Öğretmen Diyarı

Artık o okullar kaldırıldı..

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu ve “bü­yük re­for­m” di­ye yut­tur­ma­ya ça­lış­tı­ğı her ko­nu­nun ar­ka­sın­da mut­la­ka fark­lı şey­ler var­dır. Ön­ce­ki Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ve kad­ro­su­nun bu ko­nu­da yap­tık­la­rı or­ta­da­dır. Amaç eği­ti­mi ta­ma­men imam ha­tip­leş­tir­mek, bu okul­la­ra gön­de­ri­le­cek öğ­ren­ci sa­yı­sı­nı ar­tır­mak…
Ana­do­lu Li­se­le­ri sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ol­mak ve bir oku­la ka­yıt yap­tı­ra­bil­mek önem­li bir ay­rı­ca­lık­tı. Öğ­ren­ci haf­ta­da 24 sa­at ya­ban­cı dil öğ­re­ni­mi gö­rü­yor­du. Okul sa­yı­sı az ol­du­ğu için bu okul­la­rı ka­za­nan öğ­ren­ci de seç­me olu­yor­du. Öğ­ret­men­ler de sı­nav so­nuç­la­rı­na gö­re bu okul­lar­da gö­rev­len­di­ri­li­yor­du. Ya­ni öğ­ren­ci­si de, öğ­ret­me­ni de seç­me olu­yor­du.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, 2013-2014 öğ­re­tim yı­lın­dan iti­ba­ren ge­nel li­se­le­re ye­ni öğ­ren­ci al­ma­ma ka­ra­rı ver­di. Çün­kü, mev­cut li­se­le­rin ta­ma­mı ya Ana­do­lu li­se­si­ne ya da imam ha­tip li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­dü.
“Re­for­m” di­ye kan­dır­ma­yın
Ge­nel li­se­le­r, mev­cut öğ­ren­ci­le­ri me­zun edi­le­ne ka­dar açık kal­ma­ya de­vam ede­cek. An­cak bu okul­la­ra ge­le­cek öğ­re­tim yı­lın­da öğ­ren­ci alın­ma­ya­cak. Ana­do­lu li­se­le­ri sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan öğ­ren­ci­ler ya imam ha­tip li­se­le­ri­ne ya da mes­lek li­se­le­ri­ne ka­yıt yap­tı­ra­bi­le­cek. İmam ha­tip li­se­le­ri­ne gi­den öğ­ren­ci­ye her tür­lü des­tek var. Bu okul­la­rı da­ha çe­ki­ci ha­le ge­ti­re­bil­mek için her şey ya­pı­lı­yor. Üc­ret­siz ser­vis­ler, burs­lar, ye­mek­ler…
Ge­nel li­se­le­rin adı­nı “A­na­do­lu Li­se­si­” ola­rak de­ğiş­ti­ri­yor­su­nuz ama aca­ba eği­tim-öğ­re­tim sis­te­min­de ara­la­rın­da bir fark var mı? Ta­bi­i bu okul­la­ra öğ­ren­ci­nin sı­nav­la alın­ma­sı ya­ni bel­li bir ba­şa­rı­yı gös­te­ren öğ­ren­ci­nin yer­leş­ti­ril­me­si ay­rı­ca­lık­lı bir du­rum. An­cak, bu okul­la­rın eği­tim sis­tem­le­rin­de ge­nel li­se­le­re gö­re bir fark var mı?
He­men he­men hiç­bir fark yok. Ay­nı prog­ram, ay­nı ders­ler… Ge­nel li­se­ler­de öğ­ren­ci ör­ne­ğin Dil ve An­la­tım der­si­ni 10, 11 ve 12. sı­nıf­lar­da haf­ta­da 2’şer, Türk Ede­bi­ya­tı der­si­ni 3’er, Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si der­si­ni 1’er sa­at alır­ken, ay­nı ders­ler Ana­do­lu li­se­le­rin­de de haf­ta­da ay­nı sa­yı­da oku­tu­lu­yor. Tek fark şu: ge­nel li­se­le­rin bü­tün sı­nıf­la­rın­da öğ­ren­ci haf­ta­da 2’şer sa­at ya­ban­cı dil der­si­ne gi­rer­ken, bu sa­yı Ana­do­lu li­se­le­rin­de haf­ta­da 4’er sa­at olu­yor. Ay­rı­ca bu okul­lar­da ikin­ci ya­ban­cı dil de seç­me­li ola­rak haf­ta­da 2 sa­at oku­tu­lu­yor.

Ana­do­lu li­se­le­ri­ne öğ­ren­ci se­çi­mi ve sı­na­vı fark­lı olur­ken, ye­ni sis­tem­de ge­nel li­se­de­ki öğ­ret­men, isim de­ği­şik­li­ğiy­le Ana­do­lu li­se­si öğ­ret­me­ni ola­cak. Öğ­ret­men­le­ri­mizin, öğ­ren­ci­si seç­me ol­du­ğu için bu okul­la­ra gö­re ken­di­si­ni ha­zır­la­ma­sı so­run ol­maz. Hat­ta öğ­ret­men­ler ara­sın­da bu ay­rı­mın kal­dı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor.

Haberin devamı için TIKLAYINIZ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim