Bu haber kez okundu.

Kayıp Çocuk Sayısı 2,5 Kat Arttı

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı Ka­çak­çı­lık İs­tih­ba­rat Ha­re­ket ve Bil­gi Top­la­ma Da­ire­si­’nin (KİH­Bİ) ve­ri­le­ri­ne gö­re

Tür­ki­ye­’de 15 bin 907 ki­şi­nin ka­yıp ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ka­yıp şa­hıs­lar ara­sın­da en faz­la dik­ka­ti,

sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tan ço­cuk­lar çek­ti. Ba­kan­lık ve­ri­le­ri­ne gö­re,

2008 ile 2011 yı­lın­da ka­yıp ço­cuk sa­yı­sı bin 142 iken, 2012’de 2 bin 117’ye, 2013’te 5 bin 573’e ulaş­tı.

 

Ya­kın­la­rı­nı Kay­bet­miş Ai­le­ler Der­ne­ği (YA­KAD) Baş­ka­nı Za­fer Öz­bi­li­ci,

kay­bo­lan ço­cuk­la­rın ge­nel­de ev­den ka­çan­lar ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek,

“Du­ru­mun­dan ha­ber alı­na­ma­yan her ço­cuk ka­çı­rıl­dı an­la­mı­na gel­mez.

Kay­bo­lan­la­rın yüz­de 80’i­ni ev­den ka­çan­lar oluş­tu­ru­yo­r” de­di.

Son yıl­lar­da ev­den kaç­ma­la­rın art­tı­ğı­nı ifa­de eden Öz­bi­li­ci,

“Ka­çan ço­cuk­lar ya par­ça­lan­mış ai­le­ye sa­hip ya da şid­det gö­rü­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

 

Sosyal Medyaya Dikkat

 

Sos­yal med­ya­yı kul­la­nan ço­cuk­la­rın tu­zak­la­ra da­ha faz­la düş­tü­ğü­nü söy­le­yen Öz­bi­li­ci,

ai­le­le­ri in­ter­ne­t­e kar­şı dik­kat­li ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı.

 

An­ne ve ba­ba­nın ço­cuk­la­rıy­la di­ya­log ha­lin­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Öz­bi­li­ci,

“İn­ter­net or­ta­mın­da kon­trol­süz şe­kil­de ar­ka­daş­lık­lar edi­ni­li­yor.

Ai­le ço­cuk­la­rı­nın kul­lan­dı­ğı sos­yal med­ya si­te­le­ri­ne gi­re­rek ne­ler yap­tı­ğını kon­trol et­me­li­” de­di.

 

Ara­ma­da Za­man Kay­be­dil­me­me­li

 

Ka­yıp bul­ma ko­nu­sun­da yet­ki­li bi­rim­le­re bü­yük gö­rev düş­tü­ğü­nü söy­le­yen Öz­bi­li­ci,

ara­ma ko­nu­sun­da hız­lı ha­re­ket edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Öz­bi­li­ci,

“Ço­cuk kay­bol­du­ğun­da ola­ğa­nüs­tü bir du­rum var­mış gi­bi uz­man­lar ha­re­ke­te geç­me­li.

Çün­kü kay­bol­ma za­ma­nı uza­dık­ça bu­lun­ma­ma ora­nı ar­tı­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

 

DNA Ha­vu­zu Şart

 

Ai­le­le­rin, ço­cuk­la­rıy­la il­gi­li DNA ör­ne­ği alı­na­bi­le­cek bul­gu­la­ra sa­hip ol­ma­sı­nın ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı­na vur­gu ya­pan Öz­bi­li­ci,

ka­yıp in­san­lar ile il­gi­li bir DNA ha­vu­zu­nun oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Öz­bi­li­ci,

“Ka­yıp ve­ya ölü ola­rak bu­lu­nan ço­cuk­la­rın DNA­’la­rı ya­kı­nı­nı ara­yan­lar­la test edil­me­li.

Bir ha­vuz oluş­tu­rul­ma­lı ki ev­la­dı­nı ara­yan­lar, en azın­dan ölü­sü­nü bul­sun­lar.

Hiç ol­maz­sa sa­rı­la­cak­la­rı bir me­zar ol­sun di­ye bu ça­lış­ma ya­pıl­ma­lı­” di­ye ko­nuş­tu.

 

Yabancı Mesafesi

 

Psi­ki­yat­rist Ra­bi­a Ün­sal­dı, çocuklar ko­nu­sun­da ai­le­le­rin bi­linç­li dav­ran­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­ttı.

Ün­sal­dı, “An­ne ve ba­ba ço­cu­ğu­na ya­ban­cı me­sa­fe­si­ni öğ­ret­me­li.

Ta­nı­ma­dı­ğı bi­riy­le ko­nuş­ma­ma­sı­nı ve­ya onu ya­nı­na ça­ğır­dı­ğın­da git­me­me­si ge­rek­ti­ği an­la­tıl­ma­lı.

Eğer ço­cuk, aşi­na ol­ma­dı­ğı bi­riy­le ko­nuş­tu­ğu za­man bu­nu he­men ai­le ile pay­laş­ma­lı­” ifa­de­si­ni

kul­lan­dı.

 

Fatma Eren, Bugün Gazetesi

 

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber