Bu haber kez okundu.

İşte Memura Verilecek Yeni Zam

Me­mur­la­rın ve me­mur emek­li­le­ri­nin 2016 ve 2017 yı­lın­da ala­ca­ğı zam ve sos­yal hak­la­rı içe­ren top­lu söz­leş­me­nin baş­la­ma­sı­na gün­ler ka­la, sen­di­kal da­ğı­lım­da son du­rum Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­ca ilan edil­di. En çok üye­si olan Me­mur-Sen ilk sı­ra­da yer al­dı.

 

 

4,5 mil­yon ki­şiy­le il­gi­li

 

Sen­di­ka­lar­da top­lu iş söz­leş­me­si gö­rüş­me­le­rin­de su­nu­lan tek­lif­ler gö­rü­şü­lür­ken, im­za at­ma yet­ki­si Me­mur-Se­n’­de ola­cak. 2,6 mil­yon me­mur ile 1,9 mil­yon me­mur emek­li­si­nin ge­le­cek iki yıl­da ala­ca­ğı mad­di ve sos­yal hak­la­rı be­lir­le­ye­cek olan top­lu söz­leş­me­ler için, ye­ni hü­kü­met ku­rul­ma­dı­ğı tak­dir­de ma­sa­ya otu­ra­cak mev­cut hü­kü­me­tin, 2016 ve 2017 Or­ta Va­de­li Prog­ram ile be­lir­len­miş enf­las­yon he­def­le­ri­ni gö­ze­te­rek yüz­de 5 ci­va­rın­da zam öner­me­si bek­le­ni­yor.

 

Te­la­fi is­te­ne­cek

 

2013 yı­lın­da ya­pı­lan top­lu söz­leş­me ile me­mu­run bü­yük za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı sa­vu­nan Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ile KESK, bu dö­nem za­rar­la­rın te­la­fi­si­ni is­ti­yor.

 

2014 yı­lı için 123 TL zam alan me­mu­ra enf­las­yon far­kı da öden­me­miş­ti. 2015 yı­lın­da 3+3 ile enf­las­yon far­kı alan me­mur, Ge­lir Ver­gi­si öde­me­le­rin­de ça­lı­şan­la­rın üst gru­ba da­hil edil­me­si­ne ne­den olan dü­zen­le­me ile zam­dan ek­si­ye düş­tü. Se­çim ön­ce­si im­za­la­nan top­lu söz­leş­me ile ka­mu iş­çi­le­ri­ne 2015 için yüz­de 6+5 ve­ren hü­kü­me­tin, me­mu­ra ve­re­ce­ği zam­da bu ora­nı da

dik­ka­te al­ma­sı is­te­ni­yor.

 

1 Ağustos’ta başlayabilir

 

Üye sa­yı­sın­da Me­mur-Sen 836 bin 505 üye ile ba­şı çe­ker­ken, onu 445 bin 729 ile Tür­ki­ye Ka­mu-Sen, 236 bin 203 üyey­le KESK ta­kip et­ti. Bu ayın son haf­ta­sın­da üç kon­fe­de­ras­yon ta­lep­le­ri­ni res­men Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı'na su­na­cak. Top­lu söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri­nin 1 Ağus­tos'ta baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor.

YELDA ATAÇ

sgkrehberi.com

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

loading...

öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber