Öğretmen Diyarı

İşte Memura Verilecek Yeni Zam

Me­mur­la­rın ve me­mur emek­li­le­ri­nin 2016 ve 2017 yı­lın­da ala­ca­ğı zam ve sos­yal hak­la­rı içe­ren top­lu söz­leş­me­nin baş­la­ma­sı­na gün­ler ka­la, sen­di­kal da­ğı­lım­da son du­rum Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­ca ilan edil­di. En çok üye­si olan Me­mur-Sen ilk sı­ra­da yer al­dı.

 

 

4,5 mil­yon ki­şiy­le il­gi­li

 

Sen­di­ka­lar­da top­lu iş söz­leş­me­si gö­rüş­me­le­rin­de su­nu­lan tek­lif­ler gö­rü­şü­lür­ken, im­za at­ma yet­ki­si Me­mur-Se­n’­de ola­cak. 2,6 mil­yon me­mur ile 1,9 mil­yon me­mur emek­li­si­nin ge­le­cek iki yıl­da ala­ca­ğı mad­di ve sos­yal hak­la­rı be­lir­le­ye­cek olan top­lu söz­leş­me­ler için, ye­ni hü­kü­met ku­rul­ma­dı­ğı tak­dir­de ma­sa­ya otu­ra­cak mev­cut hü­kü­me­tin, 2016 ve 2017 Or­ta Va­de­li Prog­ram ile be­lir­len­miş enf­las­yon he­def­le­ri­ni gö­ze­te­rek yüz­de 5 ci­va­rın­da zam öner­me­si bek­le­ni­yor.

 

Te­la­fi is­te­ne­cek

 

2013 yı­lın­da ya­pı­lan top­lu söz­leş­me ile me­mu­run bü­yük za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı sa­vu­nan Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ile KESK, bu dö­nem za­rar­la­rın te­la­fi­si­ni is­ti­yor.

 

2014 yı­lı için 123 TL zam alan me­mu­ra enf­las­yon far­kı da öden­me­miş­ti. 2015 yı­lın­da 3+3 ile enf­las­yon far­kı alan me­mur, Ge­lir Ver­gi­si öde­me­le­rin­de ça­lı­şan­la­rın üst gru­ba da­hil edil­me­si­ne ne­den olan dü­zen­le­me ile zam­dan ek­si­ye düş­tü. Se­çim ön­ce­si im­za­la­nan top­lu söz­leş­me ile ka­mu iş­çi­le­ri­ne 2015 için yüz­de 6+5 ve­ren hü­kü­me­tin, me­mu­ra ve­re­ce­ği zam­da bu ora­nı da

dik­ka­te al­ma­sı is­te­ni­yor.

 

1 Ağustos’ta başlayabilir

 

Üye sa­yı­sın­da Me­mur-Sen 836 bin 505 üye ile ba­şı çe­ker­ken, onu 445 bin 729 ile Tür­ki­ye Ka­mu-Sen, 236 bin 203 üyey­le KESK ta­kip et­ti. Bu ayın son haf­ta­sın­da üç kon­fe­de­ras­yon ta­lep­le­ri­ni res­men Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı'na su­na­cak. Top­lu söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri­nin 1 Ağus­tos'ta baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor.

YELDA ATAÇ

sgkrehberi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim