Öğretmen Diyarı

ŞİMŞEK'TEN MEMURA KÖTÜ HABER
Bu yıl ilk kez enf­las­yon far­kı ala­ma­yan me­murve me­mur emek­li­le­ri­ne Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­ten müj­de çık­ma­dı. Ba­kan Şim­şek, enf­las­yon far­kı uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı ka­ra­rı­nın Me­mur-Se­n’­le im­za­la­nan top­lu söz­leş­me­de alın­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, bu yıl me­mu­ra ya­pı­lan zam­lar ne­de­niy­le büt­çe­ye ila­ve 4 mil­yar li­ra yük gel­di­ği­ni söy­le­di.

Büt­çe açı­ğı 3,4 mil­ya­ra çık­tı

Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şek, “Mak­ro Eko­no­mik Ge­liş­me­ler ve Ocak-Ha­zi­ran 2014 Dö­ne­mi Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Uy­gu­la­ma So­nuç­la­rı­”nı ba­sın top­lan­tı­sın­da açık­la­dı. Şim­şek, bu yı­lın ilk 6 ayın­da büt­çe ge­lir­le­ri­nin ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 10,2, büt­çe gi­der­le­ri­nin yüz­de 13,8 art­tı­ğı­nı, ge­çen yıl 3,1 mil­yar li­ra faz­la ve­ren büt­çe­nin bu yı­lın ilk ya­rı­sı­nı 3,4 mil­yar li­ra açık­la ka­pat­tı­ğı­nı söy­le­di.

4 milyar liralık yük

Ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Ba­kan Şim­şek, me­mu­ra enf­las­yon far­kı ve­ril­me­me­si­nin büt­çe­ye ne ka­dar kat­kı sağ­la­dı­ğı­na iliş­kin so­ru­ya, “Me­mu­ru­mu­za top­lu söz­leş­me kap­sa­mın­da yıl­ba­şın­da ge­re­ken zam ya­pıl­dı. Or­ta Va­de­li Pla­n’­a (OVP) oran­la top­lu söz­leş­me­de or­ta­ya çı­kan so­nuç bi­ze ila­ve 4 mil­yar li­ra­lık yük ge­tir­di­” ce­va­bı­nı ver­di.

Zam­mın ka­mu ma­li­ye­si­ne net baz­da yan­sı­ma­sı­nın me­mur le­hi­ne ol­du­ğu­nu id­di­a eden Şim­şek, “Enf­las­yo­nun çok çok üze­rin­de ar­tış alan me­mur­la­rı­mız ol­du. Ta­bi­i ki üst dü­zey me­mur­la­ra enf­las­yo­nun al­tın­da bir ar­tış söz ko­nu­su. Sen­di­ka­la­rı­mız maa­şı dü­şük olan­la­ra da­ha yük­sek bir ar­tı­şı ön­gö­ren bir dü­zen­le­me­yi ma­sa­ya ge­tir­di­ler, bu ka­bul gör­dü. Ge­niş ke­sim­le­re da­ha iyi im­kan­lar ge­ti­ril­di. Maa­şı yük­sek olan ke­sim­le­re enf­las­yon ka­dar bir ar­tış söz ko­nu­su de­ği­l” de­di.

Ek tedbiri gerekli görmüyoruz

Bakan Şimşek seçimler, 17 Aralık süreci, parasal sıkılaştırma ve jeopolitik gerginliklere rağmen, şu an bütçe için herhangi bir ek tedbir öngörmediklerini söyledi. Bütçe hedeflerine paralel çerçevede ilerlediklerini ifade eden Şimşek, yılın ikinci yarısında da mali disipline taviz vermeden devam edeceklerini söyledi.

Büyüme Irak’a bağlı

Şimşek bir soru üzerine ekonomi yönetimi olarak zorunlu bireysel emeklilikle ilgili bir çalışmaları olmadığını belirtirken, Irak kaynaklı jeopolitik gerginliklerin Türkiye’nin büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü bir baskı unsuru oluşturduğunu, Irak ile ilgili uç risklerin gerçekleşmemesi halinde yüzde 4’lük büyüme hedefinin tutacağını belirtti.


BUGÜN

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol