Öğretmen Diyarı

26. Meslekî Eğitim Kurulu kararları Resmi Gazetede

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu ÖğrenmeGenel Müdürlüğünden:

26. MESLEKİ EĞİTİM KURULU

KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 27 Haziran 2013

Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi

Toplantı Saati : 10.00

Toplantı No : 26

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4’üncü maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer vetarihte Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK’inbaşkanlığında toplanmıştır.

TOPLANTIDAALINAN KARARLAR

1. Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu’nun 05∕06∕2009 tarih,2009/21 No’lu Kararı ile kabul edilen ve 2013 yılısonunda süresi bitecek olan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eki TürkiyeHayat Boyu Öğrenme Strateji Eylem Planı’nın yerine hazırlanan, 2014-2018 DönemiHayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eki Türkiye Hayat Boyu Öğrenme StratejiEylem Planı’nın ilgili kurum ve kuruluşlardan 15 Temmuz 2013 tarihine kadargelecek görüşler doğrultusunda, revize edilerek Yüksek Planlama Kurulu’nasunulmasına,

2. İş yeriaçma veya ustalık belgelerindeki vali tarafından imzalanacak kısmın, valininuygun göreceği bir yetkilinin vali adına imzalayabilmesine,

3. 3308sayılı Meslekî Eğitim Kanununda güncellemeler yapılmasına ve yapılangüncellemelerin ivedi olarak sonuçlandırılmasına,

4. MEB HayatBoyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan hayat boyu öğrenme portalına ve e-yaygın otomasyon sistemine, kurum vekuruluşların yapmakta oldukları hizmetiçi eğitimindışındaki eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgilerin girilmesi için gereklikoordinenin sağlanmasına,

5. Gümrük veTicaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün kurum vekuruluşlarca yapılmakta olan stratejik eylem planlarının ilgilifaaliyetlerinde, ilişkili kurum olarak yer almasına ve Sağlık Bakanlığıncaçıkarılan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin yürütülmesinde yer almasına,

6. Kapsamiçi ve kapsam dışında eğitim belgesi alanların bilgilerinin bir veri tabanındatoplanması ve bu veri tabanının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Esnafve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile entegre halegetirilmesine,

7. Turizmsektöründe istihdamın sürekliliği için İŞKUR müdürlüğü ile çalışma yapılmasınınsağlanmasına,

8. 3308sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile 5174 sayılı Kanunun102’nci maddesi ve 5362 sayılı Kanunun 68’inci maddesi dikkate alınarak, 3308sayılı Kanun kapsamına giren mesleklerin gözden geçirilerek, bunlardan belgesizyapılabileceklerin veya daha az bir eğitim süresi ile başarılabilecek olanlarınkapsamdan çıkarılması ve kapsama dahil mesleklerinsayısının azaltılması konusunda Millî Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve TicaretBakanlığı, TESK ve TOBB temsilcilerinden bir komisyon oluşturulmasına,

9. 3308sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamındakimesleklerin öğretim programlarının gözden geçirilmesine,

10. Et ve etürünleri işlemeciliği meslek dalı öğretim programının güncellenmesine,

11. Meslekyüksekokullarında üç dönem (trimester) uygulamasınınyaygınlaştırılmasına,

12. 3308sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık ve ustalık belgeleri ileuygun seviyedeki MYK meslekî yeterlilik belgelerinin aynı hak ve yetkilerisağlayacak düzenlemelerin yapılmasına,

13. Örgün veyaygın meslekî eğitimde uygulanan öğretim programlarının MYK onaylı UlusalMesleki Standardı ve Ulusal Meslekî Yeterliliklere göre güncellenmesi içingerekli değişikliklerin yapılmasına,

14.Bakanlığımız adına koordinasyonunu yaptığımız ve ilgili paydaşlarla birliktehazırlanarak 15/06/2013 tarihinde tarafların görüşünegönderilen Türkiye Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı(2013-2017) Taslağının gelen görüşler yansıtıldıktan sonra Yüksek PlanlamaKurulu’na sunulmasına,

15. MeslekîTeknik Eğitim Okullarının yönetim modelinin geliştirilmesi, okul türlerininazaltılması ve program çeşitliliğinin arttırılması yönünde çalışmalarınyapılmasına,

oy birliği ile kararverilmiştir.

 

27/06/2013

 

BAŞKAN

Salih ÇELİK

Millî Eğitim Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı


haber kaynağı:memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol