Öğretmen Diyarı

Şehit binbaşı askere siper olmuş

En önde gidiyordu, açılan ilk ateşte askerlerine siper oldu Silah arkadaşları binbaşının şehit olduğu anı anlattı..
Sözcü'den Saygı Öztürk, Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit olduğu anlara ilişkin silah arkadaşlarının anlattıklarını yazdı... İşte o yazı:

Bin-ba-şı Ya-vuz So-nat Gü-zel, Jan-dar-ma Ge-nel Ko-mu-tan-lı-ğı ka-rar-ga-hın-da gö-rev ya-pı-yor-du. Ge-çen yıl ta-yi-ni Tun-ce-li-'ye çık-tı. Jan-dar-ma Özel Ha-re-kat Ti-mi'n-de gö-nül-lü ola-rak gö-rev al-dı. Ope-ras-yon-lar-da hep as-ke-ri-nin önün-de yer al-dı. Onun bu ce-sur, atak ha-li, as-ker-le-ri-ne kar-şı ba-ba-can tu-tu-mu di-ğer ko-mu-tan-lar ta-ra-fın-dan da ör-nek alın-dı. As-ke-ri-nin en önün-de gi-der-ken şe-hit düş-tü. Yap-rak-lı Mez-ra-sı'n-da bir grup te-rö-ris-tin bu-lun-du-ğu bil-gi-si üze-ri-ne, Tun-ce-li Jan-dar-ma Özel Ha-re-kat Tim-le-ri-'nin ope-ras-yon yap-ma-sı-na izin ve-ril-di. Bu amaç-la böl-ge-ye 5 ti-min he-li-kop-ter-le gön-de-ril-me-si plan-lan-dı. Ta-bur Ko-mu-ta-nı Bin-ba-şı Ya-vuz So-nat Gü-zel de ilk in-di-ri-le-cek tim-de yer al-dı. Ope-ras-yon böl-ge-si-ne ge-nel-de ko-mu-tan-lar "çev-re em-ni-ye-ti-" alın-dık-tan son-ra in-di-ği-ni ha-tır-la-tan bir as-ke-ri yet-ki-li, Tabur Komutanı Gü-ze-l'-in şe-hit olu-şu-nu şöy-le an-lat-tı:

"O-pe-ras-yon böl-ge-si-ne ge-nel-de ko-mu-tan-lar iki-üç tim in-di-ril-dik-ten son-ra iner. Ön-ce inen tim-ler çev-re em-ni-ye-ti alır. Bin-ba-şı Gü-ze-l'-in için-de bu-lun-du-ğu ilk ti-min he-li-kop-ter-den iniş-le-ri için uy-gun yer bu-lun-du. He-li-kop-ter-den ön-ce ko-mu-tan in-di. Ay-nı an-da ken-di-si-ne ateş edil-di. İlk atış-ta ko-mu-ta-nı-mız ba-şın-dan vu-rul-du. Ya-ra-lı ola-rak has-ta-ne-ye gö-tü-rül-dü. An-cak müdahaleye rağmen kur-ta-rı-la-ma-dı."

ADI Gİ-Bİ YA-VUZ BİR KO-MU-TAN

Özel eği-tim-li Jan-dar-ma Özel Ha-re-kat Tim-le-ri ge-nel-de, te-rö-rist-le-rin ilk atı-şı sı-ra-sın-da vu-ru-lu-yor. İlk atış-tan son-ra as-ker-ler al-dık-la-rı eği-tim ne-de-niy-le kı-sa sü-re-de du-ru-ma ha-kim olu-yor. Tun-ce-li-'de de Yavuz Ko-mu-tan he-li-kop-ter-den iner in-mez he-def alın-dı.

Si-lah ar-ka-daş-la-rı, Ta-bur Ko-mu-ta-nı Ya-vuz So-nat Gü-ze-l'-i, "A-tak, mü-ca-de-le-ci, as-ke-ri-nin hep önün-de olan bir ko-mu-tan-dı. Jan-dar-ma Özel hHa-re-kat Ti-mi'n-de gö-rev yap-ma-yı gö-nül-lü ola-rak ken-di-si is-te-miş-ti. As-ke-rin çok se-vip, say-dı-ğı bir ko-mu-ta-nı-mı-zı kay-bet-me-nin acı-sı-nı ya-şı-yo-ruz. Adı gi-bi ya-vuz bir ko-mu-tan-dı-" di-ye an-lat-tı.

Not: Şehit Binbaşı'nın geçmişteki bir operasyona ait fotoğrafı twitter'dan alınmıştır.

Sözcü

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol