Öğretmen Diyarı

Destek Eğitim Odası Nedir?
 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda sınıf öğretmenleri haftalık 12 saate kadar yüzde 25 artırımlı ek ders karşılığı Destek Eğitim Odası açabilirler. Peki Destek Eğitim Odası nedir ? Nasıl açılır? Ayrıntılar Milliegitimhaber.com'da…

 

1. Destek Eğitim Odası nedir? (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (ÖEY) Md.28)
Destek Eğitim Odası, eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrenciler için (Engelli ya da özel yetenekli öğrenciler) sunulan bir eğitim olanağıdır. Okul (Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak verilen özel eğitim desteğine Destek Eğitim Odası Hizmeti denir.


2. Destek Eğitim Odası açmak zorunlu mudur? (Ö.E.Y. Md.28-2-a)
Evet, zorunludur. 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, okul ve
kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için, Destek Eğitim Odası açılması zorunludur.


3. Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? (Ö.E.Y. Md.28-2-a) Destek Eğitim Odaları, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun önerisi
doğrultusunda İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından açılır. Bunun için, Okul Müdürlüğü’nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “Okulumuzda özel eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler için Destek Eğitim Odası açmak istiyoruz. Gereğini arz ederim.” diye yazılmış resmi bir yazıyla başvurması yeterlidir.


4. Okulda ya da kurumda birden fazla Destek Eğitim Odası açılabilir mi? (Ö.E.Y. Md.28-2-b)
Evet, açılabilir. Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla Destek Eğitim Odası açılabilir. 

5. Okulumuzda Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilecek ayrı bir dersliğimiz/odamız yok. Yine de Destek Eğitim Odası açmak zorundamıyız?
Evet. Destek Eğitim Odası açmak için sadece bu amaçla kullanılacak bir oda/derslik olmasına gerek yoktur. Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilecek ayrı bir oda/derslik olmasa da, Destek Eğitim Odası açmak zorunludur. Önemli olan, (1) eğitim-öğretime uygun fizikikoşullara sahip bir ortamın, (2) ihtiyaç sahibi olan ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlanmış bir öğrenci ve (3) gönüllü bir öğretmenin olmasıdır.
6. Destek Eğitim Odası açmak için gerekli araç gereçleri temin etmek
şart mıdır?
Destek Eğitim Odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. Öğrenci için hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının (BEP) uygulanması için hangi araç-gereçlerin kullanılmasına ihtiyaç
duyuluyorsa, Destek Eğitim Odasında bu araç gereçler kullanılmalıdır. Ancak, Destek Eğitim Odasının açılması ve eğitimin başlaması, araç-gereç bulunması şartına bağlanmamalıdır. Kritik olan nokta, (1) özel eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrencinin, (2) özel eğitim desteği verecek öğretmenin ve (3) öğrenci için hazırlanmış olan BEP’in olmasıdır.

7. Destek Eğitim Odasında kimler eğitim görebilir? (Ö.E.Y. Md.28-1)
Destek Eğitim Odasında, okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime
ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler eğitim görebilir. İlgili öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış
olması gerekir. 

8. Destek Eğitim Odalarından yalnızca engelli öğrenciler mi yararlanır?(Ö.E.Y. Md.28-1)
Hayır. Destek Eğitim Odasında yalnızca engelli öğrenciler yararlanmaz.Üstün yetenekli/üstün zekâlı (özel yetenekli) öğrenciler de Destek Eğitim Odasından yararlanırlar.

9. Destek Eğitim Odasında hangi öğrencilerin ders alacağı nasılbelirlenir? (Ö.E.Y. Md.28-2-ç)
Destek Eğitim Odasında eğitim alacak öğrencilerin, öncelikle Rehberlik veAraştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir. Sonra, ilgili öğrencilerBEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun Rehberlik veDanışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. Bu belirlemede,öğrencilerin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

10. Öğrencinin Destek Eğitim Odasında hangi derslerden destek alacağı nasıl belirlenir? (Ö.E.Y. Md.28-2-ç)
Öğrencinin Destek Eğitim Odasında hangi derslerden destek alacağı, BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. Derslerin belirlenmesinde, öğrencinin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

11. Bir öğrenci Destek Eğitim Odasında haftada kaç saat eğitim alabilir? (Ö.E.Y. Md.28-2-d)
Öğrencinin Destek Eğitim Odasında alacağı haftalık ders saati, öğrencinin haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. İlkokul öğrencileri için bu süre haftada 12 saate denk gelmektedir. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. 

12. Destek Eğitim Odasında öğrenciler grup oluşturularak eğitim verilebilir mi? (Ö.E.Y. Md.28-2-e)
Destek Eğitim Odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılması esastır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. Verilecek eğitim desteğinin niteliğinin etkilenmemesi için,grup oluşturulması gerekiyorsa, gruptaki öğrenci sayısının üçten fazlaolmaması önerilmektedir.
 

13. Destek Eğitim Odası uygulamasında öğrenci hangi saatlerde ders alabilir? (Ö.E.Y. Md.28-2-h)
Öğrenciye Destek Eğitim Odasında derslerin verilmesinde şu yöntemler ayrı ayrı ya da karma olarak kullanılabilir:

a. Öğrenci, sınıf arkadaşlarıyla beraber yürütemediği derslerin bazı saatlerinde Destek Eğitim Odasına alınarak ilgili dersi BEP’i
doğrultusunda alması sağlanabilir. Ancak, bir dersin tamamı (Örneğin Türkçe dersi haftada 5 saat ise, 5 saatin tamamı) sadece Destek Eğitim Odasında verilmemelidir. Öğrenci, ilgili dersi akranlarıyla da alabilmelidir. Haftada 5 saat olan Türkçe dersinin 3-4 saati Destek Eğitim Odasında, kalan 1- 2 saati ise kendi sınıfında alınmalıdır. Öğrencinin Türkçe dersinden daha fazla ders desteği alması isteniyorsa, bu dersler okulun ders saatleri içinde olmak kaydıyla, velisinin de onayını alarak, öğrencinin ders saatleri dışında verilebilir.
b. İkili eğitim yapılan okullarda, velinin de onayını alarak, sabahçı öğrencilere öğleden sonra, öğleci öğrencilere sabah, Destek Eğitim
Odasında ders verilebilir. c. Tam gün eğitim yapılan okullarda, okul ders saatlerinden sonra kurs, etüt, egzersiz gibi eğitim öğretim çalışmaları devam ettiğinden, velinin de onayını alarak, öğrenciyeDestek Eğitim Odasında ders verilebilir. 

14. Destek Eğitim Odasında hafta sonu eğitim yapılabilir mi? (Ö.E.Y. Md.28-2-h)
Hayır. Destek Eğitim Odasındaki dersler, okuldaki eğitim öğretimin devam ettiği ders saatleri içinde yapılması gerektiğinden, hafta sonları yapılamaz.

15. Destek Eğitim Odasında hangi öğretmenler görev alabilir? (Ö.E.Y. Md.28-2-g)Destek Eğitim Odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek Eğitim Odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.Okulöncesi, İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan alan öğretmenlerinden maaş karşılığı ders saatini dolduramayan öğretmenlerin yanı sıra, maaş karşılığı ders saatini dolduranlardan istekli olanlar, Destek Eğitim Odasında ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilebilir.

16. Sınıf öğretmenleri Destek Eğitim Odasında kaç saate kadar görev alabilir ve ücretlendirme nasıl yapılır? (MEB Ek Ders Yönetmeliği, 657 Sayılı DMK 176.Md.)
Sınıf öğretmenleri maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir.Destek Eğitim Odalarında verilen derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir. (MEB Personel Gn. Md.lüğü 29/01/2009 tarih ve 11227 sayılı görüşü yazısı)

17. Branş öğretmenleri Destek Eğitim Odasında kaç saate kadar görev alabilir ve ücretlendirme nasıl yapılır? Maaş karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenine, dolduramadığı saat kadar Destek Eğitim Odasında görev verilir. Maaş
karşılığı verilen Destek Eğitim Odası görevinde ek ders ücreti ve %25 artırımlı ödenmez. Ayrıca branş öğretmenlerine, 15 saat maaş karşılığı olan ders yükünün üzerine, 6 saat zorunlu ek ders kapsamında Destek Eğitim Odasında görev verilebilir. Branş öğretmeninin istemesi durumunda, 15 saat maaş karşılığı ve 6 saat zorunlu ek dersin üzerine, 9 saat daha Destek Eğitim Odasında ek ders görevi verilebilir. Bir branş öğretmeninin, branşındaki dersleri ile Destek Eğitim Odasındaki dersleri toplamı haftalık 30 saati geçemez.
Öğretmenin, maaş karşılığı girdiği derslerin dışındaki Destek Eğitim Odasında girdiği her bir saat ek dersin ek ders ücreti, %25 artırımlı
ödenir.

18. Destek Eğitim Odası En Az Kaç Metrekare Olmalıdır? (Ö.E.Y. Md.28)
Destek eğitim odası için masa ve sandalyenin olduğu en az 4-5 metrekarelik bir oda olması yeterlidir. Odanın bulunmadığı okullarda
gerektiğinde yönetici odaları, rehberlik servisi, kütüphane, öğretmenler odası, Okul Aile Birliği odası gibi mekânlar, uygun bir planlama
doğrultusunda Destek Eğitim Odası olarak kullanılabilir.


*Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından: 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı
Resmî Gazete
(Değişiklik: 14.3.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.7.2009 / R.G. : 27305)
(Değişiklik: 22.6.2010 / R.G. : 27619) (Değişiklik: 21.7.2012 / R.G. : 28360)
8
ÇANKIRI RAM
 

www.milliegitimhaber.com

Anahtar Kelimeler:
destek eğitim odası nedir

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim