Öğretmen Diyarı

AYM Kararına Göre Yöneticiler Görevlerine Dönebilir mi?

İdari yargıda esas olan,iptal kararlarının geriye yürümesi ,başka bir deyişle iptal edilen yönetsel işlemin,doğduğu andan itibaren yok sayılması ess olmasına karşın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararlarının "geriye yürümemesi" asıldır.


Anayasa mahkemesinin yöneticilerle nasıl bir karar verdiği henüz açıklanmadı.Ancak bazı medya organlarında AYM'nin yöneticilerle ilgili düzenlemelride iptal ettiği şeklindedir. 


AYM nin iptal kararı görevden alınan yöneticileri tekrar eski görevlerine iade edilmesini tekrar dönmelerinin yolunu açar mı?Hayır 


Çünkü Anayasanın 153 maddesine göre bu pek mümkünn gözükmüyor. Anayasa mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez 


İdari yargıda esas olan,iptal kararlarının geriye yürümesi ,başka bir deyişle iptal edilen yönetsel işlemin,doğduğu andan itibaren yok sayılması esas olmasına karşın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararlarının "geriye yürümemesi" asıldır. 


Anayasa'nın 153 .maddesine göre iptal kararları "geriye yürümez" iptal edilen hükümler gerekçeli kararın resmi gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar;gerken hallerde AYM iptal tarihinin yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir.Bu süre kararın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren bir yılı geçemez. 


Anayasa Mahkemesinin iptal kararları, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten, önceki olaylara uygulanması ya da başka bir ifade ile bu işlemler için bir sonuç doğurması mümkün olamamaktadır.İptal kararları, ancak, yürürlüğe girdiği tarihten sonra hukuki sonuç doğurmaktadır. Yani Yüksek Mahkemece verilen bir iptal kararı gerekçe gösterilerek, bu kararın yürürlüğe girmesinden önce yapılmış bir işlemin iptali istenememektedir. 


Zira daha önce usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş bir hukuk normuna güvenerek iş ve işlem yapan kişilere karşı iptal hükmünü geçmişe etkili kılmak hukuki belirsizliklere yol açabilecek ve aynı zamanda da hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracaktır. Bu uygulama, kaynağını hukuk devleti ilkesinden alan “hukuki güvenlik” ve özellikle “kazanılmış hakların korunması” ilkelerine dayanmaktadır. 


AYM iptal kararını iki şekilde vermektedir. 


a) İptal yoluyla gelen davalarda 


Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasî partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır. 


b) İtiraz yoluyla gelen davalarda 


Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı vardır. 


Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır.


Anayasa mahkemesinin kararları yukardaki açıklamlardanda anlaşılacağı gibi geriye yürmesi söz konusu değildir.Dolayısıyla görevden alınan yöneticilerin eski görevlerine dönmesi AYM düzenlemeyi iptal etse bile mümkün değildir. -AYM'nin yöneticilerle ilgili verceği iptal kararı kararın resmi gazetede yayımlanması kadar göreve devam eden yöneticiler dört yıllık süre dolsa bile artık görevlerine devm edecektir. Anayasanın iptal kararlarının geriye yürümeyeceğine dair 153 maddesi 8. Anayasa Mahkemesinin kararları MADDE 153. ? Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Kaynak:www.kamuexpress.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim