Öğretmen Diyarı

Elektrik faturasındaki şok edici detay!

Elektrik faturasının yüzde 20'si haksız. Verginin de vergisi alınıyor. Vatandaşlar ve sivil kurumlar dava açmaya başladı.

MEMURLAR - İletim ve dağıtım bedelinin yanı sıra elektrik faturalarında yer alan enerji fonu, belediye tüketim vergisi ve TRT payı gibi kesintilerin toplamı üzerinden yüzde 18 KDV alınmasının, çifte vergilendirme olduğu iddia edildi.

 

Fi­yat ar­tış­la­rıy­la bez­di­ren elek­trik fa­tu­ra­la­rı, de­tay­la­rı in­ce­len­di­ğin­de da­ha da kor­ku­tu­cu ola­bi­li­yor. Bu­nun en so­mut ör­ne­ği İz­mir'den gel­di. İz­mir­li bir mu­ha­se­be­ci­nin de­tay­lı elek­trik fa­tu­ra­sı üze­rin­de yap­tı­ğı in­ce­le­me ya­şa­nan so­run­la­rı açık­ca or­ta­ya koy­du.

 

11,8 li­ra ka­yıp ka­çak

 

25 yıl­lık mu­ha­se­be­ci C.I, son ola­rak ge­len 96,90 li­ra­lık fa­tu­ra­sı­nın sa­de­ce 65,14 li­ra­sı­nın ak­tif tü­ke­tim be­de­li ol­du­ğu­nu gör­dü. Fa­tu­ra­nın 11,81 li­ra­sı ise ka­yıp ka­çak be­de­li, ile­tim be­de­li ve da­ğı­tım be­de­liy­di. Ek ola­rak alı­nan bu be­de­lin ma­li­ye­tin içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu, eks­tra pa­ra ta­lep edil­me­si­nin usul­süz ol­du­ğu­nu be­lir­ten C.I, “Ay­rı­ca ile­tim ve da­ğı­tım be­de­li de ma­li­ye­tin için­de­dir. Bun­lar için de pa­ra al­ınması usul­sü­z” de­di.

 

Ver­gi­nin de ver­gi­si

 

Ay­rı­ca ener­ji fo­nu için 0,65 li­ra, be­le­di­ye tü­ke­tim ver­gi­si ola­rak 3,26 li­ra ve TRT pa­yı için de 1,30 li­ra alın­dı­ğı­nı gö­ren C.I, tüm bun­la­rın top­la­mı üze­rin­den yüz­de 18 KDV uy­gu­lan­dı­ğı­nı gö­rün­ce şaş­kı­na dön­dü. C.I, şöy­le de­vam et­ti: “E­ner­ji fo­nu ve TRT kat­kı­sı bir çe­şit do­lay­lı ver­gi. Be­le­di­ye tü­ke­tim ver­gi­si za­ten adı üs­tün­de­dir. Siz an­cak üret­ti­ği­niz bir şe­yin üze­rin­den ver­gi ala­bi­lir­si­niz. Ver­gi­nin de ver­gi­si­ni alı­yor­lar.”

 

ASIL FATURA 82 LİRA

 

Mu­ha­se­be­ci C.I, hak­sız ye­re alı­nan ver­gi­yi dü­şüp, yüz­de 18 KDV’­yi ila­ve et­tik­ten son­ra asıl öde­me­si ge­re­ken ra­ka­mın 82,03 li­ra ol­du­ğu­nu he­sap­la­dı. C.I, or­ta­da 15 li­ra gi­bi bir fark ol­du­ğu­nu, her abo­ne­nin fa­tu­ra­sı­nın ne­re­dey­se yüz­de 20’lik bö­lü­mü­nü faz­la­dan öde­di­ği­ni vur­gu­la­dı. C.I, “Tür­ki­ye­’de 35 mil­yon abo­ne ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek, top­la­mı siz dü­şü­nün" yo­ru­mu­nu yap­tı.

 

Davalar açılmaya başlandı

 

İz­mi­r’­de elek­trik ku­ru­mu­nun 2011 yı­lı­nın üçün­cü ayın­da özel­leş­ti­ği­ni, bu ta­rih­ten ön­ce ver­gi­den ver­gi al­ma du­ru­mu­nun ol­ma­dı­ğı­nı, an­cak 3,5 yıl­dır bu uy­gu­la­ma­nın gel­di­ği­ni söy­le­yen C.I., şun­la­rı an­lat­tı: “3,5 yıl­da faz­la­dan öde­di­ğim pa­ra­yı he­sap­la­dım. Top­lam 523 li­ra ben­den hak­sız pa­ra tah­sil edil­miş. Bu pa­ra­nın ta­ra­fı­ma ge­ri öden­me­si için GE­DİZ A.Ş.’ye ih­tar çe­ke­ce­ğim. Eğer bu ih­tar so­nu­cu pa­ra­mı öde­mez­ler­se gi­dip da­va aça­ca­ğım. Bu pa­ra­yı mu­hak­kak ala­ca­ğım.”

 

memurhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim