Öğretmen Diyarı

Eğitime teşvikte ayrımcılık

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın (MEB) özel okul­lar­da öğ­re­nim gö­re­cek öğ­ren­ci­le­re ve­re­ce­ği eği­tim öğ­re­tim des­te­ği­ni ka­za­nan öğ­ren­ci­ler i­le teş­vik ala­cak özel okul­lar bel­li ol­du.
Ba­kan­lık 230 bin öğ­ren­ci ile 6 bin 778 özel oku­lun eği­tim des­te­ği ala­ca­ğı­nı ilan et­ti. Teş­vik­ten ya­rar­la­na­cak öğ­ren­ci, ba­kan­lık ile be­lir­le­nen 6 bin okul­dan bi­ri­ni ter­cih et­mek du­ru­mun­da. İs­te­di­ği oku­lun teş­vik lis­te­si­ne alın­ma­ma­sı bir­çok öğ­ren­ci­yi mağ­dur et­ti. 


Öğrenci velisi A.D, iki çocuğuna da çıkan teşviki kullanamayacağını belirterek, “Eşim doğum yapacak. Çalışamayacağı için maddi sıkıntı yaşamayalım diye teşvike başvurduk. Çıktı ama çocukların istedikleri ve eğitimi iyi olan okullar destek listesinde yok. Hakkımı hukuki yollarla arayacağım” dedi.


Bir başka veli A.K. ise şöyle dedi: “9. sınıfa başlayacak oğlum için bireysel olarak teşvik başvurusu yaptım. Teşvik almaya hak kazandık.  Ama kayıt yaptırmak istediğim okula teşvik çıkmadı. Şimdi kazanılmış bir hak bazı siyasi ve ideolojik sebeplerden dolayı elimizden alınmaktadır.”


Sendikalar endişeli:

Ak­tif Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Os­man Bah­çe: Ba­kan­lık des­tek ala­cak okul­la­rı ve öğ­ren­ci­le­ri açık­la­dı. Ba­zı okul­la­ra ge­çen yıl ol­du­ğu gi­bi yi­ne yer ve­ril­me­di. Bu okul­la­rı eği­ti­min­de­ki ba­şa­rı­dan do­la­yı ter­cih ede­cek öğ­ren­ci­ler dü­şün­ce­li. Ay­rım ya­pı­lır­sa ola­ca­ğı bu.

Ana­do­lu Eği­tim Sen­di­ka­la­rı Ge­nel Baş­ka­nı Can­sel Gü­ven: Ço­cuk­lar is­te­dik­le­ri okul­la­ra gi­de­me­me gi­bi bir du­rum­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı. Öğ­ren­ci­le­rin bu sı­kın­tı­sı eği­tim­de ye­ni bir ka­os mey­da­na ge­ti­rir.

PAK Eği­tim-İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ab­dul­lah Ka­yış­kı­ran: Ya­zık de­ğil mi bu ço­cuk­la­ra. ‘Ben­de pa­ra on­lar­da eği­tim’ di­yor­su­nuz. Böy­le bir iki­lem in­saf­sız­lık. 

Kaynak: www.bugun.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim