Öğretmen Diyarı

Bakan Avcı Hakkında Suç Duyurusu
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ VEKİLİ ŞÜPHELİLER : Prof. Dr. Aydın Ağan AYAYDIN : Av. Ceylan TÜRKOĞLU- Av. Burcu AYDIN -Adres Antettedir- : 1-Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI Devlet Mh. Atatürk Bulvarı, No: 98, Meb Bakanlık Merkez Bina, Bakanlıklar, Çankaya, Ankara, Türkiye SUÇ TÜRÜ AÇIKLAMALAR : : 2-Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Devlet Mh. Atatürk Bulvarı, No: 98, Meb Bakanlık Merkez Bina, Bakanlıklar, Çankaya, Ankara, Türkiye 3-Soruşturma Esnasında Sorumluluğu Tespit Edilecek İlgili Kamu Görevlileri İdari Yargı Kararını Uygulamamak Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma 1-) Her yıl ilköğretim 8. sınıflara yönelik yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) geçtimiz yıl 08.06.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, söz konusu sınav sonuçları 12.07.2013 tarihinde açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Almanca ve Fransızca testlerinin İngilizce cevap anahtarı kullanılarak değerlendirildiği ortaya çıkmış, bu durum, müvekkilşikayetçi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ağan Ayaydın tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme getirilmiş akabinde Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği açıklama yapılarak sınav sonucu değerlendirmesinde hata yapıldığı kabul edilmiştir. 2-) Bunun üzerine müvekkil CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ağan Ayaydın, yürütmenin durdurulması talepli olarak; 08.06.2013 tarihinde yapılan Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının tüm öğrenciler bakımından yeniden değerlendirilmesi istemi ile, 16.07.2013 tarihinde, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde 2013/679 E. sayılı davayı ikame etmiştir. İdarenin hatalı uygulamasından zarar gören bazı veliler de dava açmış, açılan bu davaların müvekkil tarafından açılan dava ile bağlantılı olduğuna karar verilmiştir. 3-) 10.01.2014 tarihinde, dava konusu Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi ve 2013 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş sistemi Seviye Belirleme Sınavı Başvuru Kılavuzu’nun sınav sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin hükümlerine uygun olarak hesaplanmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir. (EK 1) !2 4-) Davalı idare, Ankara 18. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz etmiş, yapılan itiraz üzerine Ankara Bölgeİdare Mahkemesi, menfaat ilişkisi bulunmadığı gerekçesi ile 28.01.2014 tarihinde davalı idare lehine itirazı neticelendirmiş ise de aynı dava dosyası üzerinden birleşen dosyada yürütmenin durdurulması kararına karşı idarece yapılan itiraz REDDEDİLMİŞTİR. Şüpheliler işbu yürütümenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararını uygulamayarak açıkça görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir. Devam eden süreçte müvekkil tarafından ikame edilen dava husumet yönünden reddedilmiş ise de bağlantı kararı verilen dava üzerinden 2013/1539 E., 2014/505 K. sayılı, 31.03.2014 tarihli karar ile davanın kabulü ile SBS SONUÇLARININ İPTALİNE karar verilmiştir. (EK 2) Ancak şüpheliler esastan verilen bu karara da uymayarak bir kez daha görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir. Hal böyle iken, dava konusu SBS Sınavı’nın değerlendirilmesine ilişkin mahkemece verilmiş ve kesinleşen bir yürütmenin durdurulması kararı ve esas hakkında davanın kabulü yönünde verilmiş bir karar bulunmasına rağmen ŞÜPHELİLER, SINAVA GİREN TÜM ÖĞRENCİLERİN SINAV SONUÇLARINI YENİDEN DEĞERLENDİRMEMİŞ VE YAPILMASI ZORUNLU BU DEĞERLENDİRME SONUCU ORTAYA ÇIKACAK YENİ SONUÇLARI ÖĞRENCİLERE BİLDİRMEMİŞTİR. Bu durum, kamuoyunda geniş yankı bulmasına rağmen, şüpheliler mahkeme kararını yerine getirmemekte ve açıkça görevi kötüye kullanma suçunu işlemektedirler. 5-) Şüphelilerin savsaklarcasına ve tamamen ciddiyetsiz bir tutum içinde yerine getirdikleri kamu görevleri sırasında yapılan hataların ardı arkası kesilmemekte olup bu defa da Ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerinin girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında hatalı sorulara yer verilmesi üzerine bazı veliler tarafından idari dava açılmış ve yine yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Şüpheliler henüz bu kararın da gereğini yerine getirmemişlerdir. Hal böyle iken şüpheliler hakkında gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılması zorunluluk arz etmektedir. 6-) SUÇ DUYURUSUNUN HUKUKİ DAYANAKLARI; Şüpheliler, kamunun zararlarının artmasına neden oldukları gibi, Anayasa’nın 138. maddesi, İYUK’nun 28. maddesi ve 5237 sayılı TCK’nun 257. maddesine aykırı davranmak suretiyle atılı suçu işlemişlerdir. 
 Anayasa Md.138/son: “...Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” 
 İYUK Md.28/1: “...Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.(...)” !3 
 TCK Md. 257: “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (...)” şeklinde düzenlenmiş olup, şüpheliler tüm bu kanuni düzenlemelere aykırı davranarak açıkça görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir. Söz konuu sınavların belirli bir düzen içinde yapılmasından sorumlu olacak birim, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi’nin 22. Maddesinde belirlenmiş olup, işbu madde aynen; “Genel Sorumluluk MADDE 22- (1) Bu Yönerge kapsamında yapılacak sınavların planlı, sorunsuz, güvenli ve disiplin içinde gerçekleştirilmesinden Bakanlıkta Genel Müdürlük ve Başkanlık, il/ilçede ise millî eğitim müdürlüğü, okullarda da okul müdürlüğü birinci derecede görevli ve sorumludur.” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre sınava ilişkin genel sorumluluğun, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Genel Müdürlük olarak ifade edilen Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde olduğu tartışmadan uzaktır. Sonuç olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer yetkililer, görev alanına giren konuda görevinin gereklerini yerine getirmeyerek ve mahkeme kararlarını uygulamayarak milyonlarca öğrencinin ve ailesinin mağduriyetine yol açtığından şüpheliler hakkında gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılması gerekmektedir. SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve Başsavcılığınızca resen gözetilecek sebeplerle, gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi gereğince idari yargı kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları talebi ile kamu davası açılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. Şikayetçi Prof. Dr. Aydın Ağan AYAYDIN Vekili Av. Ceylan TÜRKOĞLU mebpersonel.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim