Öğretmen Diyarı

2016 YILI ATAMA KONTENJANLARI BELİRLENDİ

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

 

18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 51.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

2015 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla;

Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen, ve 2015 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2015 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2016 yılında tamamlanabilmesi,

Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2016 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına ilave edilerek atama yapılan kurumlara tahsis edilmiş sayılması,

Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2’ sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.

Süleyman SOYLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

(I) SAYILI CETVEL       

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI          

1    ADALET BAKANLIĞI    20

2    ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI    10

3    AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI    10

4    AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI     20

5    ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI    10

6    ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI    2

7    ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI    2

8    ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI    2

9    ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ    2

10    AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI     10

11    BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

12    BAŞBAKANLIK    20

13    BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI     20

14    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI    20

15    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI    3

16    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI     20

17    DANIŞTAY BAŞKANLIĞI    10

18    DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    2

19    DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

20    DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI    10

21    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

22    DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    3

23    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI    20

24    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI    10

25    DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3

26    DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3

27    EKONOMİ BAKANLIĞI     15

28    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

29    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI    15

30    GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3

31    GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI    10

32    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI     20

33    GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI     20

34    GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

35    GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI     20

36    HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI    10

37    HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI    10

38    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI    20

39    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI    10

40    KALKINMA BAKANLIĞI     20

41    KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU    10

42    KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI    5

43    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

44    KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3

45    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI    20

46    M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI    3

47    MALİYE BAKANLIĞI    20

48    MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

49    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

50    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI    30.000

51    MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

52    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI    20

53    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

54    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI    20

55    ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI    10

56    ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI    10

57    SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI    60

58    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI    10

59    SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI    10

60    SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI    10

61    SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    3

62    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI    10

63    SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

64    TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

65    TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI    10

66    TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI    2

67    TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI    10

68    TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI    10

69    TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI    2

70    TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI    3

71    TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI    10

72    TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI    5

73    TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI    10

74    TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

75    TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    2

76    TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI    5

77    ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI    20

78    ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI    2

79    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

80    YARGITAY BAŞKANLIĞI    10

81    YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI    5

82    YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI    10

83    YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10

84    YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI    10

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim