Öğretmen Diyarı

Dershane timi iş başında
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ka­nu­nun ar­dın­dan baş­lat­tı­ğı son ça­lış­ma­yı GÜ­VEN-DER Baş­kan Yar­dım­cı­sı Eyüp Kıl­cı gün­de­me ge­tir­di. ME­B’­in ders­ha­ne­ci­le­ri dö­nü­şü­me zor­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Kıl­cı, özel ders ve­ren yer­le­ri tes­pit et­mek is­te­yen ba­kan­lı­ğın her ile “Ka­çak eki­bi­” kur­mak için ha­re­ke­te geç­ti­ği­ni öne sür­dü.

EKİP­LER İH­BAR EDE­CEK

Ders­ha­ne­le­rin bir ih­ti­yaç ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Kıl­cı, ME­B’­in özel ders is­te­yen­le­re en­gel koy­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı be­lirt­ti. ME­B’­in il­le­re 5 ki­şi­den olu­şan “Ka­çak eki­bi­” kur­mak için ha­re­ke­te geç­ti­ği­ni açık­la­yan Kıl­cı, “Her ile kur­ma­ya ça­lış­tı­ğı ka­çak eki­bi elin­de pat­lar. Kurs­lar öğ­ren­ci­le­rin ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­mı­yor, ve­li­ler de çö­züm yol­la­rı arı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Kıl­cı, ekip­le­rin ders ve­ren yer­le­ri tes­pit ede­rek ka­pı­ya ki­lit vu­ra­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

DÖ­NÜ­ŞÜM DAYAT­MA­SI

Kıl­cı ay­rı­ca ders­ha­ne­le­rin her fır­sat­tı sı­kış­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Ya pes et ya da dö­nü­ş’ di­ye bas­kı­lar ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­tti. 
 
KURUMLAR HURDAYA GİDECEK
 
 Dershanelerden sadece dönüşüme uğrayanların gündemde tutulduğunu belirten Kıl­cı, yak­la­şık 2 bin ku­ru­mun ke­penk in­di­re­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. Kıl­cı, “Ders­ha­ne olay­la­rı baş­la­dı­ğın­da yak­la­şık 4 bin ders­ha­ne var­dı. Bu sa­yı şim­di­ler­de 3 bin 258’e düş­tü. Bir­çok ders­ha­ne ka­pan­dı. Bu sa­yı hız­la da ar­ta­cak. Ders­ha­ne­ler hur­da­ya gi­de­ce­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. 1 Ey­lü­l’­ü sa­bır­la bek­le­dik­le­ri­nin kay­det­ti.

NE ÖĞRETMEN NE ÖĞRENCİ MEMNUN

Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, “Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­mak uğ­ru­na öğ­ren­ci­le­re kurs­lar aç­tı­lar. An­cak ne öğ­ret­men al­dı­ğı üc­ret­ten ne de öğ­ren­ci al­dı­ğı ders­ten mem­nun” dedi. 
 
DÖNÜŞÜM TAM BİR HAYAL 

Özel eği­tim ve­ren ku­rum­lar için ya­pıl­ma­sı plan­la­nan dö­nü­şü­mün ger­çek­leş­me­ye­cek bir ha­yal ola­rak de­ğer­len­di­ren Kıl­cı, ku­rum­la­rın “O­kul aç­mış gi­bi gö­rü­nür içe­ri­de ders­ha­ne­ci­lik ya­pa­rı­z” dü­şün­ce­siy­le ha­re­ket et­ti­ği­ni söy­le­di. Ka­pan­ma­yı 3 yıl er­te­le­mek ama­cıy­la 726 ku­ru­mun özel okul ol­ma­yı ka­bul et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.


Fatma EREN - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim