Öğretmen Diyarı

KAMERA KAYITLARININ MEMURUN İŞE GEÇ GELİP ERKEN AYRILDIĞINA DELİL OLAMAYACAĞINA HÜKMEDİLDİ

Güvenlik kamerası tespitlerinde, kimi günlerde göreve geç gelip erken ayrıldığı ve bir gün ise hiç göreve gelmediği anlaşıldığı için hakkında disiplin cezası verilen memurun açtığı davada, kamera görüntülerinin ilgilinin göreve geç gelip erken ayrıldığı yönünden disiplin cezasına dayanak alınamayacağına hükmedildi.

 

Bazı günlerde göreve geç gelip erken ayrıldığı ve bir gün ise göreve hiç gelmediği tespit edilen Devlet memuru hakkında, disiplin soruşturması açılması teklifi üzerine savunması alınarak uyarma cezası uygulanması nedeniyle açılan davaya bakan İdare Mahkemesi;

 

-Davacının göreve geç gelmediğini ileri sürdüğünü ve işe gelmediği gün için amirinden izin aldığını, mazeretlerine istinaden bazı günler amirinin bilgisi dahilinde işten erken ayrıldığını, bu nedenle de yalnızca kamera kayıtlarına dayanarak memurun göreve geç gelip erken ayrıldığından bahsedilemeyeceği,

 

-Davacıya isnat edilen göreve geç gelip erken ayrılma fiilini işleyip işlemediğinin usulüne uygun olarak yaptırılacak soruşturma sonucunda, tanık ifadeleri ve diğer bilgi ve belgelerle ortaya konulması ve ulaşılacak sonuca göre işlem tesis edilmesi gerektiği

 

değerlendirmelerinden hareketle, bu hususlara uyulmadan doğrudan savunması alınmak suretiyle memura uyarma cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığına Karar verdi.

 

Söz konusu Karar

 

T.C.

 

İZMİR

 

1.İDARE MAHKEMESİ

 

DAVACI         :

 

VEKİLİ           :

 

ESAS NO       :2014/597

 

KARAR NO   :2014/1342

 

DAVALI         : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

 

VEKİLİ           :

 

DAVANIN OZETI: İzmir ili, Balçova İlçesi Tapu Müdürü olarak görev Yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin (A) fıkrasının (b) bendi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 09.02.2012 günlü ve 3095 sayılı işlemin, babasının hastalığı nedeniyle bazı günler kısa izinler kullandığı, mesai saati içinde kullandığı izinlerin tamamının amiri olan Kaymakam'ın izni ve bilgisi dahilinde olduğu, tüm mesaisinde masasında veya odasında olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, atamaya dayanak yapmak için işlem tesis edildiği iddialarıyla iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Denetim yapan Başmüfettişçe 19.12.2011 günlü genel durum raporunda; davacının görevinden ziyade sosyal çevresiyle ilişkilerine önem verdiği, güvenlik kamerası tespitlerinde ise kimi günlerde göreve geç gelip erken ayrıldığı, 25.11.2011 tarihinde ise hiç göreve gelmediğinin tespit edildiğinden disiplin soruşturması açılmasının teklif edildiği, öneri doğrultusunda tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren İzmir 1. İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesince verilen 17.09.2013 tarih ve E:2013/1642, K:2013/6292 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle Mahkememizce 2577 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca verilen 12.03.2014 tarih ve E:2014/174, K:2014/319 sayılı dilekçe ret kararı üzerine yenilenen davaya ait dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

 

Dava; İzmir ili, Balçova ilçesi Tapu Müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin (A) fıkrasının (b) bendi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 09.02.2012 günlü ve 3095 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/A-b maddesinde; Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış olup, aynı Kanunun 128. maddesinde; disiplin amirlerinin; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorunda oldukları, kurala bağlanmıştır.       

 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinde ise, "Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657* sayılı Yasa ve Özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmakla yükümlüdür.

 

Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;

 

a) Memurlarınuyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak, gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek,

 

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde vermek,

 

c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazı, cezalara ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadırlar." hükmü yer almıştır.

 

Anılan Yasa ve Yönetmelik kurallarına göre, disiplin amirlerince disiplin cezasına konu olabilecek eylemin tespiti halinde usulüne uygun olarak açılacak soruşturmanın yasal süreleri içinde tamamlanmasını müteakip oluşturulan raporun değerlendirilmesi suretiyle ilgili hakkında işlem tesis edilmesi gerekeceği açıktır.

 

Disiplin hukukunda soruşturma ile amaçlananın, disiplin kurallarına aykırı bir fiil, tutum ya da davranışın meydana gelip gelmediğinin objektif ve hukuken kabul edilebilir somut bilgi ve belgelerle ortaya konulabilmesidir. Disiplin kuralları da bilindiği üzere, kamu hizmetinin etkin, verimli ve sürekli olarak yürütülmesi için kamu görevlilerinin mevzuat ile belirlenmiş tutum ve davranışları sergilemeleri, aksi davranışların cezalandırılması amacıyla önceden belirlenmiş kurallar bütünüdür.

 

Dosyanın incelenmesinden; Balçova Tapu Müdürlüğünü denetleyen Başmüfettişçe 19.12.2011 günlü genel durum raporunda; davacının güvenlik kamerası tespitlerinde ve 07.12.2011 tarihinde tutulan tutanağa göre, kimi günlerde göreve geç gelip erken ayrıldığı, 25.11.2011 tarihinde ise hiç göreve gelmediğinin tespit edildiğinden disiplin soruşturması açılmasının teklif edildiği, alınan savunması yeterli görülmeyerek davacının dava konusu işlemle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin (A) fıkrasının (b) bendi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Davacı tarafından verilen savunmada ve dava dilekçesinde göreve geç gelmediği, 25.11.2011 tarihinde arkadaşının cenazesi nedeniyle amirinden izin aldığı, babasının hastalığı nedeniyle bazen hastaneye gittiği, zaman zaman da ilkokul 1. sınıfa başlayan çocuğunu okula götürdüğü ve 5-10 dk arası okul bahçesinde beklediği, bu durumların amirinin bilgisi dahilinde olduğu, yalnızca kamera kayıtlarıyla göreve geç gelip erken ayrıldığından bahsedilemeyeceği ileri sürülmektedir.

 

Bu durumda, yukarıda yapılan açıklamalar ve davacının görevine geç gelip erken ayrılmasının özre bağlı olarak gerçekleştiği ve amirinin bilgisi dahilinde olduğuna yönelik iddiaları ile kamera görüntülerinin ilgilinin göreve geç gelip erken ayrıldığı yönünden disiplin cezasına dayanak alınmasına olanak bulunmadığı hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacıya isnat edilen göreve geç gelip erken ayrılma fiilini işleyip işlemediğinin usulüne uygun olarak yaptırılacak soruşturma sonucunda, tanık ifadeleri ve diğer bilgi ve belgelerle ortaya konulması ve ulaşılacak sonuca göre işlem tesis edilmesi gerekirken, bu hususlara uyulmadan doğrudan savunması alınmak suretiyle uyarma cezası ile cezalandırılmasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 107,20-TL yargılama gideri ile davacı vekili lehine takdir edilen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen otuz gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 17/10/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

kaynak: "memurunyeri.com" 

\"memurunyeri\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim