­ma Nur Ser­ter, sistemin giderek kötüleştiğini söyledi.

 

Her yol imam ha­tipe

Ye­ni dü­zen­le­me­ler­le 8’in­ci sı­nı­fı bi­ti­rip de 15 okul ter­ci­hi­ne gi­re­me­yen öğ­ren­ci­le­rin imam ha­tip li­se­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­me­si­nin yo­lu­nun açıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ser­ter, “Tür­ki­ye­’de 5 mil­yon 400 bin li­se öğ­ren­ci­si var. İmam Ha­tip li­se­le­rin­de oku­yan 474 bin 096 öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın bu yıl 600 bi­ni aş­ma­sı bek­le­ni­yor. Bu kap­sam­da li­se­le­re gi­den her 10 öğ­ren­ci­den 1’i imam ola­ca­k” de­di.

 

He­def din­dar genç­lik

4+4+4 eği­tim mo­de­li­nin AK­P’­nin ‘din­dar genç­li­k’ pro­je­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ser­ter, “Ya­sa­da seç­me­li ders ola­rak ‘Ku­ran-ı Ke­ri­m’ ve ‘Pey­gam­be­ri­mi­zin Ha­ya­tı­’ ders­le­ri­nin ko­nul­muş ol­ma­sı, tek bir di­ne ve tek bir pey­gam­be­re odak­lı bir eği­tim an­la­yı­şı­nın ka­nı­tı­dır. La­ik eği­tim­den bah­set­mek müm­kün de­ğil­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

 

Bil­gi­len­dir­me ek­sik

En az on bin adayın, sı­nav pa­ra­sı­nı ya­tır­dı­ğı hal­de ÖSY­M’­nin say­fa­sın­da­ki onay iş­lem­le­ri­ni ek­sik yap­ma­la­rı ne­de­niy­le Li­sans Yer­leş­tir­me Sı­nav­la­rı­na (LYS) gir­me­ye hak ka­za­na­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ser­ter, “Bu öğ­ren­ci­ler ek­sik bil­gi­len­di­ril­me­le­ri ve her yıl sı­nav sis­te­mi ile bir­lik­te sı­nav iş­lem­le­rin­de fark­lı uy­gu­la­ma­lar ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le mağ­dur edil­miş­ler­dir. Üs­te­lik da­va açan öğ­ren­ci­le­re iti­raz hak­kı ta­nı­nır­ken, da­va aça­ma­yan mağ­dur oldu” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

 

Öğ­ren­ci­ler nerede?

Bü­tün bu kar­ma­şa­nın için­de bin­ler­ce öğ­ren­ci­nin sis­tem­den yok ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ser­ter, “2013-2014 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da 37 bin 251 öğ­ren­ci, il­ko­kul bi­rin­ci sı­nı­fa ka­yıt yap­tır­ma­mış­tır. 2014 yı­lı iti­ba­riy­le top­lam 393 bin 839 öğ­ren­ci zo­run­lu eği­tim ça­ğın­da ol­ma­sı­na rağ­men okul­lar­da bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” di­ye tep­ki gös­ter­di.

 

An­cak kı­lıf üre­til­di

Ser­ter, 2010 yı­lın­da Baş­ba­ka­n’­ın bü­yük umut­lar­la baş­lat­tı­ğı Fa­tih Pro­je­si kap­sa­mın­da bu­gü­ne ka­dar 118 mil­yon TL har­can­dı­ğı­nı an­cak pro­je­nin so­nuç­suz kal­dı­ğı­nı da söy­le­di. ME­B’­in ta­mam­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ği okul­la­rın ne­re­dey­se tü­mün­de sis­tem ça­lış­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ser­ter, “P­ro­je ile AKP yan­daş­la­rı­na ye­ni bir rant ala­nı açıl­mış­tır. 2013’te da­ğı­tı­mı­na baş­lan­ma­sı ge­re­ken 10 mil­yon 600 bin tab­let iha­le­si ha­la ta­mam­la­na­ma­mış­tır. Tek­no­lo­ji­de yer­li üre­ti­min ge­liş­ti­ril­me­si he­def­len­me­si­ne rağ­men iha­le­le­ri alan şir­ket­ler sa­de­ce tab­let kı­lı­fı üre­te­bil­miş­ler­di­r” de­di.

 

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Sistemi çöktü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol