Öğretmen Diyarı

Memurların Temmuz Zammı İle İlgili Açıklama

2016 memur maaş zammı 15 Ocak tarihinden itibaren hayata geçti ve kamu çalışanları zamlı maaşlarını almaya başladılar. Ancak 2 yıllık süreçte memurlara yapılacak zam oranları da memur maaş katsayıları da belirlendi. Çünkü yetkili sendika memursen konfederasyonu ile hükümet arasında varılan mutabakat zaptı 2 yıllık maaş ve özlük haklarını ortaya koymaktadır. Yani 2016 yılı ocak ve temmuz ayı ile 2017 yılı ocak ve temmuz memur maaş katsayıları ile taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı da belirlenmiş durumdadır. Merak eden memurlar için hem 2016 yılı hem de 2017 yılı memur maaş katsayıları ile taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayılarını yayınlıyoruz.

Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen bazı hükümlere yer verilmiştir.

Maliye bakanlığı, 2016 yılı Ocak ve Temmuz ayında ayında uygulanacak mali haklar genelgesini yayımladı. Buna göre 2016 ­ 2017 Temmuz Ayı Memur Maaş Katsayısı beli oldu. 

01/01/2016 ­ 30/06/2016 tarihleri arasında uygulanacak;
aylık katsayısı: 0,088817 taban aylık katsayısı: 1,390277 yan ödeme katsayısı: 0,028165
01/07/2016 ­ 31/12/2016 tarihleri arasında uygulanacak;
aylık katsayısı: 0,092473 taban aylık katsayısı: 1,4475 yan ödeme katsayısı: 0,029325
01/01/2017 ­ 30/06/2017 tarihleri arasında uygulanacak;
aylık katsayısı: 0,095247 taban aylık katsayısı: 1,490925 yan ödeme katsayısı: 0,030205
01/07/2017 ­ 31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak;
aylık katsayısı: 0,099057 taban aylık katsayısı: 1,550562 yan ödeme katsayısı: 0,031414
UNVAN Net Maaş
1.Hukuk Müşaviri 6,551.41
Ambar Memuru 2,836.53
Antrenör 2,966.77
Arama Kurtarma Teknisyeni 3,199.70
Araştırma Görevlisi 4,278.78
Araştırmacı 3,489.20
Arkeolog 3,521.62
Arşiv Memuru 2,728.58
Asistan 4,368.79
Aşçı 2,420.58
Avukat 3,873.07
Ayniyat Saymanı 3,461.66
Bahçivan 2,420.58
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 4,630.50
Başkanlık Müşaviri 5,777.22
Başkomiser 4,038.72
Başmüfettiş 5,837.30
Başmühendir 4,190.71
Bekçi 2,424.93
Belediye Başkan Yardımcısı 4,041.44
Berber 2,420.58
Bilgisayar İşletmeni 2,818.59
Biolog 3,315.51
Bölge Müdür Yardımcısı 4,281.64
Bölge Müdürü 6,134.32
Cezaevi Katibi 2,813.15
Cezaevi Müdürü 4,280.90
Cezaevi Vaizi 3,034.71
Çarşı ve Mahalle Bekçisi 3,033.44
Çevirici(Akademik) 4,182.07
Çocuk Eğitimcisi 2,819.75
Çocuk Gelişimcisi 3,221.06
Çözümleyici 3,243.67


2016­2017 Memur Maaş Katsayıları
2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme, 1 Ocak 2016 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. 2016­2017 Toplu Sözleşme Metni’ne göre memurların (enflasyon farkı eklenmiştir.) 2016 ve 2017 yıllarında maaş hesaplamalarında kullanılacak olan maaş katsayıları aşağıdaki gibi olmuştur:
01/01/2016­30/06/2016 (*BÜMKO 4.01.2016 tarih ve 27998389­010­06­02­82 sayılı Mali ve sosyal haklar konulu genelgesine göre. )
Aylık katsayısı: 0,088817
Taban aylık katsayısı: 1,390277
Yan ödeme katsayısı: 0,028165
AŞAĞIDAKİ KATSAYILAR TOPLU SÖZLEŞME METNİNDE YER ALMAKTA OLUP BÜMKO GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞECEKTİR (GÜNCELLEME 04.01.2016)

01/07/2016­31/12/2016
Aylık katsayısı: 0,092473
Taban aylık katsayısı: 1,4475
Yan ödeme katsayısı: 0,029325

01/01/2017­30/06/2017
Aylık katsayısı: 0,095247
Taban aylık katsayısı: 1,490925
Yan ödeme katsayısı: 0,030205

01/07/2017­31/12/2017
Aylık katsayısı: 0,099057
Taban aylık katsayısı: 1,550562
Yan ödeme katsayısı ise: 0,031414

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 27998389­010­06­02­ 82­
Konu : Mali ve sosyal haklar
GENELGE
A) Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler
Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen bazı hükümlere yer verilmiştir.
1­ Toplu Sözleşmenin;
İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında, "Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. " hükmü yer almaktadır.
Buna göre, 1/1/2016­30/6/2016 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarınınaylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,088817), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,390277), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,028165) olarak belirlenmiştir.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 4.861,63TL'ye yükseltilmiştir.
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncümaddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.334,03 TL'ye yükseltilmiştir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/7/2015 tarihli ve 6235 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.
Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyleyükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.
Çeşitli statülerde 2015 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2016 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygungörülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.
21/10/2011 tarihli ve 2011/T­20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma ekli (EK­I)'de gösterilen grupların 31/12/2015 tarihi itibarıyla en düşük veen yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam veprogramında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2015 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.
ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 8.847,04 TL'ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %6,90 oranında artırılmıştır.
2­ Söz konusu Toplu Sözleşmede yer alan diğer bazı hükümlere ilişkin olarak 1/1/2016­31/12/2017 döneminde;
659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde, anılan maddenin ikinci fıkrasının(b) bendindeki "10.000" gösterge rakamı yerine "15.000" gösterge rakamı esas alınacaktır.
Ayın ve haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenlerhariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, "1.800" gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilecektir. Ek ödemeden mevzuatta öngörülen kesintiler yapılacaktır.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi uyarınca ödenmekte olan toplu sözleşme ikramiyesi, 750 gösterge rakamınınmemur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınarak ödenecektir.
ç) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemle 926 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri uyarınca anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen
(sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlara, mali haklarına bu tarihten itibaren yansıtılmak suretiyle ilave bir derece verilecektir.
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve(III) sayılı Cetvel kapsamında;
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmaktaoldukları tazminat oranlarına 10 puan,
Sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
Şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan,
657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların dereceleri itibarıyla yararlanmaktaoldukları tazminat oranlarına 5 puan,
Mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II­ Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan uzman vedenetmenlerin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan,
6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunkapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
İtfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memurukadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
Orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
Eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 15 puan,
Murakıp kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 7 puan,
Vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan,
Turizm araştırmacılarından anılan Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım Onbirinci Bölümünün 5 inci madde hükümlerinden yararlananlaradereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 ve diğerlerine ise 20 puan, ilave edilecektir.
e) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre;
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis,başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan,
Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan,
İl nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan,
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan makinistlerinyararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan, ilave edilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personel de 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 8 inci maddesi kapsamında verilen aile yardımı ödeneğinden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlandırılacaktır.
4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar uyarıncageliştirme ödeneği ödemeleri sona erecek olanların bu ödemelerine 31/12/2017 tarihine kadar devam edilecektir.
3­ Anılan Toplu Sözleşmede, 1/1/2016­31/12/2017 döneminde maktu olarak verilmesi öngörülen ilave ücretler, bu ücretlerden faydalanacak olan kamu görevlilerinin diğer mali haklarından bağımsız olarak ve toplu sözleşmede öngörülen tutarlar üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra ayrıca ödenecektir.
4­ 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan hükümlerden aynı şekilde 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede de yer alanlar, 2015 yılında olduğu gibi aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir.
B) 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümler
18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvelin "II. Konferans Ücreti" ile "III. Fazla Çalışma Ücreti" bölümleri ile aynı cetvelin "IV. Diğer Ödemeler" bölümünün dördüncü, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarların 1/1/2016­31/3/2016 döneminde yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanması hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Bu kapsamda, anılan dönemde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvelin;
1­ "II. Konferans Ücreti" bölümünde her bir konferans için belirlenmiş olan 22,25 Türk Lirası 23,76 Türk Lirası olarak,
2­ "III. Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" kısmının;
Birinci fıkrasında saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,63 Türk Lirası 1,74 Türk Lirası olarak,
İkinci fıkrasının, (a), (b) ve (c) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,71 Türk Lirası 1,83 Türk Lirası olarak, (ç), (e)ve (g) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,63 Türk Lirası 1,74 Türk Lirası olarak, (d) ve (f) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 2,80 Türk Lirası 2,99 Türk Lirası olarak,
Üçüncü fıkrasında saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 6,72 Türk Lirası 7,18 Türk Lirası olarak,
3­ "III. Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün "(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" kısmında aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan
217 Türk Lirası 231,76 Türk Lirası olarak, 233 Türk Lirası 248,84 Türk Lirası olarak, 258 Türk Lirası 275,54 Türk Lirası olarak, 291Türk Lirası 310,79 Türk Lirası olarak, 347 Türk Lirası 370,60 Türk Lirası olarak, 403 Türk Lirası 430,40 Türk Lirası olarak ve 536 Türk Lirası 572,45 Türk
Lirası olarak,
4­ "IV. Diğer Ödemeler" bölümünün;
Dördüncü fıkrasında yer alan 1.410 Türk Lirası 1.505,88 Türk Lirası olarak,
Onaltıncı fıkrasında yer alan 98 Türk Lirası 104,66 Türk Lirası olarak,
Onyedinci fıkrasında yer alan 236 Türk Lirası 252,05 Türk Lirası olarak,
ç) Onsekizinci fıkrasında yer alan 112 Türk Lirası 119,62 Türk Lirası olarak,
ç) Yirminci fıkrasında yer alan 11,60 Türk Lirası 12,39 Türk Lirası olarak, uygulanacaktır.
C) Diğer Hususlar
1­ 2016 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.647 TL'dir.
2­ 1/1/2016 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.092,53 TL'dir.
3­ 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2016 tarihi itibarıyla 3.839,10 TL'dir.
4­ Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/201614/1/2016 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.
Gereğini arz / rica ederim.
Maliye Bakanı
Naci AĞBAL
 

   
Dağıtıcı 2,420.58
Daire Başkanı 6,270.88
Daire Başkanı KİT Müşavir 4,837.64
Daire Tabibi 4,366.29
Daktilograf 2,741.03
Defterdarlık Uzmanı 3,859.08
Denetçi­Başdenetçi 5,564.30
Destek Hizmetleri Daire Başkanı 6,252.07
DPB Başkanı 8,512.07
Diş Protez Teknisyeni 3,217.34
Diyetisyen 3,271.30
Doçent 5,084.43
Ebe 3,221.06
Eczacı 3,638.40
Eğitim Görevlisi 3,308.04
Eğitim Uzmanı 3,234.32
Eğitim ve Öğretim Planlamacısı 4,182.07
Ekonomist 2,848.08
Emanet Memuru 2,744.76
Enstitü Sekreteri 3,988.73
Fakülte Sekreteri 4,120.07
Fizikçi 3,575.58
Fizyoterapist 3,275.04
Garson 2,420.58
Gassal 2,420.58
GelirUzman Yardımcısı 3,259.19
Gelir Uzmanı 3,847.25
Genel Müdür 7,907.61
Genel Müdür Bakan Müşaviri 6,325.48
Genel Müdür Yardımcısı 6,551.41
Grafiker 3,199.70
Hademe 2,420.58
Hastabakıcı 2,428.05
Hemşire 3,217.34
Hizmetli 2,420.58
   
Hukuk Müşaviri 4,558.11
İcra Memuru 2,805.96
İcra Müdür Yardımcısı 4,137.16
İcra Müdürü 4,258.49
İç Denetçi 4,857.55
İl Emniyet Müdür Yardımcısı 4,313.14
İl Emniyet Müdürü 6,017.60
İl Müdür Yardımcısı 4,228.91
İl Müdürü 6,115.52
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 4,287.86
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı 4,057.93
İlçe Emniyet Müdürü 4,137.80
İlçe Müdürü 3,983.73
İmam­hatip 2,736.09
İnfaz KorumaBaşmemuru 3,282.68
İnfaz Koruma Memuru 3,277.69
İstatistikçi 3,575.58
İstidalci 3,210.28
İşve Meslek Danışmanı 3,611.25
İşletme Müdür Yardımcısı 3,944.77
İşletme Müdürü 3,988.73
İtfaiyeci 2,948.54
Kaloriferci 2,420.58
Kaymakam 6,735.37
Kaymakam Adayı 4,182.42
Kimyager 3,271.30
KİT Müşaviri 4,153.43
Komiser 3,968.46
Komiser Yardımcısı 3,921.41
Kontrolör­Başkontrolör 5,564.30
Koruma veGüvenlikGörevlisi 2,776.89
Koruma veGüvenlikŞefi 2,787.44
Kuran Kursu Öğreticisi 2,790.05
Kütüphaneci 3,210.28
Mal Müdürü 4,061.37
Mali Hizmetler Uzmanı 4,592.69
   
Matbaacı 2,728.58
Matematikçi 3,575.58
Memur 2,728.58
Muayene Memuru 2,822.21
Muhabir 2,775.78
Muhafaza Memuru 2,822.21
Mimar 4,112.60
Muhasebeci 2,928.90
Murakıp 2,849.20
Musahhih 3,170.43
Mutemet 2,728.58
Mübaşir 2,551.84
Müdür 3,983.73
Müdür Yardımcısı 3,853.69
Müezzin Kayyım 2,736.09
Müfettiş 5,856.10
Müfettiş Yardımcısı 3,915.42
Mühendis 4,112.60
Mülkiye Müfettişi 6,449.01
Müsteşar 9,058.32
Müsteşar Yardımcısı 7,902.64
Müşavir 6,570.22
Mütercim 3,033.38
Müze Araştırmacısı 3,254.24
Nüfus Müdürü 3,983.73
Okutman (Akademik) 4,182.07
Orman Muhafaza Memuru 3,064.60
Öğretim Görevlisi 4,182.07
Öğretmen 2,994.06
Özel Kalem Müdürü 4,579.01
Polis, Başpolis, KıdemliBaşpolis 3,750.38
Pedagog 3,265.69
Profesör 5,912.13
Proramcı 3,243.67
Psikolog 3,271.30
   
Sağlık Fizikçisi 3,271.30
Sağlık Memuru 3,217.34
Sağlık Teknikeri 3,217.34
Sağlık Teknisyen Yardımcısı 2,429.91
Sağlık Teknisyeni 3,217.34
Santral Memuru 2,741.03
Sayman 3,944.77
Saymanlık Müdürü 4,061.37
Seçim Müdürü 4,310.70
Sektreter 2,787.44
Sivil Savunma Uzmanı 3,268.02
SGK Başkan Yardımcısı 7,907.61
SGK Başkanı 8,512.07
SGK Merkez Müdür Yardımcısı 3,853.69
SGK Merkez Müdürü 3,983.73
Sosyolog 3,271.30
Strateji Geliştirme Başkanı 7,907.61
Şef 3,362.12
Şehir Plancısı 4,112.60
Şoför 2,728.58
Şube Müüdürü 3,983.73
Tabip 4,368.79
Tapu Müdürü 4,037.71
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı 3,853.69
TBMM Genel Sekreteri 9,269.89
TeknikÖğretmen THS 3,487.65
Teknik Ressam 3,253.67
Tekniker 3,199.70
Teknisyen 3,199.70
Terzi 2,420.58
Tıbbi Teknolog 3,271.30
Usta Öğretici 2,728.58
Uzman 2,914.84
Uzman(Akademik) 4,182.07
Vaiz 3,112.10
Vali 9,061.20
   
Vali Yardımcısı 6,410.35
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 3,866.16
Vergi Dairesi Müdürü 4,048.92
VHKİ 2,865.81
Veteriner Hekim 4,115.19
VeterinerSağlıkTeknikeri 3,265.92
VeterinerSağlıkTeknisyeni 3,265.92
Veznedar 2,792.44
Yardımcı Doçent 4,933.81
Yazı İşleri Müdürü 4,258.49
Yoklama Memuru 2,728.58
Yurt Müdürü 4,040.19
Yurt Yönetim Memuru 2,829.68
Yükseokul Sekreteri 4,066.12
Zabıt Katibi 3,143.12
Zabıta 2,947.91Kaynak: http://www.milliegitimhaber.com/memurlarin-temmuz-zammi-ile-ilgili-aciklama-12851.html

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim