Öğretmen Diyarı

Yeni kimliklerde akıl almaz ücret

Vatandaşa 18 liradan verilecek çipli kimlik kartlarının maliyetinin 1 euro olduğu ortaya çıktı.

 

 

 

Vatandaşa 18 liradan verilecek çipli kimlik kartlarının maliyetinin 1 euro olduğu ortaya çıktı. Projeyi hazırlayan bürokrat Sadettin Çay, “18 lira çok yüksek. Nüfus cüzdanı değişiminde alınan 6,5 lira ile vatandaşa verilebilir” dedi.

Va­tan­da­şa 18 li­ra kar­şı­lı­ğın­da ve­ri­le­cek, ye­ni çip­li kim­lik kart­la­rı­nın ma­li­ye­ti­nin 1 eu­ro ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. 2005 yı­lın­da, dö­ne­min Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu­’nun da­nış­ma­nıy­ken pro­je­yi ha­zır­la­yan Saa­det­tin Çay, “Kart çe­lik giy­dir­me, için­de­ki çi­pin ma­li­ye­ti 0.50 eu­ro ci­va­rın­da. Pro­je­yi yap­tı­ğı­mız ta­rih­te­ki chip ma­li­yet­le­ri bi­le mil­yon­lar­ca alım ya­pıl­dı­ğın­da 1 euro­nun al­tın­day­dı. Bugün chip tek­no­lo­ji­si 2005 yı­lı­na gö­re bir­kaç kat ar­ta­rak fi­yat­lar­da ay­nı oran­da düş­tü. Nü­fus ye­ni­le­me­de alı­nan 6,5 li­ra ile çip­li kim­lik­ler ra­hat­lık­la ve­ri­le­bi­li­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

 

BOLU'DA KULLANILIYOR

 

Bugün'ün haberine göre, 2005 yı­lın­da pro­je­len­di­ri­len çip­li kim­lik­ler, TÜ­Bİ­TAK ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ril­me­si ta­mam­la­nıp, ulus­la­ra­ra­sı gü­ven­lik ser­ti­fi­ka­la­rı alın­dık­tan son­ra pi­lot uy­gu­la­ma ola­rak tes­pit edi­len Bo­lu­’da kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı. 2007 yı­lın­dan bu ya­na her ge­len İçiş­le­ri Ba­ka­nı­’nın çip­li kim­lik açık­la­ma­sı yap­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Çay, şim­di­ de ay­nı açık­la­ma­la­rı Bi­lim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Fik­ri Işı­k’­ın yap­tı­ğı­nı ve yıl­ba­şı­nı işa­ret et­ti­ği­ni ha­tır­lat­tı.

Vatandaşa 18 liradan verilecek çipli kimlik kartlarının maliyetinin 1

euro olduğu ortaya çıktı. Projeyi hazırlayan bürokrat Sadettin Çay, “18lira çok yüksek. Nüfus cüzdanı değişiminde alınan 6,5 lira ilevatandaşa verilebilir” dedi.

 

Va­tan­da­şa 18 li­rakar­şı­lı­ğın­da ve­ri­le­cek, ye­ni çip­li kim­lik kart­la­rı­nınma­li­ye­ti­nin 1 eu­ro ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. 2005 yı­lın­da,dö­ne­min Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Mu­ratBa­şes­gi­oğ­lu­’nun da­nış­ma­nıy­ken pro­je­yi ha­zır­la­yanSaa­det­tin Çay, “Kart çe­lik giy­dir­me, için­de­ki çi­pin ma­li­ye­ti0.50 eu­ro ci­va­rın­da. Pro­je­yi yap­tı­ğı­mız ta­rih­te­ki chipma­li­yet­le­ri bi­le mil­yon­lar­ca alım ya­pıl­dı­ğın­da 1 euro­nunal­tın­day­dı. Bugün chip tek­no­lo­ji­si 2005 yı­lı­na gö­re bir­kaçkat ar­ta­rak fi­yat­lar­da ay­nı oran­da düş­tü. Nü­fus ye­ni­le­me­dealı­nan 6,5 li­ra ile çip­li kim­lik­ler ra­hat­lık­la ve­ri­le­bi­li­r”ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

 

'BÜROKRATİK TAASSUP ENGELLEDİ'

 

Bu işinger­çek sa­hi­bi­nin Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı ol­du­ğu­nu, hat­ta Sos­yalGü­ven­lik Ku­ru­mu’­nun Sağ­lık kar­ne­si ih­ti­ya­cı ve sos­yalgü­ven­lik ka­yıp­la­rı­nın mi­ni­mi­ze edil­me­si içinta­sar­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Çay, Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­riGe­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün Tür­ki­ye ge­ne­lin­de da­ğı­tıl­ma­sı içinönün­de hiç­bir en­gel ola­ma­ma­sı­na rağ­men, de­ği­şikba­ha­ne­ler­le 8 yı­lın bo­şa ge­çi­ril­di­ği­ni söy­le­di.

 

Saa­det­tinÇay, pro­je­nin Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı­’n­da ha­zır­lan­ma­sın­dando­la­yı Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nünpro­je­ye en­gel çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, şu an­da bu işebaş­lan­ma­ma­sı­nın tek se­be­bi­nin il­gi­li bü­rok­rat­la­rınku­rum­sal ta­as­su­bu ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

 

'GÜVENLİ OY İÇİN KULLANILABİLİR'

 

Sa­det­tinÇay çip­li kim­lik­le­rin ha­ya­ta geç­me­siy­le san­dı­ğa gi­de­rek oyat­ma­ya da ge­rek kal­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Bu sis­tem­deva­tan­daş­la­rın her­han­gi bir AT­M’­den bi­le oykul­la­na­bi­le­ce­ği­ni ve bu sis­te­min çok da­ha gü­ven­liol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, sis­te­min ha­ya­ta geç­me­siy­le sonse­çim­ler­de gün­de­me ge­len yurt­dı­şın­da­ki va­tan­daş­la­rın oykul­lan­ma so­ru­nun da çö­zül­müş ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.

 

'SGK HER YIL 1 MİLYAR TASARRUF EDECEK'

 

Çay,“Bu sistemi biz o dönem SSK’nın anormal olan sağlık açıklarını önlemekiçin tasarladık. Sadece raporlu ilaç kullanan SGK kapsamındavatandaşlarımızın raporlarının bile kimliklere yüklenmesi ile SGK nınher yıl ödediği raporlu hastaya ilaç yazmak için kesilen muayeneücretlerinin yaklaşık 1 milyar TL’lik kısmı SGK nın cebinde kalacak”dedi. Ayrıca bu e-kimliklerle kimsenin bir başkasının yerine sağlıkhizmeti alması veya ameliyat olmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

 

'SUNUM BAŞINA DERT OLDU'

 

Sa­det­tinÇa­y’­ın, he­nüz ha­ya­ta geç­me­se de çip­li kim­lik­ler­le il­gi­libir anı­sı var. Pro­je­nin pi­lot uy­gu­la­ma­sı baş­la­yın­ca,İs­pan­ya­’da Ulus­la­rar­ası Sos­yal Gü­ven­lik Kon­fe­ran­sı’n­da birko­nuy­la il­gi­li su­num ya­pan Çay, bu­ra­da ek­ra­na ör­nek ola­rakken­di kim­li­ği­ni yan­sı­tır. Kon­fe­rans­ta gösterilen kim­lik birTürk Ha­ber Ajan­sı ta­ra­fın­dan ser­vis edi­lir. Baş­ta Hür­ri­yetGa­ze­te­si ol­mak üze­re pek çok med­ya ku­ru­lu­şun­da kim­li­ğinüze­ri buz­la­ma ya­pıl­ma­dan kul­la­nı­lır. Ha­be­ri ay­nı günyak­la­şık 30 in­ter­net si­te­si de ya­yın­lar. An­cakdo­lan­dı­rı­cı­lar da boş dur­maz. Kim­lik bil­gi­le­ri­ni elege­çi­ren do­lan­dı­rı­cı­lar Ça­y’­ın adı­nı kul­la­na­rak tam 6do­lan­dı­rı­cı­lık ya­par­lar. Bi­ri­ne bil­gi­sa­yar, bi­ri­nete­le­fon, bir ya­ban­cı­ya ev sa­tı­şı ya­pı­lıp 150 -2000 li­raara­sın­da ka­po­ra alır­lar. Sa­tı­lan eş­ya­lar ara­sın­da cins kö­pekbi­le var­dır. Ha­len bu dav­lar­dan do­la­yı ay­da bir sav­cı­lı­ğızi­ya­ret eden Çay, “Ken­dim et­tim ken­dim bul­du­m” di­yor

 

 
sgkrehberi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim