Öğretmen Diyarı

Aynı Ülke, Aynı Konu , Üç Farklı Bakanlık, İki Farklı Hukuk Uygulaması

T.C. MİLLİ EĞİTİN BAKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA SÜRECİ)

31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 Resmi gazete sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur. Bakanlar Kurulunun bu çerçeve

yönetmeliği doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı 12 Ekim 2013 tarihinde 28793 sayılı

Resmi Gazetede “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği

Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” yayınlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16.04.2014 tarihinde sadece Sözlü(Mülakat) puanına göre

1709 şube müdürlüğü ataması yapılmıştır. Ancak atamalar yapılmadan önce Sendikalar tarafından

sadece sözlü sınav puanı esas alınarak atama yapılması işlemi ve çeşitli maddelerin iptali için ilgili

yönetmelikler Danıştay nezdinde davaya konu edilmiştir. Bu doğrultuda Danıştay 5. Dairesinin

2013/8367E ve Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363E sayılı yürütmeyi durdurma kararları

verilmiştir. 

Danıştay 5.Daire, Danıştay 2. Daire, Ankara Bölge idare Mahkemesi 1.kurul, Diyarbakır

Bölge İdare mahkemesi, Aksaray Bölge İdare Mahkemesi, Ankara 4.idare mahkemesi,

Ankara7.idare mahkemesi, Ankara 9.idare mahkemesi, Ankara 17.idare mahkemesi

kararlarında

TÜRK MİLLETİ ADINA;

1709 Şube Müdürlüğü atamaları için; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı,

objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması

gerektiğine ve Atamaların iptal edilerek Aritmetik Ortalamayla atamaların yenilenmesi

gerektiğine karar vermiştir.

MEB'deki hukuk süreci ve yargı kararlarıyla birebir aynı olan diğer iki bakanlıktaki hukuk

süreci ( Danıştay tarafından iptal edilen yönetmelik maddeleri ile yapılan Atamaların

iptal edilmesi ) uygulamaları

T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI(YURT-KUR MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ)

MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ İLE AYNIDIR

27.3.2012 günlü, 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum

ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe

MADDE 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına

Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına;

a) (e) bendinde yer alan “Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları” ibaresinden

sonra gelmek üzere “, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü

kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları”,

b) (g) bendinde yer alan “ve bunların yardımcılıklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “,

ilçe müdürü kadrolarına,”,İbareleri eklenmiştir.

Söz konusu değişiklik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin ikinci

fıkrası, atama işlemlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı kadrolar yönünden

genişletilmiştir.

Bu maddenin iptali istemiyle Büro-İŞ Sendikası tarafından açılan davada Danıştay

5.Dairesi Esas 2013/7956 sayılı kararında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Türk Eğitim-Sen sınavsız yurt müdürü kadrolarına yapılan atamaların dayanağı

Yönetmelik hükmünün Danıştay 5. Dairesince yürütmesinin durdurulduğundan bahisle, anılan

yargı kararı uygulanarak sınavsız yapılan yurt müdürü atamalarının iptal edilmesi istemiyle

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 14.04.2014 tarihinde

başvuruda bulunmuştur. Yurt-Kur tüm girişimlere rağmen sınavsız yurt müdürü atamaları

iptal edilmediği gibi başvuruya da cevap verilmemiştir.

Bunun üzerine konu yargıya taşınmış ve Ankara 14. İdare Mahkemesince sınavsız

yapılan yurt müdürlüğü atamalarının yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmeyi durdurma

kararının gerekçesi “…yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca yargı kararının aynen ve

gecikmeksizin uygulanmasının zorunlu olduğu, Danıştay ve idare mahkemelerince

verilen iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının da işlemi veya düzenleyici işlemi

tesis edildiği tarihten itibaren hukuka aykırı kıldığı hususları birlikte

değerlendirildiğinde, davalı idarece;

Danıştay Besinci Dairesi kararı sonrası hukuka aykırı hale geldiği tartışmasız

olan 32 adet yurt müdürü atamasının iptal edilerek mevzuata uygun bir şekilde yeniden

atama yapılması gerekirken, davacı Sendikanın Danıştay Besinci Dairesi kararının

uygulanarak atamaların iptal edilmesi istemiyle davalı idareye yaptığı bu yöndeki

14.04.2014 tarihli başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemde, Anayasanın 138.

maddesi ile 2577 sayılı Yasanın 28. maddesine ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

denilmektedir.

İlgili İdare tarafından Karar Bölge idare mahkemesine itiraz edilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul tarafından(Türk Eğitim-Sen tarafından

sınavsız yurt müdürü atamalarına cevaz veren yönetmelik maddesinin Danıştay

tarafından yürütmesinin durdurulmasından bahis ile yargı kararının uygulanması ve

yapılan tüm atamaların iptali için açılan davada, alınan yürütmeyi durdurma kararına

karşı idare tarafından yapılan İTİRAZ RET EDİLMİŞTİR,

T.C.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (SOSYAL GÜVENLİK

MERKEZİ MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ)

(MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ VE T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞ

YURT-KUR MÜDÜRÜ ATAMA SÜRECİ AYNIDIR)

Dava Süreci: 27.3.2012 günlü, 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair

Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılarak sosyal

güvenlik merkez müdürü kadrolarına yapılan atamalar yönetmelik kapsamı dışına çıkarıldı.

Sonrasında SGK yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de bu kadrolar "sınavsız" hale

getirilerek atamalar yapıldı.

 Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği ilk olarak genel yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali ve

yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Türk Büro-Sen'in konuya ilişkin açmış olduğu

davalarda hukuka ve mevzuata açıkça aykırı olan bu düzenlemenin yürütmesinin

durdurulmasına karar verildiği, Danıştay 5. Dairesinin 02.10.2012 tarihli ve 2012/4710 E.

sayılı kararıyla bildirildi.

Ardından Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği, kurum yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile

yapılan atamaların iptali için ikinci bir dava daha açtı. Danıştay bu davada da derneği haklı

buldu.

Danıştay 2. Dairesi'nin Esas 2012/8946 kararında, SGK'de yönetmelik değişikliğinden önce

34, yönetmelik değişikliğinin ardından da 134 sosyal güvenlik merkezi müdürü ataması

yapıldığına dikkat çekilerek,

Sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına "salt takdir hakkına dayalı" atama yapıldığını

belirten Danıştay, hukuka aykırılık vurgusunda bulundu. Danıştay, sosyal güvenlik merkezi

müdürlüklerine yapılan tüm atamaları iptal etti. Hatırlanacağı üzere, Sosyal Güvenlik Merkezi

Müdürü kadrosu, genel görevde yükselme yönetmeliği kapsamından çıkarılmış ancak bu

değişiklik Danıştay tarafından iptal edilmişti. Danıştay 2. Dairesi'nin Esas 2012/8946

kararında ,yapılan tüm atamaların iptaline karar verdi.İ

Her ne hikmetse Milli Eğitim Bakanlığı ; iş MEB şube müdürlerine gelince.

Kendi yönetmeliğinin kaynağını oluşturan Tüm kamu kurum ve kuruluşların görevde yükselme ve

unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmeliğe (Başbakanlık Genel yönetmeliğine ) 06/03/2014

tarihinde 2013/8367 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararı verilmişken ve kendi görevde

yükselme ve unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmeliğin

sadece sözlü sınav puanı esas alınarak atama yapılması işlemi ve çeşitli maddelerin iptali için ilgili

yönetmelikte TEÇ SEN tarafından Danıştay 2.Dairesine dava açılmışken ;

Bile bile yangından mal kaçırırcasına 16/04/2014 tarihinde sadece sözlü / mülakat puanı esas

alınarak 1709 şube müdürü ataması yapılmıştır. Ayrıca MEB'in görevde yükselme ve unvan

değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmeliğin (sadece sözlü sınav puanı

esas alınarak atama yapılması işlemi) Danıştay 2. Dairesi tarafından Henüz atanan şube müdürleri

görevine başlamamışken 29/04/2014 tarihinde 2013/10363 Esas sayılı kararıyla yürütmesi

durdurulmuştur.

Kaldı ki Tüm kamu kurum ve kuruluşların görevde yükselme ve unvan değişikliği

esaslarına dair genel yönetmeliğin (Başbakanlık Genel yönetmeliği ) esas olduğu, tüm kamu kurum

ve kuruluşların yönetmeliklerini bu genel yönetmeliğe uygun olarak hazırladıkları ve atamaya esas

teşkil eden sözlü / mülakat puanı esas alınarak atama yapılması maddesinin 06/03/2014 tarihinde

yürütmesinin durdurulduğunu bile bile tam 40 gün sonra 16/04/2014 tarihinde sadece sözlü /

mülakat puanı esas alınarak 1709 şube müdürü ataması yapılmıştır.

Tek bir yargı kararının olması bile uygulanması için yeterliyken, sayısı 100' ü bulan yargı

kararlarının uygulanabilmesi için daha kaç tane yargı kararına ihtiyaç vardır? 

DELİLLER :

1. Danıştay 5.Dairesinin 06.03.2014 tarihinde 2013/8367 Esas sayılı kararı(Ek.1)

2. Danıştay 2.Dairesinin 29/04/2014 tarihinde 2013/10363 Esas sayılı kararı (Ek.2)

3. Ankara Bölge İdare mahkemesini 1.Kurulunun 2015/364 Y.D. İtiraz kararı (Ek.3)

4. Danıştay dava daireleri genel kurulu 1966-473 sayılı kararı. (Ek.4)

5. Danıştay 3. Dairesinin 22.11. 1978 gün ve E. 1978/1158, K. 1978/1213 sayılı kararı. (Ek.5)

6. Danıştay 3. Dairesinin 09.03.1978 gün ve E. 1978/151, K. 1978/199 sayılı kararı.(Ek.6)

7. Danıştay 2.Dairesinin Esas No 2007/2022 ve 2007/2076 sayılı kararları.(Ek.7)

8. Danıştay 5. Dairesinin 28.05.1991 gün ve E.1990/1559, K. 1991/972 sayılı kararı.(Ek.8)

9. Ankara 10.idare mahkemesinin 06.08.2014 gün ve 2014/1232 sayılı kararı.(Ek.9)

10. Ankara Bölge idare mahkemesi 1.kurulunun 2014/5897 Y.D. itiraz No lu kararı.(Ek.10)

11. Ankara 11.idare mahkemesinin 13.08.2014 gün ve 2014/1221 sayılı kararı.(Ek.11)

12. Ankara Bölge idare mahkemesi 1.kurulunun 2014/6231 Y:D.itiraz No lu kararı.(Ek.12)

13. Ankara 4. İdare mahkemesinin 27.11.2014 gün ve 2014/… sayılı kararı.(Ek.13)

14. Ankara 9.idare mahkemesi tarafından Esas 2014/1556 Karar 2015/47 sayılı kararı.(Ek.14)

15. Ankara 9.idare mahkemesi tarafından Esas 2014/1627 Karar 2014/885 sayılı kararı.(Ek.15)

16. Ankara 14. İdare Mahkemesi Esas 2014/1252 sayılı kararı (Ek.16)

17. Danıştay 5.Dairesi Esas 2013/7956 sayılı kararı (Ek.17)

18. Danıştay 5. Dairesinin 02.10.2012 tarihli Esas 2012/4710 sayılı kararı (Ek.18)

19. Danıştay 2. Dairesi'nin Esas 2012/8946 kararı sayılı kararı (Ek.19)

20. Her türlü yasal delil.

 

kaynak: kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol