Öğretmen Diyarı

2014 MEB Özür Durumu Yer Değiştirme

Öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları 02-08 Ocak 2014 tarihleri arasında alınacak, başvuruda bulunan öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri ise 13-17 Ocak 2014 tarihleri arasında alınarak yer değiştirme işlemleri 20-21 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

2014 YARIYIL TATİLİ
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ VE İLLER ARASI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER
DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında
sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer
değişiklikleri 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
1. Alanlar itibarıyla atama yapılacak norm kadro açığı bulunan bütün okullar,
Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine
açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre
yapılacaktır.
2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin
hesabında ise 31 Ocak 2014 tarihi esas alınacaktır.
3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
hariç, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 31
Ocak 2014 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartı birlikte aranacaktır.
4. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama
kapsamında atananlardan, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, 31 Ocak 2014
tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür
durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
5. Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı
olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin
de yer değişikliği başvurusu birlikte değerlendirilecektir.
6. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki
MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak belgeler okul
müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. Onaylı başvuru formu çıktısının bir örneği
öğretmene elden teslim edilecektir.
7. Öğretmenler, Başvuru Formu’nun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından
sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi
düzeltme talebinde bulunulabilir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde
bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal
edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. Bilgilerinde değişiklik
olanlar dışında yeniden başvurularda tercih düzeltilmesi yapılmayacaktır.
Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan
vazgeçebilir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilir.
8. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapması esastır. Ancak görevli olduğu il/ilçe dışında
bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla

kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının
onaylanmasını isteyebilirler; yöneticiler de bu başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır.
Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu’nun çıktısı göreve başladıklarında
öğretmenlere imzalattırılacaktır.
9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
10. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, yurt dışı
görev süresi veya izinlerinin 07 Şubat 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler,
diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda
yer değişikliği gerçekleştirilenlerden en geç 10 Şubat 2014 tarihi itibarıyla görevine
başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
11. Öğretmenlerden eşi kamu görevlisi olup askerlik görevini yapmakta olanlar, eşinin
görev yaptığı kurumun bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
12. Başvurular, iki aşamada alınacaktır. Birinci aşamada özür başvurularının geçerlilik
kazanabilmesi için başvurunun, sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince
onaylanması gerekmektedir. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve okul
müdürlüklerince onaylanacaktır.
13. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan
başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da
istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru
Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz
başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
14. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda
bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
15. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenler;
a) Görev yaptığı yerde kalması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık
durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedavi olmak istediği,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için
“Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunan sağlık
kurulu raporu ile anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin
bulunduğu
ilçe/ildeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz
ettiği sağlık kurulu raporunda, hastalığının öğretmenlik yapmasını engellemeyeceğinin ayrıca
belirtilmesi gerekir.
Özel eğitim alması gereken çocuğu olan öğretmenler ise, rehberlik ve araştırma
merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî
eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim
alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda
bulunabilirler.
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay
içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında
süre şartı aranmaz),
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu
ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı
il millî eğitim müdürlüğünce verilecek belge.
Eş, anne–baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu
raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin
özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol
edeceklerdir.
EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
I- Öğretmenlerden eşi;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı,
c) 506 sayılı Kanun’un Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel
emeklilik sandığına tabi,
ç) TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak
çalışanlar ile aşağıda II nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı
il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
II- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden:
a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı
cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C
maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 399 sayılı KHK kapsamında
çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar
ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu
kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi, (Birinci aşama başvurularının son günü
itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlarının, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir)
b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri
kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;
1. Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak
işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az
360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
4. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren
şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde
eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler
içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları
belge istenecektir.
5. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet
sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
6. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin
sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre
zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında
değerlendirilir.
III- Eşi emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi
itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşinin ikamet ettiği
yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
IV- Öğretmenlerden;
a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER
DEĞİŞTİRMELER

1. Öğretmenlerden;
a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde,
b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6
(altı) ay içinde,
c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları
ile anne/babası veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin
vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,
ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle,
d) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu, merkezî sınavla
kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını
belgelendirenler
yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;
a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olaya ilişkin görev
yaptığı il valisinin teklifi,
b) Eşinin vefatını gösterir belge,
c) Eşi, çocuğu ile anne/babası veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi
olduğuna dair belge,
ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim
göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge
istenecektir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM

MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında
Elektronik Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Elektronik Başvuru
Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı”
ve “şifre” ile ulaşılacaktır.
Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin
belgeleri, onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.
Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi
uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde
ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmen sorumludur.
Okul müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik
ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak başvurular
onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.
Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak
onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün ya da takip
eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu
müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün
içinde onaylanacaktır.
Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye
alınacaktır.
Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi
sağlanacaktır.
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların
onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.
Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde okullar ile il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve
başvuruların onaylanması sağlanacaktır.
Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce
giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

BAŞVURU VE TERCİHLER
Başvurular
Özür sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi
bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı
olarak alınacaktır.
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formu’nu doldurarak, özür
durumuna göre atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaklardır.
İkinci aşamada; öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan
okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle muhtemelen boşalacak okulların listesi
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu
onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak
işaretleyeceklerdir.
Tercih aşamasında “muhtemelen boşalacak okul” olarak ilan edilen ancak atamalar
sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan okulları tercih eden öğretmenlerin bu
tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tercihler
1-İller arasında:
Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından en çok 40 (kırk) tercihte
bulunabilirler. Tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık öğretmenler, 41 inci seçenek olarak
il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediklerini ayrıca
belirtebilecektir.
Tercihlerine atanamayanlardan 41 inci seçeneği tercih edenler il genelinde boş kalan
kurumlara kur’a usulüyle atanacaklardır.
40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece
tercihleri dikkate alınacaktır.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle özür durumundan yer değiştirmeleri yapılamayan
öğretmenlere, istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.
2-İl içinde:
İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, özürlerinin bulunduğu
yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilirler.
Yer değişikliği işlemlerinde; il merkezleri; ilçeler; büyükşehir belediyesi statüsünde
olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak
değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.
Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği
yapılamaz.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün
bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları
tercih edeceklerdir.
Eşi, aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki
okulları tercih edecektir.
Kendisi veya eşi, büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları
dışında kalan ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları
dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenlerden;
Büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçeler dışındaki ilçelerden (belde ve köyler
dâhil) büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar
büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelerdeki,
Büyükşehir belediyesi kapsamı dışındaki ilçelere (belde ve köyler dâhil) atanmasını
gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil),
Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar
eşinin görev yaptığı ve Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu
ilçedeki okulları
tercih edebileceklerdir.
3-Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve
sanat merkezleri öğretmenlerinin tercihleri;
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve
spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri bilim ve sanat
merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
İlgili mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler, bilim ve sanat
merkezleri hariç fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.
Güzel sanatlar ve spor liselerinde halen görev yapan görsel sanatlar/resim, müzik ve
beden eğitimi öğretmenleri ile geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, bilim
ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liseleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih
edebilecektir.
Bilim ve sanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile geçmişte bilim ve
sanat merkezlerinde görev yapmış olanlar fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve
sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilim ve sanat
merkezlerinde daha önce görev yapmamış öğretmenler, bu merkezleri tercih edemezler.
Yer Değiştirmeler ve Tebligat
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne
göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yer
değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme
Takvimi’nde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
I. AŞAMA
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-08 Ocak 2014
II. AŞAMA
Tercihlerin yapılması ve onay süreci 13-17 Ocak 2014
Atamalar 20-21 Ocak 2014
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Ocak- 07 Şubat 2014

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol