Öğretmen Diyarı

SGK\'dan Yüzbinlerce Kişiye Şok!

700 bin emek­li­den 300 bi­ni­nin ken­di­le­ri­ne so­rul­ma­dan der­nek­le­re üye ya­pı­lıp pa­ra ke­sil­di­ği be­lir­len­di.

Emek­li ma­aş­la­rın­dan 15 mil­yon li­ra­lık ke­sin­ti­nin Da­nış­ta­y’­ın ip­tal ka­ra­rı­na rağ­men ya­pıl­dı­ğı da or­ta­ya çık­tı. 2013 yı­lın­da Da­nış­tay Da­va Da­ire­le­ri Ge­nel Ku­ru­l’­unun Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun yap­tı­ğı ke­sin­ti­le­re son ver­me­si yö­nün­de­ki ka­ra­rı­na rağ­men emek­li­den yıl­lık 18 li­ra tah­sil edil­me­ye de­vam edi­liyor.

SGK emek­li­yi de­ğil der­ne­ği ko­ru­yor

SGK yö­ne­ti­mi ise emek­li­yi ko­ru­mak ye­ri­ne, ai­dat­la­rın de­va­mı için Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği ile Tüm Emek­li­ler Der­ne­ği le­hi­ne Da­nış­ta­y’­a iti­raz da­va­la­rı açı­yor. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu, Da­nış­tay ip­tal ka­ra­rı­na rağ­men 700 bin emek­li­den yıl­lık 15 mil­yon TL kes­me­ye de­vam edi­yor.

2007 yı­lın­da Da­nış­ta­y’­a ip­tal da­va­sı açan İş­çi Me­mur Bağ­kur Emek­li­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ham­di Öz, emek­li­den ai­dat ke­sin­ti­si­nin so­na er­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Ha­ber­siz üye ya­pıl­dı­lar

Öz’­ün ver­di­ği bil­gi­ye gö­re 3,5 yıl sü­ren da­va­nın ar­dın­dan Da­nış­tay 10. Da­ire­si 2010 yı­lın­da­ki ka­ra­rın­da, “SS­K’­nın 2005 yı­lın­da emek­li ma­aş­la­rın­dan ai­dat ke­sil­me­si­ni dü­zen­le­yen ka­ra­rı­nın ip­ta­li­ne­” ka­rar ver­di. Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı Tef­tiş Ku­ru­lu da der­nek­le­rin 300 bin emek­li­yi usul­süz ve ha­be­ri ol­ma­dan üye yap­tı­ğı­nı tes­pit et­ti.

Haksız kesinti sona ermeli

Hamdi Öz, emek­li­den ai­dat ke­sil­me­si­ne son ve­ren Da­nış­tay ka­ra­rı­na SGK’­nın avu­kat­lar ara­cı­lı­ğıy­la iti­raz baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu­nu kay­detti. Da­nış­tay İda­ri Da­va Da­ire­le­ri Ku­ru­lu­’nun 2013 yı­lın­da 4471 sa­yı­lı ka­rar­la SGK’­nın iti­ra­zı­nı red­det­ti­ği­ni söy­leyen Öz, “E­mek­li­den hak­sız ye­re ya­pı­lan 18 TL’­lik ke­sin­ti so­na er­me­li­” de­di.

‘Takipçisi olacağız'

SGK Baş­ka­nı Ya­di­gar Gö­kalp İl­ha­n’­dan so­ru­la­rı­na ce­vap bek­le­di­ği­ni be­lir­ten Ham­di Öz, emek­li­den ya­pı­lan hak­sız ke­sin­ti­le­rin so­nu­na ka­dar ta­kip­çi­si ola­cak­la­rı­nı kaydetti.

SGK kömür için de tahsilat yapmış

SGK Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Ka­zım Er­gü­n’­ün baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Tüm Emek­li­ler Der­ne­ği'ne (TÜ­ED) ya­pı­lan ke­sin­ti­le­rin emek­li­nin za­ten az olan ma­şı­nı erit­ti­ği­ni söy­le­yen Öz, “SGK, der­nek­le­rin ver­di­ği tak­sit­li kö­mü­rün de tah­si­la­tı­nı ya­pı­yor. Emek­li­nin ma­aş­la­rın­dan kö­mü­rün pa­ra­sı da 6 tak­sit­le ke­si­li­yor. İki yıl­da 95 mil­yon li­ra­lık kö­mü­rün tah­si­la­tı­nı kö­mür­cü­ler adı­na SGK yap­tı.

Kö­mür tüc­car­la­rı ta­şe­ron­lar ara­cı­lı­ğıy­la bu tah­si­la­tı yap­say­dı yüz­de 10 tah­si­lat be­de­li öde­ye­cek­ti. SGK, bu tah­si­lat­lar­dan ko­mis­yon al­dı mı” di­ye sor­du.

 

sgkrehberi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim