öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

Artık o okullar kaldırıldı..

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu ve “bü­yük re­for­m” di­ye yut­tur­ma­ya ça­lış­tı­ğı her ko­nu­nun ar­ka­sın­da mut­la­ka fark­lı şey­ler var­dır. Ön­ce­ki Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ve kad­ro­su­nun bu ko­nu­da yap­tık­la­rı or­ta­da­dır. Amaç eği­ti­mi ta­ma­men imam ha­tip­leş­tir­mek, bu okul­la­ra gön­de­ri­le­cek öğ­ren­ci sa­yı­sı­nı ar­tır­mak…
Ana­do­lu Li­se­le­ri sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ol­mak ve bir oku­la ka­yıt yap­tı­ra­bil­mek önem­li bir ay­rı­ca­lık­tı. Öğ­ren­ci haf­ta­da 24 sa­at ya­ban­cı dil öğ­re­ni­mi gö­rü­yor­du. Okul sa­yı­sı az ol­du­ğu için bu okul­la­rı ka­za­nan öğ­ren­ci de seç­me olu­yor­du. Öğ­ret­men­ler de sı­nav so­nuç­la­rı­na gö­re bu okul­lar­da gö­rev­len­di­ri­li­yor­du. Ya­ni öğ­ren­ci­si de, öğ­ret­me­ni de seç­me olu­yor­du.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, 2013-2014 öğ­re­tim yı­lın­dan iti­ba­ren ge­nel li­se­le­re ye­ni öğ­ren­ci al­ma­ma ka­ra­rı ver­di. Çün­kü, mev­cut li­se­le­rin ta­ma­mı ya Ana­do­lu li­se­si­ne ya da imam ha­tip li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­dü.
“Re­for­m” di­ye kan­dır­ma­yın
Ge­nel li­se­le­r, mev­cut öğ­ren­ci­le­ri me­zun edi­le­ne ka­dar açık kal­ma­ya de­vam ede­cek. An­cak bu okul­la­ra ge­le­cek öğ­re­tim yı­lın­da öğ­ren­ci alın­ma­ya­cak. Ana­do­lu li­se­le­ri sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan öğ­ren­ci­ler ya imam ha­tip li­se­le­ri­ne ya da mes­lek li­se­le­ri­ne ka­yıt yap­tı­ra­bi­le­cek. İmam ha­tip li­se­le­ri­ne gi­den öğ­ren­ci­ye her tür­lü des­tek var. Bu okul­la­rı da­ha çe­ki­ci ha­le ge­ti­re­bil­mek için her şey ya­pı­lı­yor. Üc­ret­siz ser­vis­ler, burs­lar, ye­mek­ler…
Ge­nel li­se­le­rin adı­nı “A­na­do­lu Li­se­si­” ola­rak de­ğiş­ti­ri­yor­su­nuz ama aca­ba eği­tim-öğ­re­tim sis­te­min­de ara­la­rın­da bir fark var mı? Ta­bi­i bu okul­la­ra öğ­ren­ci­nin sı­nav­la alın­ma­sı ya­ni bel­li bir ba­şa­rı­yı gös­te­ren öğ­ren­ci­nin yer­leş­ti­ril­me­si ay­rı­ca­lık­lı bir du­rum. An­cak, bu okul­la­rın eği­tim sis­tem­le­rin­de ge­nel li­se­le­re gö­re bir fark var mı?
He­men he­men hiç­bir fark yok. Ay­nı prog­ram, ay­nı ders­ler… Ge­nel li­se­ler­de öğ­ren­ci ör­ne­ğin Dil ve An­la­tım der­si­ni 10, 11 ve 12. sı­nıf­lar­da haf­ta­da 2’şer, Türk Ede­bi­ya­tı der­si­ni 3’er, Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si der­si­ni 1’er sa­at alır­ken, ay­nı ders­ler Ana­do­lu li­se­le­rin­de de haf­ta­da ay­nı sa­yı­da oku­tu­lu­yor. Tek fark şu: ge­nel li­se­le­rin bü­tün sı­nıf­la­rın­da öğ­ren­ci haf­ta­da 2’şer sa­at ya­ban­cı dil der­si­ne gi­rer­ken, bu sa­yı Ana­do­lu li­se­le­rin­de haf­ta­da 4’er sa­at olu­yor. Ay­rı­ca bu okul­lar­da ikin­ci ya­ban­cı dil de seç­me­li ola­rak haf­ta­da 2 sa­at oku­tu­lu­yor.

Ana­do­lu li­se­le­ri­ne öğ­ren­ci se­çi­mi ve sı­na­vı fark­lı olur­ken, ye­ni sis­tem­de ge­nel li­se­de­ki öğ­ret­men, isim de­ği­şik­li­ğiy­le Ana­do­lu li­se­si öğ­ret­me­ni ola­cak. Öğ­ret­men­le­ri­mizin, öğ­ren­ci­si seç­me ol­du­ğu için bu okul­la­ra gö­re ken­di­si­ni ha­zır­la­ma­sı so­run ol­maz. Hat­ta öğ­ret­men­ler ara­sın­da bu ay­rı­mın kal­dı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor.

Haberin devamı için TIKLAYINIZ

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
loading...