Öğretmen Diyarı

Yabancı öğretim elemanları için YÖK'ten ön izin alınacak
Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı iş gücü dengesi kurularak, nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılmasını öngören Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın 1. Bölümü, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

"Temel kanun" olarak görüşülen Tasarı'nın kabul edilen maddeleri, uluslararası iş gücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usulleri, yetki, sorumlulukları, uluslararası iş gücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenliyor.

Tasarı, Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan; bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya gören; staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılarla Türkiye'de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.

Çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri, bu tasarı hükümlerine göre yürütülecek.

Tasarıyla, bazı tanımlamalar da yapılıyor. "Bağımsız çalışma izni", yabancıya "Türkiye'de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren çalışma izni" şeklinde tanımlanıyor.

"Çalışma izni", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye'de çalışma ve ikamet hakkı veren izin; "Çalışma izni muafiyeti", bakanlıkça resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye'de çalışma izni almaksızın çalışma ve ikamet hakkı veren muafiyet; "Kanuni çalışma izni süresi", yabancının, kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi suretiyle, çalışma izniyle çalıştığı süre; "Sınırötesi hizmet sunucusu", Türkiye'de geçici nitelikte olmak üzere ve herhangi bir hizmet sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Türkiye'deki ya da Türkiye dışındaki bir kaynaktan alan yabancı, "Yetkili aracı kurum", nitelikleri ve görev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluş şeklinde tanımlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dikkate alarak, uluslararası iş gücüne ilişkin politika belirleyecek, politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak.

Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında, Bakanlık Müsteşarı, Avrupa Birliği, Dışişleri, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müsteşarları ile Uluslararası İşgücü Genel Müdüründen oluşacak.

Gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri, Kurul üyesi olarak toplantıya davet edilecek.

Kurul, uluslararası iş gücüne ilişkin mevzuat geliştirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve uygulamaları izleyecek, Türkiye'nin ekonomik, sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun politika önerilerini bakanlığa bildirecek.

Kurul kararları, uluslararası iş gücü politikası esaslarının ve Türkiye'nin uluslararası iş gücü ihtiyacının belirlenmesinde bakanlıkça dikkate alınacak.

Kurul, Başkan tarafından belirlenen gündemle yılda en az bir kez toplanacak.

- Bakanlık çalışma izni verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası iş gücünün etkilerini izlemek üzere yabancı başvuru, değerlendirme ve izleme sistemi kuracak.

Bakanlık, kamu güvenliğine ilişkin hususlar saklı kalmak üzere; yabancılara, yabancı istihdamı ihtiyacına ve düzenleme kapsamındaki diğer konulara ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi, belge talep edebilecek.

Çalışma izni, tasarıyla belirlenen uluslararası iş gücü politikası esas alınarak bakanlıkça verilecek.

Tasarı kapsamında yer alan yabancılar, çalışma izni olmadan Türkiye'de çalışamayacak veya çalıştırılamayacak.

Diğer kanunlarda ya da Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar, uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu tasarıya göre çalışma izni almadan çalışabilecek, çalıştırılabilecek.

Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılacak.

Çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilecek. Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılacak.

Çalışma izni başvurusu, uluslararası iş gücü politikasına göre değerlendirilecek.

Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında kullanılacak kriterleri belirleyecek.

Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla 30 gün içinde tamamlanacak.

Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınacak. Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı bu hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak yabancılara ön izin vermeye yetkili olacak, ön izin alınması gereken meslekler, bu bakanlıkların görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek.

Yükseköğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretim elemanları için ise YÖK Başkanlığından ön izin alınacak. Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firmalarda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü olması halinde değerlendirilecek.

Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, sahte veya yanıltıcı bilgi, belgelerle yapılan, yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen, diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan başvurular reddedilecek.

Türk soylu olduğu bildirilen, KKTC vatandaşı ve AB üyesi ülke vatandaşları ile bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye'ye gelen başarılı yabancılar Türkiye'de çalışma izni konusunda istisnalardan yararlanacak.

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın 27 maddesini içeren 1. Bölümü, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere, yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilecek.

Yabancıya verilecek çalışma izni aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar sonuçlandırılacak. Yabancı kişinin, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yaptığı başvuruda uzatma işlemi bir yıl olarak değerlendirilecek.

Türkiye'de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar, süresiz çalışma iznine başvurabilecek. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacak ancak seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü olmayacak.

- Turkuaz Kart

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda, eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" verilecek.

Turkuaz Kart, ilk 3 yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecek ve kart sahibi yabancı, tasarıyla düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanacak. Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilecek.

Turkuaz kart uygulamasında, akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakamından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilecek.

Ancak, geçici koruma sağlanan yabancılara Turkuaz kart ile ilgili düzenlemeler uygulanmayacak.

- İkamet izinleri, çalışma izni yerine geçmeyecek

Verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, ikamet izni yerine geçecek. Ancak 6458 Sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nda tanımlanan "mülteci" ya da "ikincil koruma" statüsü sahibi dışındaki yabancıların ikamet izinleri, çalışma izni yerine geçmeyecek.

Yurt dışından yapılan başvuruyla çalışma izni alan yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içerisinde Türkiye'ye gelmek zorunda olacak ve bu süre içerisinde Türkiye'ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilecek.

Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iş kolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla sınıflandırılabilecek.

Çalışma izni muafiyetinden yararlanarak çalışan yabancılar, muafiyetlerini belirten bir belge ile kendilerine sağlanan ikamet izni gibi haklardan yararlanabilecek.

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olup da Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılar ve yönetici niteliği olmayan şirket ortakları da çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecek.

Türkiye'de diplomatik ve konsiller temsilciliklere bağlı olarak faaliyet gösteren okul, kültür kurumu, din kurumu gibi birimlerde görevli yabancılara ve bu kişilerin eş, çocuklarına, çalışma izni muafiyeti alarak çalışabilme kolaylığı tanınıyor.

- Çalışma izni ve iptali

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, süresinin sona ermesi veya Bakanlıkça iptal edilmesi halinde geçerliliğini yitirecek.

Yabancının, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, iznin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'ye gelmemesi, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması, çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi, Türkiye'de çalışmasında sakınca olduğunun bildirilmesi, sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması ve Turkuaz Kart sahibi olması halinde yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen süreyi aşması hallerinde iptal edilecek.

-İstisnai izinler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen ve uluslararası işgücü politikasına uygun, eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancılara çalışma izni verilmesinde istisnai hükümler uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen, KKTC vatandaşı ve Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları da çalışma izni konusunda istisnai haklardan yararlanabilecek. Türk vatandaşlığı ile bir bağı olması ve ülkemizde ikamet etmesi nedeniyle, bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye'de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar da bu kapsama alınacak.

Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışan, alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye'ye gelen yabancılar da çalışma izni konusunda istisnalardan yararlanacak.

Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş veya şartlı mülteci olan yabancılar, uluslararası koruma başvurusu tarihinden, geçici koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak için başvurabilecekler.

Uluslararası koruma altındaki yabancıların geçerli çalışma izni veya çalışma izni muafiyetine sahip olması, bu kişilere Türkiye'de mutlak kalış hakkı sağlamayacak.

Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek.

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın 1. Bölümü, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tasarı'nın bazı maddelerindeki değişiklikler, gruplar tarafından verilen ortak önergelerle yapıldı.

Kabul edilen maddelere göre, Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığına yapılacak. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek.

Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığına ilişkin haller ile Türkiye'ye giriş yasağı, vize verilmemesi hali veya sınır dışı etme kararı alınmış olması halleri ile Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü hariç olmak üzere diplomatik ilişki bulunmayan veya tanınmayan ülke vatandaşı olma hali dışında, Ekonomi Bakanlığınca serbest bölgelerde çalışma izni alması uygun görülen yabancılara çalışma izni belgeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenecek.

Çalışma izni alanlara kanunun itiraz, yükümlülük, denetim ve cezalara ilişkin hükümleri uygulanamayacak. Bu konularda Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri uygulanacak.

- Yabancı öğrencilere çalışma hakkı

Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek. Önlisans ve lisans öğrencileri, öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilecek ve İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabilecek. Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmayacak. Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet iznini ve bu ikamet izninin sağladığı hakları sona erdirmeyecek.

Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Göç Politikaları Kurulu tarafından belirlenen esaslar dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığının görüşü alınıp, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan yabancıların mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması halinde başvuru, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilecek.

- Yabancı mühendis ve mimarlar

Öğrenimlerini Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar, proje bazlı ve geçici süreyle çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini yapabilecek.

Yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşlar, Türkiye'de devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karşı resen veya yerli kuruluşlarla taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla Odalar Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izniyle yabancı mühendis ve mimar çalıştırabilecek. Bu kapsamda Odalar Birliği görüşünde diplomalarını yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından almış yabancı meslek mensuplarında Yükseköğretim Kanunu uyarınca diploma denkliği şartı aranmayacak.

Tasarıyla, çalışma izni kararlarına karşı idari itiraz ve yargı yolu düzenleniyor.

Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddi ve düzenlenen belgelerin iptali kararları, yabancı çalıştıran işverene veya bağımsız çalışma izni, süresiz çalışma izni yabancıyla ilgili meslek kuruluşuna da Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazın reddedilmesi halinde ise idari yargı yoluna başvurulabilecek.

Yabancı çalıştıran işverenlere çalışma izninin veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek halleri, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni sahibi yabancılara da işe başlamayı ve çalışma izninin iptalini gerektirecek halleri 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirme yükümlülüğü getiriliyor.

Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içerisinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirecek. Türkiye'nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı olacak.

Düzenleme kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılacak.

Gerçekleştirilecek teftiş, denetim ve soruşturmalar uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılacak ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanacak. İş yerinde yapılacak her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların düzenlemeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek. İdari yaptırımlar ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uygulanacak.

- Para cezaları

Yabancılar ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenleniyor. Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenecek.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya 400 Türk Lirası, yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 400 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

Çalışma izni olmaksızın; bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2 bin 400 Türk Lirası, bağımsız çalışan yabancıya 4 bin 800 Türk Lirası, yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 6 bin Türk Lirası tutarında idari para cezası verilecek. Aynı ihlallerin tekrarlanması durumunda para cezaları bir kat arttırılarak uygulanacak.

İdari para cezaları genel bütçeye gelir olarak kaydedilirken, çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılayacak. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması halinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek.

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden 60 gün daha kısa süreli ve her yabancı için ayrı verilecek.

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgelerinin şekli ve içeriği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenirken, bu belgelerin basım ve dağıtım işlemleri de bakanlık tarafından yerine getirilecek. Değerli kağıt bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenecek.

Tasarının 1. Bölümü'nün kabul edilmesinin ardından birleşime ara verildi.

Başkanvekili Ahmet Aydın, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Anadolu Ajansı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim