Öğretmen Diyarı

KPSS\'den 70 Puanla Personel Alınacak

BAŞBAKANLIK’TAN


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI DUYURUSU


Başbakanlık  Devlet  Arşivleri  Genel  Müdürlüğünde  (Cumhuriyet  Arşivi  Daire


Başkanlığında  “Ankara”  ve  Osmanlı  Arşivi  Daire  Başkanlığında  “İstanbul”)  3056  Sayılı


Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere,  aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan


adedi belirtilen toplam otuz beş (35) adet Sözleşmeli Personel alımı için sınav yapılacaktır.


1-  GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI


1-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,


2-  Üniversitelerin en az  2 yıllık  Ön  Lisans ve  4 yıllık  Lisans eğitimi veren  fakültelerinin;    Yukarıdaki tabloda


yer alan Ön Lisans ve Lisans Programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt


dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak.


3-   Ölçme  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  tarafından;  5-6  Temmuz 2014  tarihinde   (Lisans  /Lisans  Düzeyi)


yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında  KPSSP:  3  Puan türünden ve 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan (Ön


Lisans/Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavından  KPSSP:93  puan türünden  70 ve üzerinde puan


almak  kaydıyla;  müracaat  edenlerin  en  yüksek  puandan  başlanarak  sıralanması  neticesinde,  yukarıdaki


tablonun her bir maddesi için ayrı ayrı olmak üzere  alınacak toplam Sözleşmeli Personel sayısının altı (6) katı


aday arasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır).


4-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.


5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile  engeli


bulunmamak.


6-Giriş  Sınavına  süresi  içinde  başvurmak  ve  sınav  için  istenilen  belgeleri  belirtilen  sürede  kuruma  vermiş


olmak.


2-  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ


Adaylar  başvurularını  (27  Mart  -  06  Nisan  2015)  tarihleri  arasında  mesai  bitimine  kadar


http://www.basbakanlik.gov.tr/  ve  http://www.devletarsivleri.gov.tr  İnternet  adreslerinden  “Sözleşmeli


Personel  Başvuru  Formu”nu  doldurmak  suretiyle  elektronik  ortamda  yapacaklardır.  Başvuru  formuna


yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır.


Adaylar  internet  üzerinden  bilgilerini  kaydedip  Başvuru  Formunun  çıktısını  alıp  imzalayacaklardır.  Sınava


katılmaya  hak  kazandığı  tespit  edilen  adayların  listesi   (08  Nisan  2015)  tarihinden  itibaren


http://www.basbakanlik.gov.tr  ve  http://www.devletarsivleri.gov.tr  adreslerinde,  Ankara’da  Genel  Müdürlük


ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye


hak  kazanan  bu  adaylar;  giriş  sınavına  katılabilmek  için,  yukarıda  belirtilen  başvuru  formuna  ilave  olarak


aşağıdaki  belgeleri  (09  -17  Nisan  2015)  tarihleri  arasında  (Saat  08.30  -17.00)   Osmanlı  Arşivi  Daire


Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL  adresine  kargo-taahhütlü  posta, APS yoluyla


veya elden teslim edeceklerdir.  (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)  Belgeleri elden teslim edenlere


Sınav Giriş Belgesi  kayıt esnasında  elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav  günü sınavdan  önce


verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İSTENİLEN BELGELER


1-Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (Yabancı Okul Mezunları


İçin Denklik Belgesi),


2-Adayın  kendi  el  yazısı  ile  yazılmış;  anne  ve  babasının  adları  ile  meslek  ve  işleri,  ilk,   orta  ve  yüksek


öğrenimini  yaptığı  okullar,  yüksek  öğrenimden  sonra  ne  gibi  işler  yaptığı  ve  kendi  hakkında  bilgi


verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının,  e-posta adresinin,  iş ve ikametgâh adreslerinin


de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu


http://www.basbakanlik.gov.tr  ve  http://www.devletarsivleri.gov.tr)  adreslerinden  temin  edilerek


doldurulacaktır,


3-KPSS Sonuç belgesi çıktısı.


4-YDS  Sonuç belgesi çıktısı.


Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.


3


3-  SINAV ŞEKLİ VE KONULARI


Bu ilanda yer alan tablonun  Ön lisans ve  Lisans  programlarından mezun olup sınava  girmeye hak


kazanan adaylar,  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat


Mevkii  Kağıthane/İSTANBUL’da  alanları  ile  ilgili  uygulamalı  ve  genel  kültür  alanında  sözlü  sınava  tabi


tutulacaklardır.


4- SINAV YERİ VE TARİHİ


Uygulamalı ve genel kültür  alanında Sözlü  sınav  (20-21-22  Nisan  2015)  tarihlerinde  saat 09:30’da


Devlet  Arşivleri  Genel  Müdürlüğü  (Osmanlı  Arşivi  Daire  Başkanlığı  İmrahor  Cad.  Sadabat  Mevkii


Kağıthane/İSTANBUL’da)  hizmet  binasında  yapılacaktır.  Adaylar  yukarıda  belirtilen  adres  ve  saatte  giriş


belgesi,  nüfus  cüzdanı  veya  sürücü  kimlik  belgesi  gibi  fotoğraflı  ve  onaylı  bir  kimlik  belgesiyle  hazır


bulunacaklardır.


5- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI


Uygulamalı  ve  sözlü  sınava  katılanların,  sınavda  başarılı  sayılabilmesi  için  Sınav  Komisyonu


üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalamasının 70 puan olması


gerekir.


Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen  sayıdan  fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak


üzere  sıralama  yapılarak  belirtilen  sayı  kadar  aday,  giriş  sınavını  başarmış  kabul  edilecektir.  Sınavda  70  ve


üzerinde  puan almış olmak, bu sıralamaya  giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.  Sınavda


başarılı  olanların  sayısı  ilan  edilen  sayıdan  daha  az  ise,  sadece  başarılı  olanlar  sınavı  kazanmış  kabul


edilecektir.


Nihai  başarı  listesi  http://www.basbakanlik.gov.tr  ve  http://www.devletarsivleri.gov.tr  adresleri  ve


Devlet  Arşivleri  Genel  Müdürlüğünde  (Cumhuriyet  Arşivi  Daire  Başkanlığı  “Ankara”  ile  Osmanlı  Arşivi


Daire  Başkanlığı  “İstanbul”)  ilan  edilecek  olup,  kişilere  ayrıca  herhangi  bir  tebligat  yapılmayacaktır.


Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir


kurumda  çalışmakta  iken  sınavı  kazanan  adayların,  bu  görevlerinde  aldıkları  olumsuz  sicil  ve  mütalaa  ile


disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.


Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz


sayılarak  atamaları  yapılmayacak,  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  Bu  kişiler,  hiçbir  hak  talep


edemeyecek  ve  haklarında  Türk  Ceza  Kanunu’nun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere,  Cumhuriyet


Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.


Kamuoyuna duyurulur.


 
\"SGK

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol