Öğretmen Diyarı

AYM'ye gerekçeli karar çağrısı

FATMA EREN - BUGÜN GAZETESİ

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin (AYM)ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tan ya­sa­sı ip­tal et­me­si­nin ar­dın­dan eği­tim ca­mi­ası ge­rek­çe­li ka­ra­ra odak­lan­dı. Uğur Ders­ha­ne­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Lok­man Du­rak, ders­ha­ne ka­ra­rı­nın geç ve­ril­me­si­ne tep­ki gös­ter­di.


 


Fİİ­LEN YA­PI­LA­MAZ


Ge­rek­çe­li ka­ra­rın geç açık­lan­ma­sı ha­lin­de ders­ha­ne­ci­lik fa­ali­ye­ti­nin fii­len ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Du­rak, "Or­ta­da da­ha hü­kü­met yok, ge­rek­çe­li ka­rar da gel­me­di. Ya­ni top ba­kan­lıkta biz­ler de on­lar­dan ge­le­cek ha­ber­le­ri bek­li­yo­ruz" de­di. Ge­rek­çe­li ka­ra­rın bir an ön­ce açık­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı.


Ba­kan­lı­ğın dö­nü­şüm ona­yı ver­me­ye de­vam et­ti­ği­ni di­le ge­tirdi. Du­rak, "Ge­rek­çe­li ka­rar açık­lan­ma­dı­ğı için ba­kan­lık ma­sa­da­ki baş­vu­ru­la­rı de­ğer­len­di­ri­yor" dedi. Ve­li­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ka­yıt­la­rı­nı alıp al­ma­ma­da ka­rar­sız­lık ya­şa­dı­ğı­nı kay­det­ti.


SI­KIN­TI­LI BİR SÜ­REÇ­TE­YİZ


Sı­nav Ders­ha­ne­le­ri Eği­tim Ko­or­di­na­tö­rü Ömer Ko­çak, ba­kan­lı­ğın ken­di­le­ri ile gö­rüş­tü­ğü­nü be­lirt­ti. Ko­çak şöy­le ko­nuş­tu: "AYM ka­ra­rı ile il­gi­li sü­reç­le ko­nuş­mak için ça­ğır­dı­lar. Ge­rek­çe­li ka­rar açık­lan­dık­tan son­ra ba­kan­lık ken­di için­de ola­yı de­ğer­len­di­re­cek.


Mec­lis yok. Sa­de­ce AYM ka­ra­rı var o da bek­le­me­de. Sı­kın­tı­lı bir sü­reç­te­yiz."  Koçak, dö­nü­şüm li­se­le­ri­nin de­vam edip et­me­ye­ce­ği­nin be­lir­siz­li­ği­ni ko­ru­du­ğu­nu ak­tar­dı.


YOL HA­Rİ­TA­SI­ BEL­Lİ DE­ĞİL


TÖ­DER Baş­ka­nı İb­ra­him Ta­şel de ba­kan­lı­ğın ata­ca­ğı adı­mı bek­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Ders­ha­ne tem­sil­ci­le­riy­le sü­rek­li ir­ti­bat ha­lin­de ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Ta­şel, be­lir­siz­lik ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ta­şel, "Ge­rek­çe­li ka­ra­rı gör­me­den bir şey ya­pa­mı­yo­ruz. Sa­de­ce el­de AYM ka­ra­rı var. Yol ha­ri­ta­mı­zı be­lir­le­ye­me­dik" de­di.


ÖĞRETMENLER YENİDEN DERSHANELERE DÖNÜYOR


İş­siz­lik­le bo­ğu­şan eği­tim­ci­ler ip­tal ka­ra­rı son­ra­sı ye­ni­den ders­ha­ne­le­rin ka­pı­sı­nı çal­ma­ya baş­la­dı. PAK Eği­tim İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ab­dul­lah Ka­yış­kı­ran, ka­ra­rın iş­siz ka­la­cak yak­la­şık 60 bin ders­ha­ne öğ­ret­me­ni­ne umut ol­du­ğu­nu kay­det­ti.


Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı sü­re­cin­de bin­ler­ce eği­tim­ci­nin iş­ten çı­ka­rıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Ka­yış­kı­ran, "Sa­de­ce bi­zim 10 bin ders­ha­ne öğ­ret­me­ni üye­miz­den 3 bin 200'ü bu süreçte iş­siz kal­dı” dedi.


NEFES ALDILAR


Kayışkıran şöyle devam etti: “Di­ğer sen­di­ka­la­rı da dü­şün­dü­ğü­müz­de bu sa­yı da­ha da yük­se­li­yor. İp­tal ka­ra­rı son­ra­sı de­rin ne­fes alan öğ­ret­men­ler kol­la­rı sı­va­ya­rak eği­ti­me de­vam eden ku­rum­la­rın ka­pı­sı­nı çal­ma­ya baş­la­dı."


"AYNEN DEVAM EDECEK"


Avu­kat Meh­met Ka­sap: Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­nın ip­ta­li son­ra­sın­da hiç­bir so­run kal­ma­dı. Şu an hu­ku­ki bir so­run yok. MEB sa­de­ce sus­sun, otur­ma­ya de­vam et­sin ye­ter.AY­M’­nin ver­di­ği ka­rar­la ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma­yı ön­gö­ren ka­nun mad­de­si ip­tal edil­di. Pa­ni­ğe, te­dir­gin ol­ma­ya ge­rek yok. So­run da kal­ma­dı. Bel­ki ka­nun­la dü­zen­le­me ya­pı­la­bi­lir.


HU­KU­Kİ EN­GEL YOK


CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Avu­kat Mah­mut Ta­nal:  Ön­ce­den ya­pı­lan uy­gu­la­ma ney­se, ay­nı­sı ay­nı şe­kil­de de­vam ede­cek. Or­ta­da bir so­run, hu­ku­ki bir en­gel yok. Ya­pı­la­cak bir dü­zen­le­me­ye de ge­rek yok. Bu ko­nu­da za­ra­rı, zi­ya­nı olan da var­sa bu­nun kar­şı­lan­ma­sı ge­re­kir. On­lar da da­va­sı­nı açar, kar­şı­lı­ğı­nı alır­lar.


LÜ­ZUM­SUZ MA­CE­RA OL­DU


MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ok­tay Öz­türk: Lü­zum­suz ye­re dev­let böy­le bir ma­ce­ra­ya so­kul­du. Ama hu­kuk ka­ra­rı­nı ver­di. Ka­pat­ma­ya ça­lış­tık­la­rı ders­ha­ne­ler hu­kuk ka­na­lıy­la ka­pa­tıl­ma­dı. Ka­pat­mak için ça­ba­la­yan­lar da tü­kür­dük­le­ri­ni ya­la­ya­cak­tır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim