Öğretmen Diyarı

Kayıp Çocuk Sayısı 2,5 Kat Arttı

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı Ka­çak­çı­lık İs­tih­ba­rat Ha­re­ket ve Bil­gi Top­la­ma Da­ire­si­’nin (KİH­Bİ) ve­ri­le­ri­ne gö­re

Tür­ki­ye­’de 15 bin 907 ki­şi­nin ka­yıp ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ka­yıp şa­hıs­lar ara­sın­da en faz­la dik­ka­ti,

sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tan ço­cuk­lar çek­ti. Ba­kan­lık ve­ri­le­ri­ne gö­re,

2008 ile 2011 yı­lın­da ka­yıp ço­cuk sa­yı­sı bin 142 iken, 2012’de 2 bin 117’ye, 2013’te 5 bin 573’e ulaş­tı.

 

Ya­kın­la­rı­nı Kay­bet­miş Ai­le­ler Der­ne­ği (YA­KAD) Baş­ka­nı Za­fer Öz­bi­li­ci,

kay­bo­lan ço­cuk­la­rın ge­nel­de ev­den ka­çan­lar ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek,

“Du­ru­mun­dan ha­ber alı­na­ma­yan her ço­cuk ka­çı­rıl­dı an­la­mı­na gel­mez.

Kay­bo­lan­la­rın yüz­de 80’i­ni ev­den ka­çan­lar oluş­tu­ru­yo­r” de­di.

Son yıl­lar­da ev­den kaç­ma­la­rın art­tı­ğı­nı ifa­de eden Öz­bi­li­ci,

“Ka­çan ço­cuk­lar ya par­ça­lan­mış ai­le­ye sa­hip ya da şid­det gö­rü­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

 

Sosyal Medyaya Dikkat

 

Sos­yal med­ya­yı kul­la­nan ço­cuk­la­rın tu­zak­la­ra da­ha faz­la düş­tü­ğü­nü söy­le­yen Öz­bi­li­ci,

ai­le­le­ri in­ter­ne­t­e kar­şı dik­kat­li ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı.

 

An­ne ve ba­ba­nın ço­cuk­la­rıy­la di­ya­log ha­lin­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Öz­bi­li­ci,

“İn­ter­net or­ta­mın­da kon­trol­süz şe­kil­de ar­ka­daş­lık­lar edi­ni­li­yor.

Ai­le ço­cuk­la­rı­nın kul­lan­dı­ğı sos­yal med­ya si­te­le­ri­ne gi­re­rek ne­ler yap­tı­ğını kon­trol et­me­li­” de­di.

 

Ara­ma­da Za­man Kay­be­dil­me­me­li

 

Ka­yıp bul­ma ko­nu­sun­da yet­ki­li bi­rim­le­re bü­yük gö­rev düş­tü­ğü­nü söy­le­yen Öz­bi­li­ci,

ara­ma ko­nu­sun­da hız­lı ha­re­ket edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Öz­bi­li­ci,

“Ço­cuk kay­bol­du­ğun­da ola­ğa­nüs­tü bir du­rum var­mış gi­bi uz­man­lar ha­re­ke­te geç­me­li.

Çün­kü kay­bol­ma za­ma­nı uza­dık­ça bu­lun­ma­ma ora­nı ar­tı­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

 

DNA Ha­vu­zu Şart

 

Ai­le­le­rin, ço­cuk­la­rıy­la il­gi­li DNA ör­ne­ği alı­na­bi­le­cek bul­gu­la­ra sa­hip ol­ma­sı­nın ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı­na vur­gu ya­pan Öz­bi­li­ci,

ka­yıp in­san­lar ile il­gi­li bir DNA ha­vu­zu­nun oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Öz­bi­li­ci,

“Ka­yıp ve­ya ölü ola­rak bu­lu­nan ço­cuk­la­rın DNA­’la­rı ya­kı­nı­nı ara­yan­lar­la test edil­me­li.

Bir ha­vuz oluş­tu­rul­ma­lı ki ev­la­dı­nı ara­yan­lar, en azın­dan ölü­sü­nü bul­sun­lar.

Hiç ol­maz­sa sa­rı­la­cak­la­rı bir me­zar ol­sun di­ye bu ça­lış­ma ya­pıl­ma­lı­” di­ye ko­nuş­tu.

 

Yabancı Mesafesi

 

Psi­ki­yat­rist Ra­bi­a Ün­sal­dı, çocuklar ko­nu­sun­da ai­le­le­rin bi­linç­li dav­ran­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­ttı.

Ün­sal­dı, “An­ne ve ba­ba ço­cu­ğu­na ya­ban­cı me­sa­fe­si­ni öğ­ret­me­li.

Ta­nı­ma­dı­ğı bi­riy­le ko­nuş­ma­ma­sı­nı ve­ya onu ya­nı­na ça­ğır­dı­ğın­da git­me­me­si ge­rek­ti­ği an­la­tıl­ma­lı.

Eğer ço­cuk, aşi­na ol­ma­dı­ğı bi­riy­le ko­nuş­tu­ğu za­man bu­nu he­men ai­le ile pay­laş­ma­lı­” ifa­de­si­ni

kul­lan­dı.

 

Fatma Eren, Bugün Gazetesi

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol