Öğretmen Diyarı

Memurlar dikkat ! Mal beyanında bulunmak zorundasınız !

Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü tutulan kamu görevlileri, mal bildirimine konu mallarının olup olmamasına veya mallarında artış ya da azalış olup olmamasına bakmaksızın 2015 yılında Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimi vermek zorunda.

Mal bildirimi 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” mal bildiriminde bulunacak olanlar ile bildirimlerin verilmesine ve yenilenmesine ilişkin hususları da düzenlemiş, ayrıca bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik”te de konuya ilişkin hususlar ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14 üncü maddesinde “Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.” denilmiş ve 125 inci maddesinde ise “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,” fiilini işleyenler hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verileceği hükmüne yer verilmiştir. Mal bildiriminde bulunacak olanlar Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre Mal bildiriminde bulunması gerekenler arasında; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurlar ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri de yer almaktadır. Mal bildirimi hangi durumlarda verilir? Kapsamdaki kamu görevlileri; -İşe girişlerinde -Görevde oldukları sürece, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar -Görevleri sone erdiğinde, -Kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının, mal bildirimine konu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarında, bildirimde bulunulmasını gerektirecek değişiklikler olduğunda mal bildirimi vermek zorundadırlar. Mal bildiriminde belirtilecek mallar Kamu görevlilerinin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınmaz mallar ile kendisine yapılan aylık net ödemenin 5(beş) katından fazla tutarlardaki diğer mallar, mal bildirimine konu olur. Buna göre, kamu görevlilerinin kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait; -Taşınmaz mallar (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil) mal bildirimine konu edilir. -Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlar; hisse senedi ve tahviller; altın ve mücevherat; her türlü kara, deniz ve hava taşıt aracı; traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları; inşaat ve iş makinaları; hayvanlar; koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallar; haklar; alacaklar; borçlar ve gelirlerin herhangi birinin değerinin, memurun aylık net maaşının 5 katından fazla olması durumunda bu taşınır mallar da mal bildirimine konu edilir. 2015 yılında Şubat ayı sonuna kadar verilmesi gereken mal bildirimi Kamu görevlilerin görevleri devam ettiği sürece, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri şarttır. Bu nedenle, kamu görevlilerinin 2015 yılına girdikten sonra en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi vermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bildirim sırasında, sadece bir önceki bildirime göre değişen malların değil, mal bildirimi kapsamındaki (yukarıda belirtilen) malların tamamının bildirilmesi zorunda olacak. Şubat ayı sonuna bildirimde bulunulmazsa ne olur? Mal bildirimine ilişkin zorunlu süreler içerisinde bildirimde bulunmayan kamu görevlileri hakkında cezai işlemlerin yanı sıra, özel mevzuatları uyarınca disiplin cezası verilmesi gibi yaptırımlar uygulanması söz konusudur. Örneğin, süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayan Devlet memuru hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gerekecektir. Öte yandan, süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimde bulunulacak olan makamlar tarafından bildirim yapılması konusunda yazılı olarak ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamu görevlilerinin verdiği yeni mal bildirimlerindeki bilgiler, önceki bildirimleriyle karşılaştırılır ve gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu, haksız mal edindiği, mal kaçırdığı veya mal gizlediği anlaşılanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

 

Kamudanhaber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim