Öğretmen Diyarı

Atanamayan öğretmenlere sistem açığı müjdesi

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB), li­se­le­re gi­riş için ya­pı­lan­dı­rı­lan ye­ni sı­nav sis­te­min­de müf­re­da­tın tüm il­ler­de ay­nı an­da uy­gu­lan­ma­sı için ta­li­mat yayınladı. Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı (TE­OG) için öğ­ret­men açı­ğı­nın gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.

EŞ ZAMANLI EĞİTİM

Özel­lik­le sı­na­va gi­ri­le­cek 6 te­mel ders olan Fen ve Tek­no­lo­ji, Ma­te­ma­tik, Türk­çe, T.C. İn­kı­lâp Ta­ri­hi ve Ata­türk­çü­lük, Ya­ban­cı Dil, Din Kül­tü­rü ve Ah­lâk Bil­gi­si ders­le­ri­nin tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de eş gü­düm ha­lin­de iş­len­me­si ge­rek­ti­ği ak­ta­rıl­dı. Okul­lar­da öğ­ret­men ek­si­ği­nin bu­lun­ma­sı ha­lin­de di­ğer or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­ler­den ya­rar­la­nı­la­bi­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı.

Lİ­SE­DEN ÇAĞIRIN

Li­se­den öğ­ret­men te­min edi­le­me­me­si ha­lin­de ise or­ta­okul­lar­da­ki per­so­ne­lin gö­rev­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di. Tüm bu ted­bir­le­re rağ­men öğ­ret­men açı­ğı­nın de­vam et­me­si ha­lin­de alan me­zun­la­rı­nın üc­ret­li ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı çi­zil­di.

Bu sa­ye­de atana­ma­yan branş öğ­ret­men­le­ri okul­lar­da gö­rev ya­pa­bi­le­cek. MEB ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı açı­sın­dan tüm okul­lar­dan 8. sı­nıf­la­rın 6 te­mel ders­te öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­nı, şu­be sa­yı­sı­nın ve ders sa­ati sü­re­le­rinin çi­zel­ge ha­lin­de bil­di­ril­me­si­ni is­te­di.

Okulda sınav hakkına ‘mevcut’ sınırlaması

Yeni sınav sisteminde öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesine MEB sınırlama getirdi. Buna göre toplamda 8. sınıf mevcudu 20’den az olan okullarda öğrenciler kendi okullarında sınava giremeyecek. Öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği sınav kurumlarında sınavlarına girecek.

SELVİ ÇELİK - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim